drukuj    zapisz    Powrót do listy

6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty, , Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Przyznano prawo pomocy w całości, I SA/Łd 1061/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-08-21, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Łd 1061/08 - Postanowienie WSA w Łodzi

Data orzeczenia
2008-08-21  
Data wpływu
2008-07-29
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Sędziowie
Leszek Foryś /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Przyznano prawo pomocy w całości
Sentencja

Dnia 21 sierpnia 2008 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział I w składzie następującym: Referendarz sądowy Leszek Foryś po rozpoznaniu w dniu 21 sierpnia 2008 roku na posiedzeniu niejawnym wniosku W. L. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi W. L. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji ustalającej wymiar łącznego zobowiązania pieniężnego na 2008 rok i przekazania sprawy organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia postanawia: przyznać W. L. prawo pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie skarżącego od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego.

Uzasadnienie

I SA/Łd 1061/08

Uzasadnienie

W.L. zwrócił się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi o zwolnienie go od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie z jego skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] w przedmiocie uchylenia decyzji ustalającej wymiar łącznego zobowiązania pieniężnego na 2008 rok i przekazania sprawy organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia.

Ze złożonego na urzędowym formularzu wniosku o przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej oraz z oświadczenia o stanie rodzinnym i majątkowym wynika, iż W.L. prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe, jest wdowcem. Skarżący utrzymuje się jedynie z emerytury w wysokości 846 zł. Nie wykazał żadnego majątku oprócz znajdującego się na 4 piętrze 52-metrowego mieszkania. W uzasadnieniu wniosku skarżący podał również, że jest ciężko chory, z załączonej opinii lekarza medycyny sądowej z dnia 2 kwietnia 2008 r. wynika, że cierpi na zakrzepicę naczyń kończyn dolnych, nadciśnienie, chorobę niedokrwienna serca oraz parkinsonizm. Schorzenia te są przewlekłe, mają charakter postępujący i nie rokują poprawy. Skarżący wskazał też, że na czynsz za mieszkanie wydaje 268,47 zł, rachunki za gaz pochłaniają 60 zł miesięcznie, a za energię około 45 zł. Koszty utrzymania określił na 420 zł. Do tego dochodzą wydatki na leki – około 280 zł miesięcznie. Na dojazdy do lekarzy i na cmentarz przeznacza około 90 zł Korzysta przy tym z pomocy finansowej córki. Skarżący oświadczył również, że nie zatrudnia i nie pozostaje w innym stosunku prawnym z adwokatem i radcą prawnym.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Z treści przepisów art. 243 § 1, art. 244 § 1, art. 245, art. 246 oraz art. 252 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) wynika, iż osobie fizycznej może być przyznane na jej wniosek prawo pomocy w zakresie całkowitym, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania. Wykazanie powyższych okoliczności powinno nastąpić poprzez złożenie na urzędowym formularzu stosownego oświadczenia obejmującego dokładne dane o stanie rodzinnym i majątkowym. Od Sądu zależy uznanie oświadczenia za wystarczające dla przyznania prawa pomocy we wskazanym zakresie.

W tej sytuacji Sąd uznał, iż wniosek skarżącego zasługuje na uwzględnienie. W.L. nie jest bowiem w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie. Biorąc pod uwagę niskie dochody oraz brak jakiegokolwiek majątku, uzasadnione jest, zdaniem Sądu, przyznanie skarżącemu prawa pomocy w zakresie całkowitym, poprzez zwolnienie go od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego.

Wobec powyższego na podstawie art. 245 § 2 i art. 246 § 1 pkt 1 w związku z art. 258 § 2 pkt 7 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w postanowieniu.

LFPowered by SoftProdukt