drukuj    zapisz    Powrót do listy

6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz, , Inspektor Nadzoru Budowlanego, Oddalono wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji, VII SA/Wa 1773/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-12-17, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VII SA/Wa 1773/07 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2007-12-17  
Data wpływu
2007-10-16
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Jolanta Zdanowicz /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Sygn. powiązane
II OSK 1243/08 - Wyrok NSA z 2009-02-02
II OZ 914/08 - Postanowienie NSA z 2009-02-02
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Oddalono wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jolanta Zdanowicz po rozpoznaniu w dniu 17 grudnia 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. i A. P. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] sierpnia 2007 r., znak: [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanawia oddalić wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji.

Uzasadnienie

W skardze z dnia 17 września 2007 r., B. i A. P. wnieśli o wstrzymanie wykonania decyzji Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] sierpnia 2007 r., znak: [...].

` W uzasadnieniu skarżący wskazali, iż w ich ocenie, w sprawie zachodzą przesłanki określone w art. 61 § 2 pkt 1 ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, a także istnieje wysokie prawdopodobieństwo stwierdzenia niezgodności z prawem zaskarżonej decyzji.

Ponadto podnieśli, że wykonanie niezgodnej z prawem decyzji wiąże się dla nich z wymiernymi stratami w postaci znacznego pogorszenia warunków mieszkaniowych we wznoszonym przez nich budynku sąsiadującym z działką na którym wznoszona jest sporna inwestycja, oraz w szczególności trwałym znacznym zmniejszeniem wartości ich nieruchomości wskutek niekorzystnego sąsiedztwa bardzo dużych budynków. W razie zaś dalszego prowadzenia prac budowlanych, jest wysoce prawdopodobne ich zakończenie przed wydaniem prawomocnego wyroku przez Sąd."

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153 poz. 1270 z późn. zm.), sąd może na wniosek skarżącego wstrzymać wykonanie zaskarżonego aktu lub czynności, jeśli w wyniku ich wykonania zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, dotyczy to także aktów wydanych lub podjętych we wszystkich postępowaniach prowadzonych w granicach tej samej sprawy.

W ocenie Sądu w niniejszej sprawie nie zachodzą przesłanki, umożliwiające wstrzymanie wykonania decyzji z dnia [...] sierpnia 2007 r., czego domagają się skarżący.

Podkreślenia wymaga fakt, iż wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu administracyjnego, jest środkiem ochrony tymczasowej i jako takie nie może zastępować orzeczenia zawierającego merytoryczną ocenę aktu. Środki ochrony tymczasowej służą jedynie do zabezpieczenia wnioskodawcy przed niebezpieczeństwem wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków do momentu wydania merytorycznego rozstrzygnięcia.

Warunkiem rozpatrzenia przez sąd merytorycznie wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu będzie więc jego właściwe uzasadnienie, tj. wykazanie przez wnioskującego, iż w sprawie zachodzą dwie pozytywne przesłanki z art. 61 § 3 w/w ustawy. (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 maja 2004 r. FZ 65/2004 niepubl.).

W niniejszej sprawie skarżący wnioskowali o wstrzymanie wykonania decyzji z dnia [...] sierpnia 2007 r., znak: [...], odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na wznowienie robót budowlanych.

W ocenie Sądu w niniejszej sprawie nie zachodzą okoliczności uzasadniające wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. Skarżący nie wykazali okoliczności, które mogłyby prowadzić do wyrządzenia im znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, a w świetle w/w orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego samo stwierdzenie, że wykonanie zaskarżonej decyzji mogło by narazić skarżących na znaczne pogorszenie warunków mieszkaniowych, a także zmniejszenie wartości ich nieruchomości nie może być uznana za wyczerpujące uzasadnienie wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji.

Pamiętając, iż decyzje dotyczące stwierdzenia nieważności stanowią odstępstwo od zasady trwałości decyzji ostatecznych, o której mowa w art. 16 Kpa, należy zauważyć iż decyzja z dnia [...] sierpnia 2007 r., odmawiająca stwierdzenia nieważności decyzji o wznowieniu robót budowlanych nie ma na celu ponownego merytorycznego rozpoznania sprawy (jakie ma miejsce w przypadku postępowania odwoławczego), a jedynie wyjaśnienie kwalifikowanej niezgodności z prawem. Stwierdzenie nieważności decyzji z przyczyn rażącego naruszenia prawa może mieć miejsce jedynie wówczas, gdy organ ustali, że decyzja została wydana z naruszeniem prawa, które miało charakter kwalifikowany.

Z tych względów, na podstawie art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153 poz. 1270 z późn. zm.), orzeczono jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt