drukuj    zapisz    Powrót do listy

6115 Podatki od nieruchomości, Prawo pomocy, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, *Przyznano prawo pomocy w części dotyczącej zwolnienia od kosztów sądowych, I SA/Wr 354/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-07-14, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wr 354/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu

Data orzeczenia
2008-07-14  
Data wpływu
2008-03-21
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Sędziowie
Barbara Koźlik /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6115 Podatki od nieruchomości
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
*Przyznano prawo pomocy w części dotyczącej zwolnienia od kosztów sądowych
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 245 par. 3 i art. 246 par. 1 pkt 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu – Barbara Koźlik po rozpoznaniu w dniu 14 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi B. I. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia [---] nr [---] w przedmiocie ustalenia łącznego zobowiązania pieniężnego za 2004 r. postanawia: przyznać prawo pomocy.

Uzasadnienie

Skarżący wniósł o zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata lub radcy prawnego uzasadniając, że w wyniku szeregu decyzji i egzekucji administracyjnych dokonywane były potrącenia z jego wynagrodzenia za pracę, a następnie ze świadczeń emerytalnych. Tym samym został pozbawiony środków niezbędnych do utrzymania i na stałe opłaty. W związku z tym zmuszony był do pozyskania środków pieniężnych w bankach. W konsekwencji liczne zaciągnięte pożyczki bankowe doprowadziły go do stanu ubóstwa. Wnioskodawca wskazał że miesięcznie spłaca raty w łącznej wysokości 1848,65 zł.

Z oświadczenia o stanie rodzinnym majątku i dochodach wynika że prowadzi gospodarstwo domowe samodzielnie, jest właścicielem nieruchomości rolnej o powierzchni 0,47 ha, a jego jedynym źródłem dochodu jest emerytura w wysokości 2.123 zł brutto. Podał, że budowa domu została wstrzymana w 1985 r. wskutek represji politycznych.

Na wezwanie Sądu do sprecyzowania zakresu wniosku odnośnie zawodu profesjonalnego pełnomocnika i przedłożenia dodatkowych dokumentów dotyczących stanu majątkowego i finansowego, skarżący odpowiedział, że rezygnuje z ustanowienia radcy prawnego lub adwokata i przedłożył kserokopie zeznań podatkowych za 2006 i 2007 r., dowodów opłata rat pożyczek bankowych, oraz wyciąg z rachunku bankowego. Z dokumentów tych wynika, że w 2006 r. uzyskał dochód z tytułu emerytury w wysokości 24.225,04 zł, a w 2007 r. dochód ten wyniósł 23.915,88 zł. Jego miesięczny dochód netto wynosi 1.747,50 zł. Wnioskodawca dodał, że nie ponosi wydatków na żywność, środki higieny, ubrania, lekarstwa – utrzymuje się z żebractwa i dzięki plonom z przydomowego ogrodu. Wymienił również sygnatury akt spaw, w których zostało mu przyznane prawo pomocy.

Zgodnie z art. 245 § 2 i art. 246 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), w skrócie p.p.s.a., prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych, może być przyznane osobie fizycznej, gdy wykaże ona, że nie jest w stanie ponieść kosztów postępowania bez uszczerbku koniecznego utrzymania dla siebie i rodziny.

W ocenie Sądu skarżący wykazał powyższą okoliczność. Zwrócić należy uwagę, że pożyczki bankowe zostały przez niego zaciągnięte nie na podwyższenie standardu życia, ale na zaspokojenie podstawowych potrzeb. W konsekwencji łączna kwota rat przewyższa obecnie miesięczny dochód skarżącego, który uzyskuje jedynie z tytułu emerytury. W związku z tym stwierdzić należało, że wnioskodawca nie dysponuje jakimikolwiek środkami na opłacenie kosztów związanych ze swym udziałem w sprawie. Niemniej jednak Sąd jest związany żądaniem wniosku, który skarżący ograniczył tylko do zwolnienia od ponoszenia kosztów sądowych, rezygnując z ustanowienia profesjonalnego pełnomocnika.

Wobec powyższego, na podstawie art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 p.p.s.a., postanowiono jak w sentencji.Powered by SoftProdukt