drukuj    zapisz    Powrót do listy

6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania, Odrzucenie skargi, Dyrektor Izby Skarbowej, Odrzucono skargę, I SA/Go 485/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-06-23, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Go 485/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp.

Data orzeczenia
2008-06-23 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-05-14
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp.
Sędziowie
Anna Juszczyk - Wiśniewska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 par. 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Dnia 23 czerwca 2008 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. w składzie następującym: asesor WSA Anna Juszczyk-Wiśniewska po rozpoznaniu w dniu 23 czerwca 2008 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A.D. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] roku nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2000 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach. postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie

Do Sądu wpłynęła skarga A.D. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] marca 2008 roku nr [...]. W dniu 20 maja 2008r. pełnomocnik skarżącej - adwokat L.J. - został wezwany do uiszczenia wpisu od skargi w wysokości 400 zł. W zarządzeniu o wezwaniu do uiszczenia wpisu wyznaczony został siedmiodniowy termin do uiszczenia wpisu pod rygorem odrzucenia skargi.

W dniu 23 maja 2008r. pełnomocnikowi skarżącej doręczone zostało zarządzenie o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od złożonej skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. zważył co następuje:

Zgodnie z treścią art. 220 § 1 zd. pierwsze ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r -Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, póz. 1270) -dalej zwanej p.p.s.a. - sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Skarga od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd (art. 220 § 3 p.p.s.a.).

Skarżąca została wezwana o uiszczenie wpisu sądowego. Wezwanie zostało doręczone pełnomocnikowi skarżącej 23 maja 2008r. Termin do uiszczenia wpisu upłynął z dniem 30 maja 2008r. Mimo upływu zakreślonego terminu, skarżąca nie uiściła wpisu.

Z tych względów Sąd na podstawie art. 16 § 2, art,58 § 3 i art. 220 § 3 p.p.s.a. orzekł jak na wstępie.Powered by SoftProdukt