drukuj    zapisz    Powrót do listy

6320 Zasiłki celowe i okresowe, Prawo pomocy, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, ustanowiono adwokata
oddalono wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, II SA/Ke 437/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-09-02, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Ke 437/08 - Postanowienie WSA w Kielcach

Data orzeczenia
2008-09-02  
Data wpływu
2008-08-21
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
Sędziowie
Małgorzata Długońska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
ustanowiono adwokata
oddalono wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 258 § 2 pkt 7 , art. 239 pkt 1 lit. a, art. 245 § 2 , art. 246 § 1 pkt 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Referendarza sądowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach Dnia 2 września 2008 r. Referendarz sądowy Małgorzata Długońska po rozpoznaniu w dniu 2 września 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku A. K. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi A. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie zasiłku celowego postanawia: I. ustanowić dla A. K. adwokata, którego wyznaczy Okręgowa Rada Adwokacka, II. oddalić wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych.

Uzasadnienie

A. K złożył urzędowy formularz PPF, w którym wniósł o zwolnienie go od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie z jego skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] w przedmiocie zasiłku celowego.

Z formularza i dokumentów znajdujących się w aktach sprawy wynika, że wnioskodawca prowadzi samodzielnie gospodarstwo domowe, jest bezrobotnym i utrzymuje się z zasiłków z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (w sierpniu 2008 r. otrzymał [...] zł) oraz pożyczek w wysokości 400 zł miesięcznie. Skarżący nie posiada innego majątku oprócz mieszkania spółdzielczego wielkości 45,9 m kw, objętego nakazem eksmisji. Dużą część składników majątkowych utracił w wyniku egzekucji komorniczej. Syn wnioskodawcy, który mieszkał z nim wcześniej, przebywa obecnie za granicą.

Zgodnie z art. 245 § 2 i 246 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz.1270 ze zm.) przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmujące zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata lub radcy prawnego przysługuje osobie, która wykaże że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania. Udowodnienie okoliczności uzasadniających przyznanie prawa pomocy należy do wnioskodawcy.

Biorąc pod uwagę trudną sytuację majątkową i życiową A. K., w tym bezrobocie, niski dochód z pomocy społecznej i brak majątku uznano, że nie jest on w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania, a jego wniosek zasługuje na uwzględnienie w części dotyczącej ustanowienia adwokata z urzędu.

Natomiast wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych jest bezzasadny i podlega oddaleniu. Zgodnie bowiem z art. 239 pkt 1 lit.a ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, nie ma obowiązku uiszczania kosztów sądowych strona skarżąca działanie lub bezczynność organu w sprawach z zakresu pomocy i opieki społecznej (np. zasiłku okresowego).

Wobec powyższego na podstawie art. 258 § 2 pkt 7 w zw. z art. 239 pkt 1 lit. a, art. 245 § 2 i art. 246 § 1 pkt 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt