drukuj    zapisz    Powrót do listy

6272 Wizy, zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, na osiedlenie się, wydalenie z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Koszty sądowe, Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców, Zasądzono zwrot nadpłaconego wpisu, V SA/Wa 2945/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-12, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

V SA/Wa 2945/07 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-08-12  
Data wpływu
2007-12-18
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Danuta Dopierała /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6272 Wizy, zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, na osiedlenie się, wydalenie z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Hasła tematyczne
Koszty sądowe
Skarżony organ
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
Treść wyniku
Zasądzono zwrot nadpłaconego wpisu
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 225
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: Przewodniczący - sędzia WSA - Danuta Dopierała po rozpoznaniu w dniu 12 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi V.K. S. na postanowienie Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia ... października 2007 r. nr ... w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do uzupełnienia braku formalnego wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony p o s t a n a w i a: - zwrócić V. K. S. kwotę ... zł (... złotych) tytułem nadpłaconego wpisu sądowego uiszczonego 22 listopada 2007 r. i wpisanego 26 listopada 2007 r. do rejestru opłat sądowych WSA w Warszawie pod poz. ...;

Uzasadnienie

W dniu 22 listopada 2007 r. skarżący uiścił wpis od skargi w wysokości ... zł (... złotych).

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2003 r. Nr 221 poz. 2193) należny w sprawie wpis sądowy od skargi wynosi 100 zł.

Zgodnie z art. 225 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi [Dz.U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.], dalej: p.p.s.a. opłatę prawomocnie uchyloną w całości lub w części postanowieniem sądu oraz różnicę między kosztami pobranymi a kosztami należnymi, a także pozostałość zaliczki wpłaconej na pokrycie wydatków zwraca się stronie z urzędu na jej koszt.

Wobec nadpłaty wpisu sądowego i na podstawie art. 225 p.p.s.a. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowił jak w sentencji.Powered by SoftProdukt