drukuj    zapisz    Powrót do listy

6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz, Odrzucenie skargi kasacyjnej, Wojewoda, odrzucono skargę kasacyjną, II SA/Kr 1178/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-28, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Kr 1178/06 - Postanowienie WSA w Krakowie

Data orzeczenia
2008-03-28  
Data wpływu
2006-11-06
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Sędziowie
Renata Czeluśniak /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Sygn. powiązane
II OZ 1028/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-08
Skarżony organ
Wojewoda
Treść wyniku
odrzucono skargę kasacyjną
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 177 par. 1, art. 178
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Renata Czeluśniak po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 28 marca 2008 r. sprawy ze skargi K. K. na decyzję Wojewody z dnia [...]r., [...] w przedmiocie odmowy przeniesienia decyzji udzielającej pozwolenia na budowę postanawia odrzucić skargę kasacyjną K. K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 4 grudnia 2007r.

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 4 grudnia 2007r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargę K. K. na decyzję Wojewody z dnia [...]r., znak: [...] w przedmiocie odmowy przeniesienia decyzji udzielającej pozwolenia na budowę.

Jak wynika z potwierdzenia odbioru znajdującego się w aktach sprawy (k.42), odpis tego wyroku wraz z uzasadnieniem został doręczony pełnomocnikowi skarżącego, radcy prawnemu M. H., dnia 15 stycznia 2008r.

Skarga kasacyjna została wniesiona przez pełnomocnika skarżącego w dniu 15 lutego 2008r. (k. 53).

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 177 § l ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. (Dz. U. Nr 153, poz., 1270 ze zm.) skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem.

Skoro w niniejszej sprawie doręczenie pełnomocnikowi skarżącego odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem nastąpiło w dniu 15 stycznia 2008r., ostatnim dniem trzydziestodniowego terminu do wniesienia skargi kasacyjnej był dzień 14 lutego 2008r. Zatem skarga kasacyjna wniesiona dnia 15 lutego 2008r. została wniesiona po upływie terminu określonego w art. 177 § l Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Stosownie do art. 178 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wojewódzki sąd administracyjny odrzuca na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu.

W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji.Powered by SoftProdukt