drukuj    zapisz    Powrót do listy

6290 Reforma rolna, , Starosta, Odrzucono zażalenie, II SAB/Łd 7/06 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2007-11-14, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SAB/Łd 7/06 - Postanowienie WSA w Łodzi

Data orzeczenia
2007-11-14  
Data wpływu
2006-02-24
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Sędziowie
Sławomir Wojciechowski /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6290 Reforma rolna
Sygn. powiązane
I OZ 816/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-29
Skarżony organ
Starosta
Treść wyniku
Odrzucono zażalenie
Sentencja

Dnia 14 listopada 2007 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Sławomir Wojciechowski po rozpoznaniu w dniu 14 listopada 2007 roku na posiedzeniu niejawnym zażalenia B. P. i J. P. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 17 października 2007 roku w sprawie ze skargi B. P. i J. P. na bezczynność Starosty Powiatu [...] w przedmiocie zwrotu nieruchomości postanawia: odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie

W dniu 12 czerwca 2006 roku, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym skargi B. P. i J. P. na bezczynność Starosty Powiatu [...] w sprawie zwrotu nieruchomości Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi postanowił o odrzuceniu skargi.

W dniu 21 czerwca 2006 roku, ustanowiony na zasadzie prawa pomocy pełnomocnik B. P. – adw. A. B. złożyła do Sądu pismo, w którym wyraziła opinię o braku podstaw prawnych do wniesienia skargi kasacyjnej na wskazane powyżej postanowienie Sądu.

W dniu 7 września 2007 roku B. P. działając w imieniu własnym oraz w imieniu całkowicie ubezwłasnowolnionego J. P. złożył pismo oznaczone jako zażalenie, dotyczące sprawy o sygn. akt II SAB/Łd 7/06.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II z dnia 21 września 2007 roku pismo B. P. zostało ocenione jako skarga kasacyjna na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 12 czerwca 2006 roku odrzucające skargę na bezczynność Starosty Powiatu [...].

Postanowieniem z dnia 17 października 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi skargę kasacyjną odrzucił, jako niedopuszczalną z powodu jej sporządzenia przez podmiot nieuprawniony. Doręczając odpisy przedmiotowego postanowienia pouczono strony, że zażalenie na przedmiotowe postanowienia powinno być sporządzone przez pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym.

W dniu 29 października 2007 r. B. P. działając w imieniu własnym oraz w imieniu J. P. wniósł zażalenie na powyższe postanowienie. Zażalenie zostało sporządzone osobiście i podpisane przez B. P..

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Wniesione przez skarżącego zażalenie z dnia 29 października 2007 r. jest niedopuszczalne i podlega odrzuceniu.

Stosownie do art. 194 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) – zwanej dalej "p.p.s.a.", zażalenie, którego przedmiotem jest odrzucenie skargi kasacyjnej, powinno być sporządzone przez adwokata lub radcę prawnego

(tzw. przymus adwokacko - radcowski). Przepis art. 175 § 2 i 3 stosuje się odpowiednio. Przymus adwokacko - radcowski nie obowiązuje, gdy skargę kasacyjną (odpowiednio zażalenie, którego przedmiotem jest postanowienie o odrzuceniu skargi kasacyjnej) sporządza sędzia, prokurator, notariusz albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, będący stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem, albo gdy skargę kasacyjną wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich (art. 175 § 2 p.p.s.a.). W określonych kategoriach spraw skargę kasacyjną może sporządzić doradca podatkowy lub rzecznik patentowy (art. 175 § 3 p.p.s.a.).

Użyte w art. 194 § 4 p.p.s.a. wyrażenie "zażalenie [...] powinno być sporządzone przez adwokata lub radcę prawnego" należy rozumieć jako obowiązek sporządzenia tegoż zażalenia przez adwokata lub radcę prawnego. Z obowiązku tego zwolnione są wyłącznie podmioty wymienione w cytowanym § 2 i § 3 art. 175 p.p.s.a.. Treść przywołanych powyżej przepisów prowadzi do wniosku, iż sporządzenie zażalenia, którego przedmiotem jest odrzucenie skargi kasacyjnej przez inny podmiot niż wymieniony w art. 194 § 4 lub art. 175 § 2 i § 3 p.p.s.a. jest prawnie niedopuszczalne.

Odnosząc powyższe do rozpoznawanej sprawy należy uznać, iż sporządzenie zażalenia osobiście przez B. P. stanowi naruszenie obowiązku określonego w art. 194 § 4 ww. ustawy i czyni zażalenie niedopuszczalnym.

Na marginesie nadmienić należy, iż w toku postępowania sądowego skarżącemu przyznano prawo pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie adwokata (postanowienie z dnia 16 marca 2006 roku). Pełnomocnikiem skarżącego jest w niniejszej sprawie adwokat A. B. – M.

W myśl art. 178 p.p.s.a. wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie. Cytowany przepis znajduje odpowiednie zastosowanie do zażaleń (art. 197 § 2 p.p.s.a.).

W tym stanie rzeczy Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

T.N.Powered by SoftProdukt