drukuj    zapisz    Powrót do listy

6300 Weryfikacja zgłoszeń celnych co do wartości celnej towaru, pochodzenia, klasyfikacji taryfowej; wymiar należności celny, Zawieszenie/podjęcie postępowania, Dyrektor Izby Celnej, Zawieszono postępowanie., I SA/Ol 689/07 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-08-29, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Ol 689/07 - Postanowienie WSA w Olsztynie

Data orzeczenia
2008-08-29  
Data wpływu
2007-12-17
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
Sędziowie
Andrzej Błesiński /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6300 Weryfikacja zgłoszeń celnych co do wartości celnej towaru, pochodzenia, klasyfikacji taryfowej; wymiar należności celny
Hasła tematyczne
Zawieszenie/podjęcie postępowania
Sygn. powiązane
I GZ 155/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-25
Skarżony organ
Dyrektor Izby Celnej
Treść wyniku
Zawieszono postępowanie.
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 126, art. 131.
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Andrzej Błesiński po rozpoznaniu w dniu 29 sierpnia 2008r. na posiedzeniu niejawnym wniosku Dyrektora Izby Celnej o zawieszenie postępowania w sprawie ze skargi Spółki A na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia "[...]" Nr "[...]" w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe, określenia kwoty długu podatku od towarów i usług postanawia zawiesić postępowanie w sprawie.

Uzasadnienie

Skargą z dnia "[...]" Spółka A zaskarżyła decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe, określenia kwoty podatku od towarów i usług.

W dniu "[...]" wpłynął do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie wniosek Dyrektora Izby Celnej o zawieszenie postępowania na mocy art. 126 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. nr 153, poz. 1270 ze zm., cyt. dalej jako p.p.s.a.). W uzasadnieniu wskazano, iż w innej sprawie toczącej się pomiędzy tymi samymi stronami przed tut. sądem, opartej na tożsamym stanie faktycznym zapadł już wyrok uchylający decyzję organu odwoławczego, od którego Dyrektor Izby Celnej złożył skargę kasacyjną. Tym samym wynik rozprawy przed NSA będzie miał wpływ także na rozstrzygnięcie niniejszej sprawy.

W odpowiedzi na złożony wniosek strona skarżąca, reprezentowana przez pełnomocnika, wyraziła zgodę na zawieszenie postępowania na zgodny wniosek stron na podstawie art. 126 p.p.s.a.

Z przedstawionych względów, na podstawie art. 126 w zw. z art. 131 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji.Powered by SoftProdukt