drukuj    zapisz    Powrót do listy

6313 Cofnięcie zezwolenia na broń, Odrzucenie skargi, Komendant Policji, Odrzucono skargę, VI SA/Wa 945/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-13, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VI SA/Wa 945/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-06-13 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-05-09
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Magdalena Maliszewska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6313 Cofnięcie zezwolenia na broń
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Sygn. powiązane
II OSK 1480/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-05
Skarżony organ
Komendant Policji
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 58 par. 1 pkt 2 i par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Magdalena Maliszewska po rozpoznaniu w dniu 13 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. G. na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia [...] grudnia 2007 r., Nr [...] w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną gazową postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie

Skarżący, J. G. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia [...] grudnia 2007 r., Nr [...] utrzymującą w mocy decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w K. z dnia [...] września 2007 r. Nr [...] cofającą posiadane przez skarżącego pozwolenie na broń palną gazową.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej odrzucenie z uwagi na przekroczenie przez skarżącego ustawowego terminu do wniesienia skargi. Uzasadniając swoje stanowisko organ podkreślił, iż przy ustaleniu daty doręczenia skarżącemu zaskarżonej decyzji zastosowano tryb określony w przepisie art. 44 Kpa, przyjmując jako datę doręczenia 27 grudnia 2007 r. W ocenie organu powyższe pozwoliło uznać, iż nadana przez skarżącego w dniu 26 marca 2008 r. skarga na decyzję z dnia [...] grudnia 2007 r. podlega odrzuceniu jako złożona z uchybieniem terminu do jej wniesienia.

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – dalej p.p.s.a. (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Skargę należy wnieść za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 p.p.s.a.). Sąd odrzuci skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia (58 § 1 pkt 1 p.p.s.a.).

Na wstępie niniejszych rozważań wyjaśnienia wymaga kwestia doręczenia skarżącemu zaskarżonej decyzji Komendanta Głównego Policji z dnia [...] grudnia 2007 r., Nr [...].

Analiza nadesłanych wraz z odpowiedzią na skargę akt administracyjnych sprawy wskazuje, iż w zaistniałym stanie faktycznym nie doszło do bezpośredniego odbioru przez skarżącego ww. decyzji, niemniej jednak w ocenie Sądu organ

słusznie uznał, iż zgodnie z art. 44 Kpa przedmiotowa decyzja została doręczona skarżącemu z upływem 14 dnia okresu złożenia jej w urzędzie pocztowym tj. w dniu 27 grudnia 2007 r.

Jak przyjęto w orzecznictwie - przepis art. 44 Kpa wprowadza swoistą fikcję prawną doręczenia, które w tym przypadku ma charakter doręczenia zastępczego. Ustanowienie przez ustawodawcę tego rodzaju doręczenia podyktowane jest postulatami płynącymi z zasady ekonomiki procesowej i ma na celu ochronę biegu postępowania przed jego zatamowaniem wskutek nie odbierania pism przez stronę. Należy zważyć, że doręczenie zastępcze jest w pełni skuteczne i wywiera takie same skutki jak doręczenie rzeczywiste pisma adresatowi. Doręczenie w trybie art. 44 Kpa może dotyczyć wszelkich pism wydawanych przez organ w toku prowadzonego postępowania (vide: wyrok WSA z 25 lutego 2004 r. III SA 1650/02, LEX Nr 113592).

Mając powyższe na uwadze Sąd uznał, iż w niniejszej sprawie termin do złożenia skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia [...] grudnia 2007 r., Nr [...] doręczonej skarżącemu - w trybie tzw. doręczenia zastępczego - w dniu 27 grudnia 2007 r., upływał w dniu 28 stycznia 2008 r. (poniedziałek). Skarga J. G. została natomiast nadana przez skarżącego w placówce pocztowej [...] w dniu 26 marca 2008 r., a więc z uchybieniem trzydziestodniowego terminu do jej wniesienia, co stosownie do zapisów art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 p.p.s.a. skutkować musiało jej odrzuceniem.Powered by SoftProdukt