drukuj    zapisz    Powrót do listy

6293 Przejęcie gospodarstw rolnych, Odrzucenie zażalenia, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Odrzucono zażalenie, II SA/Ke 284/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-07-18, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Ke 284/08 - Postanowienie WSA w Kielcach

Data orzeczenia
2008-07-18  
Data wpływu
2008-06-03
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
Sędziowie
Dorota Chobian /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6293 Przejęcie gospodarstw rolnych
Hasła tematyczne
Odrzucenie zażalenia
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Odrzucono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 194 par. 1, art. 198, art. 175 par. 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w składzie: Przewodniczący: Sędzia WSA Dorota Chobian po rozpoznaniu w dniu 18 lipca 2008r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia M. D. zarządzenie Przewodniczącego Wydziału o wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych skargi w sprawy z jego skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przejęciu na własność Państwa nieruchomości postanawia odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie

Zarządzeniem z dnia 4 czerwca 2008r., doręczonym w dniu 10 czerwca 2008r., M. D. został wezwany do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez złożenie 25 jej odpisów w terminie 7 dni pod rygorem jej odrzucenia. Z powodu niewykonania powyższego zarządzenia postanowieniem z dnia 30 czerwca 2008r. Wojewódzki Sąd Administracyjny skargę odrzucił. W dniu 7 lipca 2008r. skarżący złożył pismo, które sprecyzował pismem z 16 lipca 2008r. wskazując, iż jest to zażalenie na zarządzenie o wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych skargi.

Zażalenie to podlega odrzuceniu.

Zgodnie z treścią przepisu art. 194 § 1 w związku z art. 198 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz. U nr 153 poz. 1270/ - zwane dalej uppsa zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego przysługuje na zarządzenie przewodniczącego, jeżeli ustawa przewiduje wniesienie zażalenia.

Z powyższego wynika więc, że jeżeli ustawa przewiduje wydanie zarządzenia

i jednocześnie nie stanowi, że od takiego zarządzenia przysługuje prawo wniesienia zażalenia, to wniesienie tego środka odwoławczego jest niedopuszczalne.

Stwierdzić należy, że ustawa Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie daje możliwości wniesienia zażalenia na zarządzenie przewodniczącego, wzywające do uzupełnienia braków formalnych skargi, polegających na złożeniu jej odpisów. Zatem zażalenie na to zarządzenie jest niedopuszczalne.

Zwrócić również należy uwagę, że nawet jeśliby pismo skarżącego miało być skargą kasacyjną na postanowienie o odrzuceniu skargi, to również podlegałoby ono odrzuceniu. Zgodnie bowiem z art. 175 § 1 uppsa skarga kasacyjna powinna być sporządzone przez adwokata lub radcę prawnego, tymczasem w niniejszej sprawie zostałaby ona sporządzona osobiście przez skarżącego.

Z tych względów, Wojewódzki Sąd Administracyjny, na podstawie art. 178 w zw. art. 194 § 1 i art. 198 uppsa orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt