drukuj    zapisz    Powrót do listy

6030 Dopuszczenie pojazdu do ruchu, Ruch drogowy, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Oddalono skargę, VI SA/Wa 242/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-04-09, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VI SA/Wa 242/08 - Wyrok WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-04-09 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-02-04
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Dorota Wdowiak /przewodniczący/
Izabela Głowacka-Klimas
Magdalena Maliszewska /sprawozdawca/
Symbol z opisem
6030 Dopuszczenie pojazdu do ruchu
Hasła tematyczne
Ruch drogowy
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Oddalono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 1997 nr 98 poz 602 art. 72 ust. 1 art. 79 ust. 4
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Dorota Wdowiak Sędziowie Sędzia WSA Izabela Głowacka-Klimas Sędzia WSA Magdalena Maliszewska (spr.) Protokolant Jan Czarnacki po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 kwietnia 2008 r. sprawy ze skargi K. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] grudnia 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zarejestrowania pojazdu oddala skargę

Uzasadnienie

VI SA/Wa 242/08

UZASADNIENIE

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. na mocy zaskarżonej decyzji z dnia [...] grudnia 2007 r. utrzymało w mocy decyzję z dnia [...] grudnia 2005 r. Prezydenta [...] W. Nr [...], odmawiającej zarejestrowania samochodu marki [...], nr nadwozia [...].

Do wydania przedmiotowej decyzji doszło w następującym stanie faktycznym.

Skarżąca – K. W. – wystąpiła z wnioskiem z dnia 14 listopada 2005 r. do Prezydenta [...] W. o zarejestrowanie samochodu marki [...], nr nadwozia [...].

Do wniosku dołączyła następujące dokumenty:

1. oryginał dokumentu zatytułowanego OREGON SALVAGE TITLE CERTYFICATE (tytuł własności pojazdu z odzysku (Salvage) Oregon) z dnia 25 stycznia 2005 r. nr tytułu 0502588822 wraz z tłumaczeniem;

2. fakturę zakupu No 11 z dnia 3 marca 2005 r. wraz z tłumaczeniem;

3. postanowienie z dnia [...] listopada 2005 r. Urzędu Skarbowego W. [...] dotyczące zaświadczenia o podatku VAT;

4. dokument niemieckiego Urzędu Celnego z dnia 28 czerwca 2005 r. dotyczący opłat importowych wraz z tłumaczeniem;

5. dokument niemieckiego Urzędu Celnego z dnia 28 czerwca 2005 r. odnośnie dopuszczenia do ruchu pojazdu mechanicznego wraz z tłumaczeniem;

6. dokument Urzędu Celnego w W. z dnia 27 października 2005 r. potwierdzający uiszczenie akcyzy;

7. zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym Nr [...] wydane w dniu 25 października 2005 r. przez Okręgową Stację Kontroli Pojazdów wraz z dokumentem identyfikacyjnym.

Na mocy decyzji Prezydenta [...] W. z dnia [...] grudnia 2005 r. na podstawie art. 72 ust. 1 i art. 79 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) – nastąpiła odmowa zarejestrowania wymienionego pojazdu.

Podstawą odmowy był fakt, iż skarżąca nie przedłożyła jednego z wymaganych dokumentów – mianowicie – dowodu rejestracji samochodu (art. 72 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym). Organ administracyjny ustalił jednocześnie, iż złożony przez skarżącą dokument w języku angielskim - "OREGON SALVAGE TITLE CERTIFICATE" nie spełnia wymogów ustawowych, gdyż nie jest dowodem rejestracji samochodu. Stwierdza jedynie prawo własności samochodu, nadto – z jego treści ustalonej na podstawie złożonego tłumaczenia wynika, iż został wyrejestrowany, zaś zapis o treści "KASACJA" wyklucza ponowne zarejestrowanie na podstawie tego dokumentu.

Skarżąca w odwołaniu z dnia 22 grudnia 2005 r. zaskarżając powyższą decyzję złożyła następujące dokumenty:

- opinię Z. sp. z o.o. z dnia 20.12.2005 r., z którego wynika, iż pojazd po naprawie jest sprawny technicznie i nie stwarza zagrożenia dla ruchu drogowego;

- tłumaczenie dokumentu "OREGON SALVAGE TITLE CERTIFICATE" z dnia 9.09.2005 r., w którym w odpowiedniej rubryce w miejscu słowa "KASACJA" wpisane jest słowo "SKASOWANY".

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. decyzją z dnia [...] stycznia 2006 r. utrzymało w mocy decyzję Prezydenta [...] W. z dnia [...] grudnia 2005 r.

Skarżąca oraz jej pełnomocnik złożyli skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w których postawili zarzuty dotyczące naruszenia procedury administracyjnej – art. 7, 89 , 77, 10, 89 w zw. z art. 140 k.p.a. oraz prawa materialnego – art. 72 ust. 1 pkt 4 i art. 79 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Na skutek powyższych skarg Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem w sprawie sygn. akt: VI SA/Wa 565/06 z dnia 22 maja 2006 r. uchylił decyzję SKO w W. z dnia [...] stycznia 2006 r. Podstawą przedmiotowego rozstrzygnięcia było w szczególności stwierdzenie, iż dokument "OREGON SALVAGE TITLE CERTIFICATE" nie został przetłumaczony w całości na język polski w żadnym ze złożonych przez stronę tłumaczeń jego tekstu. Nadto, jak uzasadnił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, "organ nie wyjaśnił, jakie znaczenie ma ten dokument w świetle przepisów państwa, w którym został wydany, tj. USA – Stanu Oregon".

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. wniosło od tego orzeczenia skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego, jednakże została ona oddalona na mocy wyroku NSA sygn. akt: I OSK 1516/06 z dnia 1 sierpnia 2007 r. W uzasadnieniu wyżej wymienionego wyroku Naczelny Sąd Administracyjny uznał za błędne pominięcie przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w swoich rozważaniach podstawowej kwestii - nie przedstawienia przez skarżącą w toku postępowania administracyjnego dokumentu stwierdzającego rejestrację pojazdu za granicą, wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdu za granicą. Stanowi to, zdaniem NSA, uchybienie obowiązku wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy, co uniemożliwia ocenę, czy zostały spełnione przesłanki rejestracji pojazdu. Wskazał również na konieczność złożenia tłumaczenia przedmiotowego dokumentu w całości celem oceny jego treści.

Rozpoznając ponownie sprawę, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. uzyskało następujące dokumenty:

- kolejne (trzecie) tłumaczenie dokumentu "OREGON SALVAGE TITLE CERTIFICATE" z dnia 18 maja 2006 r. złożone przez pełnomocnika skarżącej;

- pismo pełnomocnika skarżącej z dnia 19.11.2007 r. zawierające oświadczenie, iż "dokumentu stwierdzającego rejestrację przedmiotowego pojazdu za granicą moja klientka nie posiada".

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji z dnia [...] grudnia 2007 r. wskazało, iż podstawą orzeczenia o utrzymaniu w mocy decyzji z dnia [...] grudnia 2005 r. Prezydenta [...] W.

Nr [...], odmawiającej zarejestrowania samochodu skarżącej był fakt nie posiadania przez nią dowodu zarejestrowania samochodu za granicą, który to wymóg wynika z treści art. 72 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

Skarga pełnomocnika K. W. złożona od wskazanego wyżej orzeczenia SKO w W. zawiera argumentację dotyczącą nie wykonania wytycznych zawartych w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Zdaniem pełnomocnika skarżącej, w sytuacji braku dokumentu stwierdzającego rejestrację pojazdu za granicą, organ był obowiązany do dokonania wnikliwej analizy dokumentu przedstawionego przez skarżącą, tj. "OREGON SALVAGE TITLE CERTIFICATE", który stanowi dowód własności pojazdu, a zatem stanowi podstawę zarejestrowania przedmiotowego pojazdu w Polsce.

Zarzucając naruszenie art. 7, 8, 77 § 1 i 80 k.p.a. oraz art. 72 ustawy Prawo o ruchu drogowym, wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji.

W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. podkreśliło, iż dokument: "OREGON SALVAGE TITLE CERTIFICATE" nie stanowi dowodu zarejestrowania przedmiotowego pojazdu za granicą i dlatego nie może stanowić podstawy rejestracji. Organ wniósł o oddalenie skargi jako bezpodstawnej.

Pełnomocnik skarżącej złożył ponadto pismo z dnia 4.04.2008 r. z załącznikiem – zaświadczeniem Wydziału Komunikacji Stanu Oregon (USA) z dnia 18.12.2007 r., iż pojazd skarżącej po przeprowadzeniu stosownych napraw i Kontroli Wydziału Transportu – może być zarejestrowany i użytkowany po drogach publicznych stanu Oregon – wraz z tłumaczeniem tego dokumentu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Sąd administracyjny dokonuje kontroli orzeczenia administracyjnego pod względem jego zgodności z prawem. W szczególności podlega ocenie, czy w konkretnym przypadku doszło do naruszenia prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, bądź przepisów postępowania, które miało wpływ na wynik sprawy (art. 145 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – p.p.s.a).

Rozpoznając niniejszą sprawę, Sąd doszedł do przekonania, iż skarga jest bezpodstawna z następujących przyczyn.

Zgodnie z art. 72 pkt 1 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.), rejestracji pojazdu dokonuje się na postawie wymienionych w tym przepisie dokumentów, w tym – dowodu rejestracyjnego, jeżeli pojazd był zarejestrowany (ust. 5). Zgodnie z § 3 pkt 1 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 czerwca 1999 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z dnia 1 lipca 1999 r.) w przypadku zgłoszenia do pierwszej rejestracji samochodu sprowadzonego z zagranicy, jego właściciel dołącza dowód rejestracyjny pojazdu lub dokument potwierdzający zarejestrowanie pojazdu albo jego wyrejestrowanie, jeżeli pojazd był zarejestrowany za granicą.

Jak wynika z powyższego, fakt nie przedstawienia przez skarżącą w toku postępowania administracyjnego dokumentu stwierdzającego rejestrację pojazdu za granicą, wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdu za granicą – wyklucza możliwość rejestracji pojazdu w Polsce.

Przedstawiony przez skarżącą dokument: "OREGON SALVAGE TITLE CERTIFICATE" nie stanowi dowodu zarejestrowania przedmiotowego pojazdu za granicą, na co prawidłowo wskazał organ administracyjny. W toku postępowania, które toczyło się przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w W.. po rozpoznaniu sprawy przez sądy administracyjne: WSA w Warszawie oraz NSA, pełnomocnik skarżącej oświadczył w sposób jednoznaczny, iż takiego dokumentu strona nie posiada (pismo z dnia 19.11.2007 r.). Nadto – złożył on dokument mający stanowić wykonanie nałożonego obowiązku przedstawienia całościowego tłumaczenia wymienionego dokumentu. Należy w tym miejscu stwierdzić na marginesie, iż obowiązek ten nie został wykonany w sposób właściwy, gdyż dokument stanowiący załącznik do pisma pełnomocnika skarżącej z dnia 26.10.2007r. nie stanowi tłumaczenia dokumentu związanego z samochodem będącym przedmiotem niniejszego postępowania, na co wskazują dane pojazdu wskazane w treści tłumaczenia, jak numer identyfikacyjny pojazdu, rok produkcji samochodu – odmienne od widniejących w dokumencie: "OREGON SALVAGE TITLE CERTIFICATE" stanowiącym zał. 4 do wniosku o rejestrację pojazdu z dnia 14.11.2005 r. oraz w jego kolejnych tłumaczeniach składanych przez stronę.

Jak wynika z powyższego, obowiązek złożenia stosownego dokumentu, od którego uzależniona jest rejestracja pojazdu, nałożony przez ustawodawcę na jego właściciela, określony w art. 72 ust. 1 ust. 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym i sprecyzowany w § 3 pkt 1 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 czerwca 1999 r. – nie został spełniony.

Reasumując, nie można podzielić argumentacji strony, iż dokument przez nią złożony, tj. "OREGON SALVAGE TITLE CERTIFICATE" (dowód własności samochodu) może zastąpić brakujący dokument rejestracyjny, o którym mowa w wyżej powołanych przepisach, których brzmienie jest kategoryczne.

Wobec treści oświadczenia pełnomocnika skarżącej zawartego w piśmie do SKO w W. z dnia 19 listopada 2007 r. – brak ten ma charakter nieusuwalny.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 151 p.p.s.a., Sąd orzekł, jak w sentencji.Powered by SoftProdukt