drukuj    zapisz    Powrót do listy

6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s, Przywrócenie terminu, Inspektor Nadzoru Budowlanego, Oddalono zażalenie, II OZ 787/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-05, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II OZ 787/08 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2008-08-05 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-07-09
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Zygmunt Niewiadomski /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
Hasła tematyczne
Przywrócenie terminu
Sygn. powiązane
VII SA/Wa 1447/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-28
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Oddalono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 87 par. 1, art. 88
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Zygmunt Niewiadomski po rozpoznaniu w dniu 5 sierpnia 2008r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia A. D. i Z. D. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 marca 2008r. sygn. akt VII SA/Wa 1447/07 o odrzuceniu wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi A. D. i Z. D. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji nakazującej rozbiórkę postanawia: - oddalić zażalenie.

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 28 listopada 2007r., sygn. akt VII SA/Wa 1447/07 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę A. D. i Z. D. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...], znak: [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji nakazującej rozbiórkę. Odpis powyższego wyroku wraz z uzasadnieniem został doręczony A. D. w dniu [...].

Następnie skarżący zwrócili się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie o przyznanie im prawa pomocy w zakresie całkowitym.

Postanowieniem z dnia 12 lutego 2008r. referendarz sądowy przyznał skarżącym prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie radcy prawnego, a w pozostałym zakresie wniosek oddalił.

Pismem z dnia 15 lutego 2008r., złożonym w dniu 18 lutego 2008r. A. i Z. D. zwrócili się z wnioskiem o przywrócenie terminu do złożenia skargi kasacyjnej.

Postanowieniem z dnia 20 marca 2008r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej podając, że wniosek w tej sprawie jest niedopuszczalny, bowiem w dniu, w którym został złożony, uchybienie terminu jeszcze nie nastąpiło.

Na powyższe postanowienie skarżący złożyli zażalenie, podnosząc, że nie mogą nawiązać kontaktu z wyznaczonym pełnomocnikiem, a bez przywrócenia terminu do złożenia skargi kasacyjnej nie jest możliwa skuteczna obrona ich interesów w sprawie.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 86 § 1 zdanie 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. nr 153, poz. 1270 ze zm.) jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu.

Warunkiem skuteczności wniosku o przywrócenie uchybionego terminu jest łączne spełnienie przesłanek ustanowionych w przepisach art. 86 i art. 87 ww. ustawy: uprawdopodobnienie przez stronę braku winy w uchybieniu terminu (art. 86 § 1 i art. 87 § 2), spowodowanie przez uchybienie terminu ujemnych skutków dla strony (art. 86 § 2), dochowanie terminu do wniesienia wniosku (art. 87 § 1) i dopełnienie uchybionej czynności (art. 87 § 4).

Jednocześnie ustawodawca w art. 88 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowił, iż spóźniony lub z mocy ustawy niedopuszczalny wniosek o przywrócenie terminu Sąd odrzuci na posiedzeniu niejawnym. Wnioskiem spóźnionym jest wniosek złożony z uchybieniem terminu wskazanego w art. 87 § 1 powołanej ustawy, a więc złożony po upływie siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. Wniosek jest niedopuszczalny, gdy brak jest ustawowych warunków jego dopuszczalności np. jeżeli został złożony w okresie biegu terminu, tak jak ma to miejsce w niniejszej sprawie.

Stanowisko zaprezentowane w zażaleniu nie jest zasadne, bowiem w pierwszej kolejności wyznaczony pełnomocnik powinien uzyskać od skarżących stosowne pełnomocnictwo, następnie powinien sporządzić skargę kasacyjną, a dopiero później złożyć ją do sądu wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jej złożenia. Należy też zauważyć, iż w sytuacji, w której pełnomocnik ustanowiony na zasadzie przyznanego stronie prawa pomocy, sporządzi opinię o niezasadności złożenia skargi kasacyjnej, to postępowanie w tej sprawie kończy się, a przyznane prawo pomocy ulega skonsumowaniu. Tym samym niedopuszczalność złożonego wniosku o przywrócenie terminu do złożenia skargi kasacyjnej, w niniejszej sprawie dodatkowo wynika z okoliczności braku podstaw do złożenia skargi kasacyjnej.

Z tej przyczyny orzeczono jak w sentencji, na podstawie art. 184 w związku z art. 197 § 2 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.Powered by SoftProdukt