drukuj    zapisz    Powrót do listy

6153 Warunki zabudowy  terenu, Zagospodarowanie przestrzenne Wstrzymanie wykonania aktu, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Odmówiono wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji, II SA/Rz 474/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-08-27, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Rz 474/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie

Data orzeczenia
2008-08-27  
Data wpływu
2008-07-23
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
Sędziowie
Stanisław Śliwa /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6153 Warunki zabudowy  terenu
Hasła tematyczne
Zagospodarowanie przestrzenne
Wstrzymanie wykonania aktu
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Odmówiono wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 61 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Stanisław Śliwa po rozpoznaniu w dniu 27 sierpnia 2008r. w Rzeszowie na posiedzeniu niejawnym wniosku R. C., I. B. oraz W. B. o wstrzymanie wykonania decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] maja 2008 roku, znak: [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy w sprawie ze skargi R. C., I. B. oraz W. B. na tę decyzję - postanawia - odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie

R. C., I. B. oraz W. B. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

w Rzeszowie skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] maja 2008r. znak: [...] utrzymującą w mocy decyzję Prezydenta Miasta z dnia [...] marca 2008r. znak: [...], która ustalała dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością "[...]" warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym

i infrastrukturą techniczną na określonych w niej działkach.

Każda ze skarg zawierała wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji, z uwagi na możliwość wyrządzenia niepowetowanej szkody a także możliwość powstania nieodwracalnych skutków.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Składana do sądu administracyjnego skarga nie ma charakteru środka suspensywnego, co oznacza, że samo jej wniesienie nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności stanowiących jej przedmiot.

Zgodnie jednak z art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), określanej dalej jako P.p.s.a. po przekazaniu sądowi skargi, sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności,

o których mowa w § 1, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie, chyba że ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania.

W doktrynie i orzecznictwie podkreśla się jednocześnie, iż możliwość wstrzymania wykonania odnosi się wyłącznie do aktów lub czynności, które są wyposażone w przymiot wykonalności w tym znaczeniu, iż wymagają wykonania

i nadają się do wykonania i tak np. decyzja o warunkach zabudowy

i zagospodarowania terenu, wydana na podstawie art. 59 ust. 1 lub 2 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717), stwierdza tylko istnienie pewnego stanu faktycznego i prawnego i nie wymaga wykonania (tak T. Woś w komentarzu do art. 61 P.p.s.a., Lex Polonica).

Sąd podziela przedstawiony wyżej pogląd o niewykonalności decyzji ustalającej warunki zabudowy dla określonej inwestycji i wobec tego stwierdza, iż wniosek o wstrzymanie wykonania wskazanej na wstępie decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] maja 2008r., która utrzymuje

w mocy decyzję Prezydenta Miasta ustalającą warunki zabudowy dla wskazanej

w niej inwestycji, nie może zostać uwzględniony.

Z przytoczonych względów orzeczono jak w sentencji, na podstawie art. 61 § 3 oraz § 5 P.p.s.a.Powered by SoftProdukt