drukuj    zapisz    Powrót do listy

6110 Podatek od towarów i usług, Odrzucenie skargi, Dyrektor Izby Skarbowej, *Odrzucono skargę, I SA/Wr 504/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-06-16, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wr 504/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu

Data orzeczenia
2008-06-16 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-04-25
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Sędziowie
Ludmiła Jajkiewicz /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6110 Podatek od towarów i usług
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
*Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 par. 3, art. 58 par. 1 pkt 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Ludmiła Jajkiewicz po rozpoznaniu w dniu 16 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. M. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w W. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za luty 2003 r. postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie

W rozpatrywanej sprawie zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału I z dnia 5 maja 2008 r. wezwano stronę skarżącą do uzupełnienia braków formalnych skargi, poprzez uiszczenie wpisu sądowego w kwocie 328,00 zł w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego - z uwagi na niemożność osobistego doręczenia adresatowi - został zwrócony po podwójnym awizowaniu do nadawcy. Skuteczne doręczenie przesyłki nastąpiło - jak wynika z pocztowego potwierdzenia odbioru Urzędu Pocztowego we W. - w dniu 26 maja 2008 r.

Nieprzekraczalny termin do usunięcia braków skargi upłynął zatem w dniu 2 czerwca 2008 r. Strona, pomimo prawidłowego wezwania, nie uiściła wpisu sądowego do dnia dzisiejszego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z regulacją art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) - zwanej dalej upsa, skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd. Natomiast w myśl przepisu art. 58 § 1 pkt 3 powyższej ustawy sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

W rozpoznawanej sprawie należało uiścić wpis sądowy w kwocie 328,00 zł najpóźniej w dniu 2 czerwca 2008 r., czyli w terminie siedmiu dni od dnia skutecznego doręczenia zarządzenia o wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych skargi. Pomimo prawidłowego pouczenia, skarżąca nie uiściła wpisu sądowego w wymaganym terminie. Nieuzupełnienie przez stronę braków w terminie uniemożliwia nadanie sprawie biegu oczekiwanego przez skarżącą.

Z tych względów, działając na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 oraz 220 § 3 upsa, Sąd orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt