drukuj    zapisz    Powrót do listy

6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty, Odrzucenie skargi, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Odrzucono skargę, I SA/Bk 99/05 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2005-05-25, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Bk 99/05 - Postanowienie WSA w Białymstoku

Data orzeczenia
2005-05-25 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2005-04-22
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Sędziowie
Mieczysław Markowski /przewodniczący/
Sławomir Presnarowicz
Urszula Barbara Rymarska /sprawozdawca/
Symbol z opisem
6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział I w składzie następującym: Asesor WSA U. B. Rymarska (spr.), , , po rozpoznaniu w dniu 25 maja 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] lutego 2005 r. Nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od środków transportowych za 2004 r. wraz z odsetkami za zwłokę p o s t a n a w i a 1. odrzucić skargę 2. zwrócić wpis sądowy w kwocie 100 zł.

Uzasadnienie

Po wszczęciu postępowania z urzędu Burmistrz Miasta B. P. decyzją z dnia [...] października 2004 r. określił Panu W. S. zobowiązanie w podatku od środków transportu w związku z nieopłaceniem raty podatku od samochodu ciężarowego wraz z odsetkami za zwłokę.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w B. w wyniku rozpatrzenia odwołania decyzją z dnia [...] lutego 2005 r. Znak: [...] utrzymało w mocy decyzję Burmistrz Miasta B. P. określającą wysokość zobowiązania w podatku od środków transportu za 2004 r.

Dnia 24 marca 2005 r. skarżący W. S. złożył skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B., zarzucając, że wydana decyzja ogranicza prawo swobody działania oraz narzuca obowiązek opłaty podatku od środków transportu pomimo zmiany przeznaczenia pojazdu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zważył, co następuje.

Zgodnie z postanowieniami art. 219 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270), opłatę sądową należy uiścić przy wniesieniu do sądu pisma podlegającego opłacie.

W związku z ogólną regułą wynikaj(c( z art. 220 ( 1 cyt. ustawy - S(d nie podejmuje żadnej czynno(ci na skutek pisma, od którego nie zosta(a uiszczona opłata.

Wnosząc skargę do sądu nie uiszczono wpisu sądowego w kwocie 100 zł.

Z adnotacji na blankiecie "Potwierdzeniu odbioru" wynika, że wezwanie Sądu z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 100 zł zostało odebrane przez Skarżącego w dniu 26 kwietnia 2005r.

W związku z powyższym wyznaczony przez S(d siedmiodniowy termin do uiszczenia wpisu, zgodnie z postanowieniami art. 82 i 83 ( 1 ustawy Prawo

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w związku z art.111 K.c. upłynął dnia 2 maja 2005 r. (poniedziałek). Natomiast wpis sądowy w kwocie 100 zł. uiszczony został w dniu 5 maja 2005 r. tj. po terminie.

Zgodnie z postanowieniami art. 220 ( 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony wpis podlega odrzuceniu przez sąd.

Maj(c powyższe na uwadze S(d działając w oparciu o przepisy art. 220 § 3

w związku z art. 160 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), odrzucił skargę,

a w oparciu o przepisy art. 232 § 1 pkt. 1 lit. a), § 2 tejże ustawy postanowił o zwrocie całego uiszczonego po terminie wpisu.Powered by SoftProdukt