drukuj    zapisz    Powrót do listy

6365 Inne zezwolenia, zgody i nakazy z zakresu ochrony zabytków, Odrzucenie skargi, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Odrzucono skargę, I SA/Wa 939/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-29, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wa 939/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-07-29  
Data wpływu
2008-06-25
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Mirosław Gdesz. /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6365 Inne zezwolenia, zgody i nakazy z zakresu ochrony zabytków
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 58 par. 1 pkt 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Asesor WSA Mirosław Gdesz po rozpoznaniu w dniu 29 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. G., J. K. i A. H. na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia [...] kwietnia 2008 r., nr [...] w przedmiocie odmowy wydania pozwolenia na montaż elementów reklamy na budynku wpisanym do rejestru zabytków postanawia odrzucić skargę A. H.

Uzasadnienie

I SA/Wa 939/08

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 25 czerwca 2008 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynęła skarga W. G., J. K. i A. H. na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia [...] kwietnia 2008 r., nr [...] w przedmiocie odmowy wydania pozwolenia na montaż elementów reklamy na budynku wpisanym do rejestru zabytków.

Pismem z dnia 27 czerwca 2008 r. skarżąca A. H. została wezwana do uzupełnienia braków formalnych skargi przez podpisanie skargi – w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi. Pismo te zostało doręczone jej w dniu 4 lipca 2008 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych skargi zostało doręczone A. H. w dniu 4 lipca 2008 r., a zatem ustawowy siedmiodniowy termin do jego wykonania upłynął w dniu 11 lipca 2008 r. Do chwili obecnej skarżąca nie uzupełniła braków formalnych skargi.

Mając powyższe na uwadze Sąd, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt