drukuj    zapisz    Powrót do listy

6150 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym), Prawo pomocy, Rada Miasta, Odmówiono przyznania prawa pomocy, II SA/Gd 606/06 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-02-05, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Gd 606/06 - Postanowienie WSA w Gdańsku

Data orzeczenia
2008-02-05  
Data wpływu
2006-10-18
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Sędziowie
Diana Trzcińska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6150 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym)
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Sygn. powiązane
II OZ 324/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-16
II OZ 1033/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-10
II OZ 334/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-20
II OZ 367/11 - Postanowienie NSA z 2011-05-10
II OZ 79/11 - Postanowienie NSA z 2011-02-16
II OSK 153/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-19
II OSK 1253/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-15
II OSK 1765/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-27
II OZ 1280/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-14
II OSK 1910/08 - Wyrok NSA z 2009-12-08
Skarżony organ
Rada Miasta
Treść wyniku
Odmówiono przyznania prawa pomocy
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 246 par. 1 pkt 2 w zw. z art. 165
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Referendarz sądowy WSA Diana Trzcińska po rozpoznaniu w dniu 5 lutego 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku D. U. i H. U. o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi H. H., S. W. i S. B. na uchwałę Rady Miasta z dnia 12 czerwca 2002 r. Nr [...] przedmiocie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy postanawia odmówić D. U. i H. U. przyznania prawa pomocy przez zwolnienie od kosztów sądowych.

Uzasadnienie

D. i H. U. wnieśli o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym przez zwolnienie od kosztów sądowych. W uzasadnieniu wniosku podali, że w niniejszej sprawie występują zagadnienia wpadkowe, których rozpatrzenie przez sąd wymaga regulowanych ustawą opłat. Rozstrzygnięcie tych zagadnień ma istotne znaczenie w sprawie. Z uwagi na powyższe oraz fakt, że poniesienie ewentualnych kosztów wiązałoby się z pogorszeniem niezbędnych warunków utrzymania dla wnioskodawców i ich rodziny, złożenie wniosku o przyznanie prawa pomocy uważają za konieczne. Z oświadczenia wnioskodawców o stanie rodzinnym, majątku i dochodach wynika, że prowadzą wspólne gospodarstwo domowe z córką. Nie posiadają żadnego majątku, zaś na ich dochody składa się renta D. U. oraz stypendium córki K. U. w łącznej kwocie 1076,57 zł miesięcznie. H. U. nie osiąga żadnych dochodów, a prowadzona przez niego działalność gospodarcza aktualnie została zawieszona. Wnioskodawcy oświadczyli, że mieszkają w domu należącym do rodziców i ponoszą koszty utrzymania kształtujące się na poziomie około 455 zł miesięcznie. Oprócz tego, wydatkują pewne kwoty pieniężne na leki.

Stosownie do treści art. 245 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zmianami), prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Przyznanie zaś prawa pomocy w zakresie częściowym osobie fizycznej następuje, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (art. 246 § 1 pkt 2 cytowanej ustawy).

Wnioskodawcy po raz pierwszy zwrócili się o zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego wnioskiem z dnia 10 lipca 2007 r. (k. 446 akt). Postanowieniem z dnia 23 lipca 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, w osobie referendarza sądowego, przyznał wnioskodawcom prawo pomocy w zakresie częściowym przez ustanowienie radcy prawnego. Od powyższego rozstrzygnięcia uczestnicy postępowania złożyli sprzeciw w części dotyczącej odmowy przyznania im prawa pomocy przez zwolnienie od kosztów sądowych. Postanowieniem z dnia 5 października 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku prawomocnie odmówił przyznania wnioskodawcom przyznania prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych. Mając zatem na uwadze fakt, że wnioskodawcy po raz kolejny zwrócili się z wnioskiem o przyznanie prawa pomocy przez zwolnienie od kosztów sądowych (wnioskiem z dnia 1 lutego 2008 r. – data stempla pocztowego), a pierwszy ich wniosek został prawomocnie rozstrzygnięty w/w postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 5 października 2007 r. - należało dokonać porównania ich sytuacji majątkowej i możliwości zarobkowych istniejących w dacie złożenia pierwszego wniosku z sytuacją przedstawioną w niniejszym wniosku. Zgodnie bowiem z treścią art. 165 cytowanej wyżej ustawy postanowienia niekończące postępowania w sprawie mogą być uchylane i zmieniane wskutek zmiany okoliczności sprawy, chociażby były zaskarżone, a nawet prawomocne. Analiza ta winna być zatem dokonana pod kątem przytoczenia przez wnioskodawców nowych okoliczności faktycznych, nieznanych Sądowi w chwili rozpoznawania pierwszego wniosku, które uzasadniałyby odmienną ocenę ich sytuacji i w konsekwencji - przyznanie prawa pomocy.

Weryfikacja danych ujawnionych przez wnioskodawców w uzasadnieniu wniosku oraz ich oświadczeniu dotyczącym majątku i dochodów wskazuje, iż nie uległy żadnej zmianie okoliczności faktyczne, które były podstawą wydania postanowienia w dniu 5 października 2007 r. Zarówno wówczas, jak i obecnie głównym źródłem utrzymania rodziny wnioskodawców była renta wnioskodawczyni i stypendium córki, których wysokość nie uległa znaczącej zmianie. Podobnie – nie uległy zmianie zasoby majątkowe wnioskodawców, ani też ich sytuacja zdrowotna. W tej sytuacji, brak jest podstaw do uwzględnienia wniosku uczestników postępowania, bowiem nie zaoferowali oni nowych okoliczności, które mogłyby skutkować odmienną oceną ich sytuacji materialnej i rodzinnej w kontekście istnienia przesłanek przyznania prawa pomocy.

Wobec powyższego, Sąd na mocy przepisu art. 246 § 1 pkt 2 w związku z art. 165 cytowanej wyżej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt