drukuj    zapisz    Powrót do listy

6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę, , Wojewoda, zwolniono od kosztów i ustanowiono adwokata, II SA/Kr 1258/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-06-06, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Kr 1258/07 - Postanowienie WSA w Krakowie

Data orzeczenia
2008-06-06  
Data wpływu
2007-12-12
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Sędziowie
Joanna Tuszyńska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę
Skarżony organ
Wojewoda
Treść wyniku
zwolniono od kosztów i ustanowiono adwokata
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Joanna Tuszyńska po rozpoznaniu w dniu 6 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. W. i Z. W. na decyzję Wojewody z dnia [...], znak: [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania postanawia: 1. zwolnić skarżących od kosztów sądowych 2. ustanowić dla skarżących adwokata, którego wyznaczy Okręgowa Rada Adwokacka w K.

Uzasadnienie

postanowienia z dnia 6 czerwca 2008 r.

W dniu 4 lutego 2008 r. K. W. i Z. W. złożyli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata z urzędu w sprawie z wniesionej przez nich skargi na decyzję Wojewody z dnia [...], znak: [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania.

We wniosku skarżący domagali się zwolnienia z obowiązku ponoszenia kosztów sądowych z uwagi na swoją trudną sytuację finansową. Podali, że wspólnie osiągają dochód w wysokości 2948,77 zł miesięcznie. Są współwłaścicielami domu o powierzchni 76 m2 z ogrodem. Nie posiadają żadnych oszczędności ani majątku ruchomego. Wnioskodawcy szczegółowo opisali swoje wydatki, podkreślając, że z powodu licznych schorzeń pozostają pod ciągłą opieką lekarzy i ponoszą wysokie koszty zakupu niezbędnych leków. Nadto podnieśli, że w 1997 r. zmuszeni byli zaciągnąć długi w wysokości 13000 zł, a w 2005 r. na kolejne 8000 zł w związku z koniecznością przebudowy kanalizacji.

Postanowieniem z dnia 28 marca 2008 r. referendarz sądowy oddalił wniosek skarżących o zwolnienie od kosztów sądowych oraz o ustanowienie adwokata z urzędu. W uzasadnieniu podał, że wnioskodawcy nie wykazali, aby osiągany dochód nie pozwalał im na pokrycie na obecnym etapie postępowania kosztów sądowych w wysokości 120 zł, czy ustanowienie adwokata.

Wnioskodawcy złożyli sprzeciw na opisane wyżej postanowienie, w którym podnieśli, że osiągane dochody są niezbędne dla ich utrzymania. Wskazali, że ich stan zdrowia wymaga przyjmowania leków ratujących życie, a ostatnie badania laryngologiczne wykazały konieczność zakupu aparatów słuchowych, których minimalny koszt zakupu wynosi 2000 zł, co daje w sumie kwotę 8000 zł. Dla wykazania tych twierdzeń przedłożyli skierowania na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zaświadczenia lekarza .

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył co następuje:

Zgodnie z treścią art. 246 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. Nr 153 poz. 1270) przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie całkowitym następuje wówczas, gdy wykaże ona, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania, a przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym następuje wtedy, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i swojej rodziny. Przez uszczerbek utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny należy rozumieć zachwianie sytuacji materialnej i bytowej strony skarżącej, w taki sposób, iż nie jest ona w stanie zapewnić sobie minimum warunków socjalnych.

Zdaniem Sądu w rozpoznawanej sprawie okoliczności takie zachodzą. Z kserokopii dokumentów przedstawionych przy formularzu wniosku o przyznanie prawa pomocy, jak i samych oświadczeń skarżących wynika, że są osobami starszymi, cierpiącymi na szereg chorób, wymagającymi stałego leczenia. Okoliczności te zostały potwierdzone dołączonymi dokumentami, w tym zaświadczeniami lekarskimi co do konieczności zaopatrzenia skarżących w aparaty słuchowe. Wiadomym jest, że wydatki z tym związane nie są w całości pokrywane przez Narodowy Fundusz Zdrowia , w istotnej części poniesione będą przez samych skarżących.

Konieczność ponoszenia przez skarżących wydatków związanych z remontem uszkodzonego podczas powodzi domu została uwiarygodniona dołączoną umową pożyczki z dnia 15.12.1997r.

Twierdzenie zaś o konieczności zaciągnięcia pożyczki w związku z przebudową kanalizacji zostało poparte kserokopią protokołu odbioru kanału sanitarnego z 28.12.2005r.

Zdaniem Sądu okoliczności podniesione przez skarżących uzasadniają wniosek, że mimo, iż posiadają stałe źródło nie najmniejszych w końcu dochodów, to nie są w stanie, bez uszczerbku dla utrzymania koniecznego, ponieść kosztów sądowych i opłacenia profesjonalnego pełnomocnika.

Z uwagi na powyższe Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie działając na podstawie art. 246 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt