drukuj    zapisz    Powrót do listy

6019 Inne, o symbolu podstawowym 601, Prawo pomocy, Inspektor Nadzoru Budowlanego, Przyznano prawo pomocy w całości, VII SA/Wa 272/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-06, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VII SA/Wa 272/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-08-06  
Data wpływu
2008-02-14
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Justyna Wtulich /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6019 Inne, o symbolu podstawowym 601
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Przyznano prawo pomocy w całości
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 246 par. 1 pkt 1 w zw. z art. 258 par. 2 pkt 7
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Referendarz sądowy - Justyna Wtulich Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 6 sierpnia 2008r. na posiedzeniu niejawnym wniosku H. J. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi H. J. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] znak : [...] w przedmiocie : odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanawia : przyznać H. J. prawo pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata.

Uzasadnienie

W dniu 8 lipca 2008r. (data stempla biura podawczego) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynął uzupełniony przez wnioskodawczynię formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy, w którym wnosi o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata z urzędu.

Zarządzeniem z dnia 24 lipca 2008r. wezwano wnioskodawczynię do złożenia dodatkowych wyjaśnień dotyczących nadesłanego wniosku o przyznanie prawa pomocy poprzez podanie, czy mąż wnioskodawczyni pozostaje z nią we wspólnym gospodarstwie domowym, tj. razem z nią zamieszkuje i partycypuje w kosztach utrzymania siebie i domu, jeśli tak, należało wskazać wysokość jego miesięcznych dochodów, czy też mieszka osobno i prowadzi odrębne gospodarstwo domowe, jakie wnioskodawczyni ponosi miesięczne koszty związane z utrzymaniem domu (opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, telefon, podatek od nieruchomości, itp.), należało je wyszczególnić i podać ich wysokość, jakie wnioskodawczyni ponosi miesięczne koszty związane z zakupem lekarstw, jakiej wysokości koszty poniosła wnioskodawczyni na instalację kanalizacji i centralnego ogrzewania, czy wnioskodawczyni uzyskuje pomoc ze strony rodziny, organizacji społecznych lub państwowych jeśli tak, należało podać od kogo w jakiej wysokości i formie.

Powyższe należało wykonać w terminie 7 dni od daty doręczenia pisma, pod rygorem rozpoznania wniosku w oparciu o posiadane dokumenty.

W dniu 5 sierpnia 2008r. (data stempla biura podawczego) do Sądu wpłynęły żądane dodatkowe wyjaśnienia.

Przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz.1270 ze zm.) zwanej dalej p.p.s.a. przewidują możliwość przyznania stronom postępowania prawa pomocy.

Prawo pomocy może być przyznane stronie w zakresie całkowitym (art. 245 § 2 p.p.s.a) lub częściowym (art. 245 § 3 p.p.s.a.), przy czym jego przyznanie uzależnione jest od spełnienia przez stronę ustawowo przewidzianych przesłanek. Żądanie przyznania prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata z urzędu jest wnioskiem o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym.

Stosownie do treści art. 246 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie całkowitym dotyczącym w niniejszej sprawie zwolnienia z kosztów sądowych i ustanowienia adwokata z urzędu następuje gdy wnioskodawca wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania. Jak wynika z powołanych przepisów ciężar udowodnienia istnienia okoliczności, które mogłyby stanowić podstawę przyznania prawa pomocy we wnioskowanym zakresie spoczywa na stronie.

W niniejszej sprawie wnioskodawczyni wykazała, że znajduje się w sytuacji materialnej uprawniającej ją do przyznania prawa pomocy.

Z nadesłanego formularzu wniosku o przyznanie prawa pomocy wynika, że we wspólnym gospodarstwie domowym z wnioskodawczynią pozostaje mąż. Wnioskodawczyni zaznaczyła jednak, że od ponad 25 lat pozostaje z mężem w nieprawnej separacji i dlatego nie jest jej znany jego miesięczny dochód, gdyż nigdy nie otrzymywała od niego wynagrodzenia ani emerytury. Wnioskodawczyni wskazała, że utrzymuje się z dochodu uzyskiwanego z tytułu przyznanej jej emerytury w wysokości 1.127,18 złotych miesięcznie.

Z nadesłanych dodatkowych wyjaśnień wynika, że mąż wnioskodawczyni mieszka osobno i prowadzi odrębne gospodarstwo domowe, a wszystkie koszty związane z utrzymaniem domu jednorodzinnego o powierzchni 110 m - wnioskodawczyni ponosi samodzielnie.

Wnioskodawczyni podała, że jej obecne wydatki wynoszą : z tytułu opłat za gaz w wysokości 160,00 złotych, za energię elektryczną w wysokości 30,00 złotych, podatku od nieruchomości w wysokości 26,00 złotych, zakupu lekarstw oraz prywatnego leczenia w wysokości 160,00 złotych.

Wnioskodawczyni dodała, że w okresie zimowym poniosła dodatkowe koszty związane z wykonaniem centralnego ogrzewania i kanalizacji w wysokości 10.700,00 złotych.

Oceniając sytuację finansową wnioskodawczyni uznano, że kwalifikuje się ona do przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata z urzędu.

Uznano, że przy wykazanym miesięcznym dochodzie wnioskodawczyni nie jest w stanie samodzielnie ponieść kosztów postępowania sądowego oraz ustanowić profesjonalnego pełnomocnika z wyboru.

Z powyższych względów, na podstawie art. 246 § 1 pkt 1 w związku z art. 258 § 2 pkt 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz.1270 ze zm.) orzeczono jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt