drukuj    zapisz    Powrót do listy

6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania, , Izba Skarbowa, Zawieszono postępowanie., I SA/Łd 520/07 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-04-03, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Łd 520/07 - Postanowienie WSA w Łodzi

Data orzeczenia
2008-04-03  
Data wpływu
2007-04-13
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Sędziowie
Arkadiusz Cudak /przewodniczący/
Aleksandra Wrzesińska-Nowacka
Ewa Cisowska-Sakrajda /sprawozdawca/
Symbol z opisem
6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania
Skarżony organ
Izba Skarbowa
Treść wyniku
Zawieszono postępowanie.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział I w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Arkadiusz Cudak Sędziowie Sędzia NSA Aleksandra Wrzesińska-Nowacka Asesor WSA Ewa Cisowska - Sakrajda (spr.) Protokolant Tomasz Furmanek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 kwietnia 2008 r. sprawy ze skargi T. K. na decyzję Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1998 r. od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodu postanawia: zawiesić postępowanie przed Wojewódzkim Sadem Administracyjnym w Łodzi.

Uzasadnienie

T. K. wniosła skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [...] utrzymującą w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego Ł. – Ś. z dnia [...] nr [...] ustalającą wysokość zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1998r. w kwocie 750.000,00zł od dochodu z nieujawnionych źródeł przychodów w kwocie 1.000.000,00 zł.

W dniu 1 czerwca 2004r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zawiesił postępowanie sądowoadministracyjne z uwagi na zgon skarżącej w dniu 6 lutego 2004r.

Pismem z dnia 21 marca 2007r. Dyrektor Izby Skarbowej w Ł. jako spadkobierców ustawowych T. K. wskazał syna J. K. oraz córkę W. P. oraz poinformował, iż zmarła wedle oświadczenia następców prawnych nie pozostawiła testamentu.

Postanowieniem z dnia 3 kwietnia 2007r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi podjął zawieszone postępowanie z udziałem J. K. oraz W. P..

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Instytucję zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego regulują przepisy art. 56 oraz art. 123 do art. 126 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. 153, poz. 1270 ze zm.). Instytucja ta tworzy sytuację, w której trwa nadal stan zawisłości sprawy sądowoadministracyjnej, nadal istnieją powstałe stosunki prawno-procesowe, ale tok postępowania ulega wstrzymaniu, sprawa "spoczywa" bez biegu, terminy nie biegną lub podlegają wstrzymaniu, a czynności procesowe nie są podejmowane, z wyjątkiem tych które mają na celu podjęcie postępowania albo wstrzymanie wykonania aktu lub czynności (art. 127 powołanej ustawy).

Spośród wskazanych przepisów w analizowanej sprawie zastosowanie ma art. 124 § 1 pkt 1 powołanej ustawy. Stosownie do tego przepisu sąd zawiesza postępowanie z urzędu w razie śmierci strony lub jej przedstawiciela ustawowego, utraty przez nich zdolności procesowej, utraty przez stronę zdolności sądowej lub utraty przez przedstawiciela ustawowego charakteru takiego przedstawiciela. Analiza powołanego przepisu prowadzi do wniosku, iż zawieszenie postępowania w tym przypadku jest obligatoryjne i następuje z urzędu. Niewypełnienie tego obowiązku, mimo istnienia podstawy zawieszenia może spowodować nieważność postępowania (art. 183 § 2 pkt. 1 lub 5) albo naruszenie przepisów postępowania, mogące mieć istotny wpływ na wynik sprawy (art. 174 pkt. 2). W tym przypadku skutek zawieszenia postępowania występuje wstecznie, od chwili zdarzenia będącego podstawą zawieszenia (por. J.P. Tarno: Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Komentarz, Warszawa 2004, s. 188-189).

Stosownie do przepisu art. 131 powołanej ustawy postanowienie w przedmiocie zawieszenia, podjęcia i umorzenia postępowania może zapaść na posiedzeniu niejawnym.

W niniejszej sprawie Sąd, wobec ujawnienia ustawowych następców prawnych T. K. w osobach syna J. K. i córki W. P., podjął w dniu 3 kwietnia 2007r. zawieszone postanowieniem z dnia 1 czerwca 2004r. postępowanie. Niemniej jednak J. K. w dniu 25 czerwca 2004r. przed notariuszem odrzucił spadek po T. K. (Repertorium A Nr [...]), zaś W. P. spadek ten odrzuciła przed notariuszem w dniu 4 sierpnia 2004r. (Repertorium A Nr [...]). Również następcy prawni J. K. w osobach żony E. K., synów M. i W. K., a także następcy W. P. w osobie córki M. Z. odrzucili spadek po T. K. (pismo Sądu Rejonowego dla Ł. Ś. II Wydział Cywilny z dnia 19 listopada 2007r., sygn. akt [...], notatka służbowa w sprawie Sądu Rejonowego dla Ł. Ś. z dnia 21 stycznia 2008r., sygn. akt [...], akt notarialny z dnia 5 sierpnia 2004r. Repertorium A Nr [...]). Podnieść nadto należy, iż M. i W. Krasowski oraz M. Z. nie posiadają następców prawnych. Wprawdzie M. Z. ma syna, niemniej jednak nie może on dziedziczyć po T. K., gdyż urodził się, co wynika ze skróconego aktu urodzenia z dnia [...] r. Nr [...], w dniu 9 października 2005r., a więc ponad rok po zgodnie skarżącej. Z kolei wezwana do udziału w postępowaniu sądowoadministracyjnym Gmina Ł. jako ewentualny spadkobierca skarżącej nie zajęła stanowiska w sprawie. Następców prawnych nie ujawniono także w toku wyznaczonej na dzień 3 kwietnia 2008r. rozprawy sądowej. Ze wskazanych względów w sprawie nadal zachodzi przesłanka zawieszenia tego postępowania, a zarazem konieczność dalszego poszukiwania następcy prawnego skarżącej.

Wobec powyższego Sąd, na podstawie art. art. 124 § 1 pkt 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. 153, poz. 1270 ze zm.), orzekł jak w postanowieniu.

P.Pie.Powered by SoftProdukt