drukuj    zapisz    Powrót do listy

6153 Warunki zabudowy  terenu, Odrzucenie skargi, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Odrzucono skargę, II SA/Rz 325/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-07-08, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Rz 325/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie

Data orzeczenia
2008-07-08 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2008-05-19
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
Sędziowie
Małgorzata Wolska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6153 Warunki zabudowy  terenu
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art 220 par. 3 i art 58 par. 1 pkt 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący: SNSA Małgorzata Wolska po rozpoznaniu w dniu 8 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. S. i S. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w T. z dnia [...] lutego 2008 r., [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie

W dniu 26 stycznia 2008 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

w Rzeszowie wpłynęła skarga J. S. i S. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w T. z dnia [...] lutego 2008 r., Nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy.

Z uwagi na to, że skarga nie czyniła zadość wymogom formalnym, pismami

z dnia 27 i 28 maja 2008 r. wezwano skarżących o uzupełnienie braków poprzez nadesłanie 4 egzemplarzy odpisów skargi oraz uiszczenie wpisu w kwocie 500 zł., pouczając jednocześnie, że wykonanie powyższych obowiązków przez jedną z osób, zwalnia z obowiązku ich wykonania pozostałą osobę, a niewykonanie obowiązku przez żadną z osób skutkuje odrzuceniem skargi.

Powyższe wezwania doręczono każdemu ze skarżących w dniu 2 czerwca 2008 r., a wyznaczony w nich termin upłynął bezskutecznie, wobec każdego ze skarżących w dniu 9 czerwca 2008 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. 153, poz. 1270 ze zm. ) – zwanej dalej P.p.s.a. – od pism wszczynających postępowanie przed sądami administracyjnymi

w danej instancji, w tym od skargi, pobiera się wpis stosunkowy lub stały.

Wpis od niniejszej skargi, jako że jej przedmiotem nie są należności pieniężne, ma charakter wpisu stałego, a jego wysokość określona w § 2 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r., w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ) wynosi 500 zł.

Skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega zgodnie z art. 220 § 3 P.p.s.a. odrzuceniu.

Podstawą do odrzucenia skargi jest także nieuzupełnienie braków formalnych, do których usunięcia strona była wzywana. Brakiem formalnym jest między innymi niedołączenie do skargi odpowiedniej ilości odpisów, celem doręczenia ich pozostałym stronom postępowania – art. 47 § 1 P.p.s.a.

Przekładając powyższe rozważania na realia niniejszej sprawy stwierdzić należy, że strona nie uiściła w wyznaczonym do tego terminie wpisu od skargi ani nie dołączyła wymaganej liczby odpisów.

Mając powyższe na uwadze, Sąd orzekł jak w sentencji, działając przy tym na podstawie art. 220 § 3 P.p.s.a. oraz art. 58 § 1 pkt 3 P.p.s.a.Powered by SoftProdukt