drukuj    zapisz    Powrót do listy

6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz, Odrzucenie zażalenia, Wojewoda, Odrzucono zażalenie, II SA/Po 69/06 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-08-28, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Po 69/06 - Postanowienie WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2008-08-28  
Data wpływu
2006-01-16
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Barbara Drzazga /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Hasła tematyczne
Odrzucenie zażalenia
Skarżony organ
Wojewoda
Treść wyniku
Odrzucono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 178 w zw. z art. 197 § 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Barbara Drzazga po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 28 sierpnia 2008r. zażalenia na postanowienie Sądu z dnia 30 października 2006r. oddalającego odwołanie na zarządzenie Przewodniczącego z dnia 14 września 2006r. wydanego na skutek wniosku o uzupełnienie protokołu rozprawy w sprawie ze skargi M. E. na decyzję Wojewody W. z dnia [..] Nr [..] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę; postanawia odrzucić zażalenie. /-/ B. Drzazga

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 4 sierpnia 2006r. M. E. reprezentowana przez pełnomocnika W. E. zwróciła się o uzupełnienie i sprostowanie protokołu rozprawy przeprowadzonej w dniu 5 lipca 2006r.

Zarządzeniem z dnia [..] Przewodnicząca sędzia NSA Barbara Kamieńska oddaliła powyższy wniosek, pouczając, iż od zarządzenia można odwołać się do Sądu.

Skarżąca w dniu 9 października 20006r. wniosła odwołanie.

Następnie postanowieniem z dnia [..] Sąd oddalił odwołanie M. E.. Doręczając postanowienie pouczono strony, że jest ono niezaskarżalne. Pełnomocnik skarżącej odebrała odpis postanowienia w dniu 23 listopada 2006r. (k. 232 akt).

Pomimo to, w dniu 30 listopada 2006r. skarżąca reprezentowana przez pełnomocnika wniosła zażalenie na postanowienie Sądu z dnia [..].

Wskazać należy, iż zgodnie z art. 194 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. – dalej: p.p.s.a.) zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego przysługuje na postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego w przypadkach przewidzianych w ustawie, a ponadto na postanowienia, których przedmiotem jest:

1) przekazanie sprawy innemu sądowi administracyjnemu;

2) wstrzymanie lub odmowa wstrzymania wykonania decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności, o których mowa w art. 61;

3) zawieszenie postępowania i odmowa podjęcia zawieszonego postępowania;

4) odmowa sporządzenia uzasadnienia wyroku;

5) sprostowanie lub wykładnia orzeczenia albo ich odmowa;

6) oddalenie wniosku o wyłączenie sędziego;

7) odrzucenie skargi kasacyjnej;

8) odrzucenie zażalenia;

9) zwrot kosztów postępowania, jeżeli strona nie wnosi skargi kasacyjnej;

10) ukaranie grzywną.

Skoro w katalogu zawartym w powołanym wyżej przepisie ustawodawca nie wymienił postanowienia, którego przedmiotem jest rozpoznanie odwołania od zarządzenia przewodniczącego w sprawie sprostowania lub uzupełnienia protokołu rozprawy, a pozostałe przepisy ustawa Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi również nie przewidują możliwości zaskarżenia postanowienia w tym przedmiocie, zażalenie należało w oparciu o przepisy art. art. 178 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a. odrzucić.

/-/ B. DrzazgaPowered by SoftProdukt