drukuj    zapisz    Powrót do listy

6091 Przywrócenie stosunków wodnych na gruncie lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom, Prawo pomocy, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Odmówiono przyznania prawa pomocy, II SA/Gl 79/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-06-10, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Gl 79/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach

Data orzeczenia
2008-06-10  
Data wpływu
2008-01-11
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Sędziowie
Łukasz Strzępek /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6091 Przywrócenie stosunków wodnych na gruncie lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Sygn. powiązane
II OZ 484/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-02
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Odmówiono przyznania prawa pomocy
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 199, art. 245 par. 1 i par. 2, art. 246 par. 1 pkt 1, art. 258 par. 1 i par. 2 pkt 7 i par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach - Łukasz Strzępek po rozpoznaniu w dniu 10 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. P. i S. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie w kwestii wniosku skarżących o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata z urzędu postanawia: oddalić wniosek o przyznanie prawa pomocy

Uzasadnienie

W druku formularza PPF złożonego w Sądzie w dniu [...] r. skarżący zwrócili się o zwolnienie ich od kosztów sądowych oraz o ustanowienie adwokata z urzędu. Wniosek ten umotywowany został ciężkim stanem zdrowia skarżących oraz brakiem dostatecznych środków na opłacenie kosztów postępowania i skorzystanie z usług fachowego pełnomocnika. Z przedstawionych informacji wynika, że wnioskodawcy zamieszkują wspólnie w części budynku mieszkalnego – posiadając lokal o pow. [...]m2. W skład ich majątku wchodzi również gospodarstwo rolne o pow. [...] ha, nieuprawiane ze względu na niską opłacalność produkcji. Źródłem utrzymania się K. i S. P. są świadczenia emerytalne uzyskiwane w łącznej kwocie [...] zł miesięcznie. Dodatkowym wezwaniem referendarz sądowy zobowiązał skarżących do nadesłania "odcinków" emerytur za ostatni miesiąc oraz do nadesłania kserokopii rachunków, paragonów lub faktu obrazujących miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie się. W wyznaczonym terminie skarżący udzielili odpowiedzi nadsyłając wymagane dokumenty.

Rozpoznając wniosek o przyznanie prawa pomocy zważono co następuje:

Na wstępie zauważyć trzeba, że przepis art. 199 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz.1270 ze zm. – zwana dalej P.p.s.a.) konstytuuje zasadę odpłatności postępowania sądowoadministracyjnego. Wyjątkiem od niej jest możliwość przyznania prawa pomocy, które stosownie do treści art. 245 §1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi może zostać przyznane stronie w zakresie całkowitym lub częściowym.

Przyznanie prawa pomocy w formie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia fachowego pełnomocnika z urzędu może nastąpić wobec osoby fizycznej, która wykaże że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania sądowego (art. 246 § 1 pkt 1 P.p.s.a.).

Przedmiotem badania przy analizie wniosku o przyznanie prawa pomocy jest całokształt okoliczności związanych z sytuacją materialną wnioskodawcy. Tak zakreślony przedmiot oceny nie pozwolił jednak stwierdzić, że skarżący są osobami, których wniosek zasługiwałby na uwzględnienie.

Miesięczny dochód skarżących wynosi [...] zł netto miesięcznie, co potwierdzają nadesłane do Sadu "odcinki" emerytur. W odniesieniu do S. P. potwierdzono również fakt, iż jest on osobą zaliczoną do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, korzystającą z aparatu słuchowego. Udokumentowane wydatki na lekarstwa w miesiącu [...] wyniosły [...] zł, rachunek za odprowadzanie ścieków – [...]zł, rachunek za paliwo gazowe – [...] zł, opłata za wywóz nieczystości – [...] zł, opłata za korzystanie z usług telefonicznych [...] zł, opłata za energię elektryczną – [...] zł. Stałe wydatki skarżących kształtują się więc na poziomie około [...] zł (część rachunków obejmuje dwumiesięczne okresy rozliczeniowe). Dodatkowo do Sądu nadesłano szereg dokumentów dotyczących zakupu materiałów i usług związanych z naprawą uszkodzonego ogrodzenia działki, które wszakże nie mogą być traktowane jako stałe i powtarzające się koszty utrzymania.

Zestawiając więc wysokość dochodu skarżących ze wskazanymi wyżej wydatkami ustalono, że do dyspozycji K. i S. P. pozostaje kwota około [...] zł miesięcznie. Przy uwzględnieniu faktu, iż ewentualny wpis od skargi kasacyjnej wyniesie [...] zł - § 3 rozporządzenia Rady Ministrów, z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.) nie można stwierdzić, aby skarżący mogli być traktowani jako osoby zasługujące na przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym. Przysługuje ono bowiem osobom znajdującym się w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej. Co do zasady chodzi tu o osoby o bardzo niskich dochodach lub ich braku, nie mniej jednak w konkretnych przypadkach warunek ten spełniają również podmioty, które co prawda uzyskują określone środki, jednakże w całości lub z znaczącej części są one przeznaczane na zaspokojenie ich podstawowych i niezbędnych potrzeb. Analiza sytuacji materialnej K. i S. P. nie pozwoliła stwierdzić, że tego rodzaju okoliczności występują w niniejszej sprawie, a więc, że zaistniały przesłanki uwzględnienia ich wniosku.

Z powyższych względów, w oparciu o art. 245 § 1 i § 3 P.p.s.a. w zw. z art. 246 § 1 pkt 1 tej ustawy, działając na podstawie art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 P.p.s.a. w związku z § 3 tego przepisu orzeczono jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt