drukuj    zapisz    Powrót do listy

6181 Zajęcie nieruchomości i wejście na nieruchomość, w tym pod autostradę, Odrzucenie zażalenia, Minister Budownictwa, Odrzucono zażalenie, I SA/Wa 808/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-03-19, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wa 808/06 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-03-19  
Data wpływu
2006-05-09
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Iwona Kosińska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6181 Zajęcie nieruchomości i wejście na nieruchomość, w tym pod autostradę
Hasła tematyczne
Odrzucenie zażalenia
Sygn. powiązane
I OZ 167/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-10
I OZ 169/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-10
I OZ 168/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-10
I OZ 170/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-10
I OZ 172/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-10
I OZ 87/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-10
I OZ 88/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-10
I OZ 89/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-10
I OZ 90/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-10
I OZ 827/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-03
I OZ 828/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-03
I OZ 829/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-03
I OZ 833/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-03
I OZ 835/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-03
I OZ 830/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-03
I OZ 831/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-03
I OZ 832/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-03
I OZ 266/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-17
I OZ 267/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-17
I OZ 268/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-17
I OZ 269/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-17
I OZ 173/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-10
II SA/Bk 485/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2009-10-29
II OSK 204/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-17
I OZ 171/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-10
I OZ 86/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-10
I OZ 834/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-03
Skarżony organ
Minister Budownictwa
Treść wyniku
Odrzucono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 197 par. 2 i art. 178
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Asesor WSA Iwona Kosińska po rozpoznaniu w dniu 19 marca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia J. W., J. W. i B. S. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 lutego 2008 r. sygn. akt I SA/Wa 808/06 w sprawie ze skargi Z. W., S. W., J. W., J. W. i J. W. na decyzję Ministra Transportu i Budownictwa z dnia [...] lutego 2006 r. nr [...] w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości postanawia odrzucić zażalenie J. W., J. W. i B. S.

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 14 lutego 2008 r. sygn. akt I SA/Wa 808/06 zawiesił z urzędu postępowanie sądowe z uwagi na śmierć uczestnika postępowania J. W.

W dniu 11 marca 2008 r. wpłynęło do Sądu zażalenie Z. W. – występującego w imieniu własnym, jak również w imieniu J. W., J. W. i B. S. - na powyższe postanowienie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, zważył co następuje:

Stosownie do treści art. 194 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) – zwanej dalej "P.p.s.a.", zażalenie wnosi się w terminie siedmiu dni od doręczenia postanowienia.

Zgodnie z art. 197 § 1 P.p.s.a. do postępowania toczącego się na skutek zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy o skardze kasacyjnej. Stosownie do art. 178 P.p.s.a. wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Stosownie do wcześniej przytoczonego art. 194 § 2 P.p.s.a. zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od doręczenia postanowienia. Zażalenie J. W. i J. W. zostało wniesione w dniu 7 marca 2008 r. Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 lutego 2008 r. zostało doręczono J. W. w dniu 25 lutego 2008 r. (k. 467), zaś J. W. w dniu 22 lutego 2008 r. (k. 464). W związku z powyższym zażalenie w/w osób zostało wniesione po przewidzianym ustawowo terminie.

Rozpoznając natomiast zażalenie wniesione w imieniu B. S. należy wskazać, iż stosownie do treści art. 50 § 1 i § 2 P.p.s.a. uprawnionym do wniesienia skargi do Sądu jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw obywatelskich, organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeśli brała udział w postępowaniu administracyjnym oraz inny podmiot, któremu ustawy przyznają prawo do wniesienia skargi. Otóż w niniejszej sprawie organy rozpatrujące sprawę nie uznały B. S. za stronę postępowania i w związku z tym decyzje wydane w sprawie nie zostały jej doręczone. Również w trakcie postępowania sądowego B. S. w żaden sposób nie wykazała istnienia po jej stronie interesu prawnego, zatem wniesione w jej imieniu zażalenie należy uznać za niedopuszczalne.

Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 197 § 2 i art. 178 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt