drukuj    zapisz    Powrót do listy

6110 Podatek od towarów i usług, Umorzenie postępowania, Dyrektor Izby Skarbowej, *Umorzono postępowanie, I SA/Wr 919/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-11-08, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wr 919/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu

Data orzeczenia
2004-11-08 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2004-06-14
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Sędziowie
Ryszard Pęk /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6110 Podatek od towarów i usług
Hasła tematyczne
Umorzenie postępowania
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
*Umorzono postępowanie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 161
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA – Ryszard Pęk po rozpoznaniu w dniu 8 listopada 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A sp. z o.o. w S. na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia [...] Nr [...], [...], [...], w przedmiocie podatku od towarów i usług za lipiec ,wrzesień i listopad 2002 r. postanawia: 1. umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym; 2. zasądzić od Dyrektora Izby Skarbowej we W. na rzecz strony skarżącej A sp. z o.o. w S. kwotę 427,00 (czterysta dwadzieścia siedem ) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie

W rozpoznawanej sprawie strona skarżąca podnosząc zarzut niezgodności z prawem, wniosła o uchylenie wyżej oznaczonych decyzji i poprzedzających decyzji Urzędu Skarbowego w O. W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Skarbowej we W. poinformował, iż uznał skargę za słuszną i na podstawie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi- zwanej dalej u.p.s.a. (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) uwzględnił ją w całości. Sąd wezwaniem z [...] wezwał stronę skarżącą do złożenia odpowiedzi na wniosek organu o umorzenie postępowanie. W piśmie z dnia [...] Skarżąca Spółka wyraziła zgodę na umorzenie postępowania w sprawie, wnosząc jednocześnie o zasądzenie na jej rzecz zwrotu kosztów postępowania.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Aktualny stan sprawy powstały na skutek uwzględnienia przez Dyrektora Izby Skarbowej we W. w całości skargi strony , uchylenia wydanych w sprawie decyzji oznacza, iż postępowanie sądowe stało się w tej sprawie bezprzedmiotowe. W konsekwencji na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 u.p.s.a., postępowanie wszczęte wniesieniem skargi podlega umorzeniu. O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 201 ( 1 u.p.s.a. Wobec powyższego Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt