drukuj    zapisz    Powrót do listy

6550, Odrzucenie skargi, Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Odrzucono skargę, I SA/Op 344/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-12-17, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Op 344/07 - Postanowienie WSA w Opolu

Data orzeczenia
2007-12-17 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2007-11-06
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Sędziowie
Marzena Łozowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6550
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący : Asesor sądowy Marzena Łozowska po rozpoznaniu w dniu 17 grudnia 2007r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. G. na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w O. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania płatności bezpośrednich do gruntów rolnych postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie

Pismem z dnia 12 października 2007r. K. G. wniosła skargę na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w O. z dnia [...]. Nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania płatności bezpośrednich do gruntów rolnych.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu wezwał skarżącą do uiszczenia wpisu w kwocie100 zł w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi, wskazując jako podstawę ustalenia wysokości wpisu § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193). Wezwanie do uiszczenia wpisu zostało doręczone skarżącej w dniu 26 listopada 2007r. Oznacza to, iż termin do uiszczenia wpisu od skargi upłynął z dniem 3 grudnia 2007 r. Do dnia wydania niniejszego postanowienia skarżąca nie uiściła wpisu od skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu zważył co następuje:

Zgodnie z brzmieniem art. 230 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), od skargi pobiera się wpis.

Wezwanie do uiszczenia wpisu zostało doręczone stronie w dniu 26 listopada 2007r. Oznacza to, iż termin do uiszczenia wpisu od skargi upłynął z dniem 3 grudnia 2007r.

Pomimo jednak upływu powyższego terminu, skarga nie została przez skarżącą opłacona do dnia wydania niniejszego postanowienia.

Zgodnie z brzmieniem art. 220 § 3 powołanej ustawy, skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Skoro skarżąca nie uiściła wpisu, w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania, jej skarga podlegała odrzuceniu, na zasadzie powołanego wyżej art. 220 § 3 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

W tym stanie rzeczy, postanowiono jak w sentencji.Powered by SoftProdukt