drukuj    zapisz    Powrót do listy

6320 Zasiłki celowe i okresowe, , Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Odrzucono skargę, IV SA/Po 169/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2007-03-09, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

IV SA/Po 169/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2007-03-09 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2007-02-26
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Izabela Kucznerowicz /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym Przewodniczący asesor sądowy Izabela Kucznerowicz po rozpoznaniu w dniu 9 marca 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. J. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego postanawia odrzucić skargę /-/I. Kucznerowicz MZ

Uzasadnienie

S. J. pismem z dnia 4 stycznia 2007 r. wniósł skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego. Powyższa skarga wniesiona została bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu pomimo zawartego w decyzji pouczenia, iż skarga do sądu administracyjnego powinna być wniesiona za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

S. J. w oczywisty sposób uchybił więc dyspozycji art. 54 §1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. – dalej ppsa), zgodnie z którym skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi. W dniu wniesienia skargi nie obowiązuje już bowiem przepis art. 98 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. nr 153, poz. 1271 ze zm.), zgodnie z którym

w okresie dwóch lat od dnia wejścia w życie ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (1 stycznia 2004 r.), skargę wniesioną bezpośrednio do sądu administracyjnego, jeżeli wniesiona została w terminie określonym w art. 53 § 1 ppsa, sąd administracyjny przekazywał organowi, którego działanie lub bezczynność były przedmiotem skargi, ze skutkiem przewidzianym w art. 54 § 1 ppsa tj. z zachowaniem trybu jej wniesienia.

Utrata mocy obowiązującej przez powołane wyżej przepisy przejściowe powoduje, iż datą złożenia skargi nadanej bezpośrednio do Sądu - pomimo jednoznacznego pouczenia zawartego w decyzji - nie jest data jej nadania w Urzędzie Pocztowym lub złożenia w Biurze Podawczym Sądu, lecz data jej przekazania przez Sąd organowi za pośrednictwem, którego skarga winna być złożona (por. T.Woś, H. Knysiak–Molczyk, M. Romańska, Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi – Komentarz, Wyd. Prawn. Lexis Nexis Warszawa 2005 r. s. 248). Termin do wniesienia skargi w przypadku jej wniesienia na skutek błędnego zaadresowania bezpośrednio do sądu, będzie więc zachowany, jeżeli sąd ten przed upływem wspomnianego terminu przekaże ją właściwemu organowi lub zaadresowaną odda w polskim urzędzie pocztowym (por. postanow. SN z dnia 24 września 1998 r. sygn. akt III CKN 722/98 LEX nr 55397).

Uwzględniając więc przekazanie skargi w dniu 2 marca 2007 r. (vide k. 20 akt) stwierdzić należy, iż przedmiotowa skarga złożona została z uchybieniem ustawowego terminu.

Dlatego Sąd na podstawie art. 58 §1 pkt 2 ppsa orzekł jak w sentencji postanowienia.

/-/ I. KucznerowiczPowered by SoftProdukt