drukuj    zapisz    Powrót do listy

6320 Zasiłki celowe i okresowe, Przewlekłość postępowania, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Odrzucono skargę na przewlekłość postępowania, I OPP 26/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-08, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I OPP 26/08 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2008-08-08 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-07-01
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Jan Kacprzak
Maria Rzążewska
Włodzimierz Ryms /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Hasła tematyczne
Przewlekłość postępowania
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Odrzucono skargę na przewlekłość postępowania
Powołane przepisy
Dz.U. 2004 nr 179 poz 1843 art. 9 ust. 2, art. 14
Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA: Włodzimierz Ryms (sprawozdawca), Sędziowie NSA: Jan Kacprzak, Maria Rzążewska, po rozpoznaniu w dniu 8 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi J. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach w sprawie ze skargi J. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego i okresowego, sygn. akt IV SA/GL 968/07 postanawia: odrzucić skargę na przewlekłość postępowania.

Uzasadnienie

Skarżący J. S. wniósł kolejną skargę na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach w sprawie z jego skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...]. w przedmiocie zasiłku celowego i okresowego, żądając odszkodowania od Skarbu Państwa. Skarżący podniósł, że mimo jego wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku, nie otrzymał dotychczas tego uzasadnienia.

Z akt sprawy wynika, że postanowieniem z dnia 26 marca 2008 r., sygn. akt I OPP 12/08 Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził przewlekłość postępowania w tej sprawie, przyznał skarżącemu od Skarbu Państwa (Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach) kwotę 500 zł oraz zalecił temu Sądowi wyznaczenie w terminie miesiąca posiedzenia sądowego celem rozpoznania sprawy. Po przekazaniu akt sprawy do WSA w Gliwicach, wyznaczono termin rozprawy i wyrokiem z dnia 6 maja 2008 r. WSA w Gliwicach oddalił skargę. Dnia 14 maja 2008 r. wpłynął do Sądu wniosek skarżącego o sporządzenie uzasadnienia tego wyroku. Odpis wyroku wraz z uzasadnieniem wysłano stronie w dniu 23 czerwca 2008 r.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 14 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843), zwanej dalej ustawą, skarżący może wystąpić z nową skargą w tej samej sprawie po upływie 12 miesięcy, od daty wydania przez sąd orzeczenia, o którym mowa w art. 12 tej ustawy.

W rozpoznawanej sprawie nowa skarga na przewlekłość postępowania wpłynęła do Sądu dnia 30 czerwca 2008 r., czyli jeszcze przed upływem 12 miesięcy od daty wydania przez Naczelny Sąd Administracyjny postanowienia z dnia 26 marca 2008 r. o stwierdzeniu przewlekłości postępowania w tej sprawie. Stosownie do przepisu art. 9 ust. 2 ustawy skarga wniesiona przed upływem terminu jest niedopuszczalna i podlega odrzuceniu.

Na marginesie należy wskazać, że po otrzymaniu postanowienia NSA z dnia 26 marca 2008 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach podejmował czynności terminowo i prawidłowo, sprawa została rozpoznana wyrokiem z dnia 6 maja 2008 r., a odpis tego wyroku wraz z uzasadnieniem został doręczony skarżącemu w dniu 26 czerwca 2008 r.

Z tego względu Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy, odrzucił skargę na przewlekłość postępowania.Powered by SoftProdukt