drukuj    zapisz    Powrót do listy

6030 Dopuszczenie pojazdu do ruchu, Prawo pomocy, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Ustanowiono adwokata, II SA/Bk 513/07 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-05-26, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Bk 513/07 - Postanowienie WSA w Białymstoku

Data orzeczenia
2008-05-26  
Data wpływu
2007-07-09
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Sędziowie
Tomasz Oleksicki /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6030 Dopuszczenie pojazdu do ruchu
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Sygn. powiązane
I OZ 762/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-12
II OSK 1225/08 - Wyrok NSA z 2009-07-24
I OSK 1225/08 - Postanowienie NSA z 2009-08-13
II SA/Rz 542/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2008-04-15
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Ustanowiono adwokata
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 245 par. 3 w zw. z art. 146 par. 1 pkt 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II w składzie następującym: referendarz sądowy Tomasz Oleksicki po rozpoznaniu w dniu 26 maja 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosków T. W. i L. W. o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi T. W. i L. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] maja 2007 r. nr [...] w przedmiocie rejestracji pojazdu p o s t a n a w i a - przyznać T. W. i L. W. prawo pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata.

Uzasadnienie

T. W. (syn) i L. W. (ojciec) wnieśli o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata (k. 97 i k. 100). L. W. pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym ze współmałżonką G. W. i pełnoletnim synem M. W. T. W. prowadzi odrębne gospodarstwo domowe. Roczny dochód trzyosobowej rodziny L. W. stanowi kwota 5000 zł, uzyskiwana z tytułu prowadzonego gospodarstwa rolnego. Dodatkowe źródło dochodu rodziny stanowi 2002 zł brutto miesięcznie uzyskiwane przez G. W. z tytułu pracy w [...] (k. 62). W skład majątku L. W. wchodzi: dom o powierzchni [...] m² oraz gospodarstwo rolne o powierzchni około [...] ha przeliczeniowych. T. W. pozostaje sam w gospodarstwie domowym, nie posiada majątku – wynajmuje stancje w W., jego źródłem utrzymania pozostaje 1126 zł brutto miesięcznie uzyskiwane z tytułu zatrudnienia w przedsiębiorstwie "H." Sp. zo.o. w W. (k. 111). L. W. i T. W. nie posiadają zgromadzonych oszczędności oraz przedmiotów wartościowych (k. 97-98; k. 100-103; k. 109-110).

Pismem z dnia [...] maja 2008 r. tut. Sąd wezwał L. W. do złożenia oświadczenia, w którym należało wskazać: czy na określoną we wniosku nieruchomość rolną wnioskodawca otrzymał w roku bieżącym dopłaty z Unii Europejskiej - należało określić w jakiej wysokości i kiedy. Skarżący został zobowiązany również do dołączenia do akt sprawy: zaświadczenia (faktury) poświadczającego wysokość miesięcznego dochodu uzyskiwanego z tytułu sprzedaży płodów rolnych (w tym zbóż) za okres trzech ostatnich miesięcy.

W odpowiedzi na cytowane wezwanie L. W. wywiódł, iż w 2007 r. otrzymał dopłaty z Unii Europejskiej do prowadzonego gospodarstwa rolnego w wysokości 4633,96 zł, w roku 2008 skarżący nie otrzymał przedmiotowego dofinansowania. W 2007 r. L. W. uzyskał ze sprzedaży zboża kwotę 3000 zł (ziarno zostało sprzedane na rynku w okresie żniwnym), środki te zostały przeznaczone na opłaty związane ze zbiorem zbóż. Pozostała część plonów została spożytkowana na tegoroczne zasiewy. Skarżący podkreślił, iż w 2007 r. rolnicy z powodu suszy uzyskali zaledwie 50% prognozowanych plonów (k. 108). Do akt sprawy dołączono zaświadczenie "H." Sp. z o.o. w W. z dnia [...] maja 2008 r. poświadczające wysokość zarobków T. W. (k. 111).

Zgodnie z treścią art. 245 § 3 w zw. z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego następuje, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

W rozpatrywanym przypadku T. W. i L. W. dowiedli, iż nie są w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania sądowoadministracyjnego – ustanowienia adwokata bez uszczerbku utrzymania koniecznego.

W złożonym oświadczeniu L. W. wykazał bowiem, iż źródłem dochodu trzyosobowej rodziny pozostaje: 5000 zł rocznie (k. 102) uzyskiwane z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego i 2002 zł brutto miesięcznie uzyskiwane przez G. W. z tytułu zatrudnienia w B. Publicznej Gminy Z. w O. W roku bieżącym skarżący nie otrzymał dopłat z Unii Europejskiej do prowadzonego gospodarstwa rolnego. M. W. nie pracuje, pozostaje na wyłącznym utrzymaniu rodziców. Majątek skarżących stanowi: dom o powierzchni [...] m² oraz gospodarstwo rolne o powierzchni około [...] ha przeliczeniowych. T. W. prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe, nie posiada majątku – wynajmuje stancję w W., jego źródłem utrzymania pozostaje 1126 zł brutto miesięcznie uzyskiwane z tytułu zatrudnienia w przedsiębiorstwie "H." Sp. zo.o. w W., korzysta z pomocy finansowej rodziców, gdyż uzyskiwany dochód nie starcza na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania (k. 61).

Powyższe okoliczności, a w szczególności wysokość miesięcznego dochodu trzyosobowej rodziny L. W. oraz prowadzącego samodzielne gospodarstwo domowe T. W. w zestawieniu z brakiem zgromadzonych oszczędności pozwalają na stwierdzenie, iż L. W. i T. W. nie są w stanie ponieść kosztów ustanowienia adwokata w sprawie niniejszej, bez uszczerbku utrzymania koniecznego.

Dlatego też, mając na uwadze powyższe na podstawie art. 245 § 3 w zw.

z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji.Powered by SoftProdukt