drukuj    zapisz    Powrót do listy

6531 Dotacje oraz subwencje z budżetu państwa, w tym dla jednostek samorządu terytorialnego, Odrzucenie skargi, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Odrzucono skargę, V SA/Wa 859/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-25, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

V SA/Wa 859/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-04-25 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-03-20
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Andrzej Kania /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6531 Dotacje oraz subwencje z budżetu państwa, w tym dla jednostek samorządu terytorialnego
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 57 § 1, art. 49 § 1, art. 58 § 1 pkt 3, art. 58 § 3, art. 215 § 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: Przewodniczący - Andrzej Kania po rozpoznaniu w dniu 25 kwietnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z.T. R. P. w G. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia ... października 2007 r. Nr ... w przedmiocie zwrotu części dotacji celowej wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie

Na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 25 marca 2008 r. pismem z 27 marca 2008 r. Z. T. R. P. w G. został wezwany do usunięcia braku formalnego skargi przez podanie wartości przedmiotu zaskarżenia w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie doręczono na adres wskazany w skardze w dniu 1 kwietnia 2008 r. (k. 42 akt sądowych). Strona skarżąca w wyznaczonym terminie nie wskazała wartości przedmiotu zaskarżenia.

Zgodnie z przepisem art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi [Dz.U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.], dalej: p.p.s.a., skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym.

Stosownie do przepisu art. 215 § 1 p.p.s.a. w każdym piśmie wszczynającym postępowanie sądowe w danej instancji należy podać wartość przedmiotu zaskarżenia, jeżeli od tej wartości zależy wysokość opłaty.

Na mocy przepisu art. 49 § 1 p.p.s.a. jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Stosownie do przepisu art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. Sąd odrzuca skargę, gdy w wyznaczonym terminie nie uzupełniono jej braków formalnych.

W zakreślonym terminie powyższy brak formalny skargi nie został usunięty, wobec czego na mocy art. 58 § 1 pkt 3 w zw. z art. 58 § 3 p.p.s.a. należało postanowić jak w sentencji.Powered by SoftProdukt