drukuj    zapisz    Powrót do listy

6110 Podatek od towarów i usług, Odrzucenie skargi Prawo pomocy, Dyrektor Izby Skarbowej, Odrzucono skargę, III SA/Wa 1593/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-27, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Wa 1593/07 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-06-27 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2007-09-05
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Aneta Trochim-Tuchorska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6110 Podatek od towarów i usług
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Prawo pomocy
Sygn. powiązane
I FZ 470/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-18
I FZ 83/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-08
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 58 par. 3, art 220 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 165
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodnicząca Asesor WSA Aneta Trochim - Tuchorska po rozpoznaniu w dniu 27 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. M. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] czerwca 2007 r., nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za okres od stycznia do lipca 2003 r. postanawia - odrzucić skargę - Sygn. akt III SA/Wa 1593/07 POSTANOWIENIE Dnia 27 czerwca 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodnicząca Asesor WSA Aneta Trochim - Tuchorska po rozpoznaniu w dniu 27 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku T. M. o zmianę postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 grudnia 2007 r., sygn. akt III SA/Wa 1593/07 odmawiającego przyznania prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi T. M. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] czerwca 2007 r., nr [...] w przedmiocie określenia kwoty zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za okres od stycznia do lipca 2003 r. postanawia odmówić zmiany postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 grudnia 2007 r., sygn. akt III SA/Wa 1593/07 l

Uzasadnienie

Pismem z dnia 31 lipca 2007 r. Skarżący T. M. wniósł skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] czerwca 2007 r., nr [...] w sprawie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za okres od stycznia do lipca 2003 r. W skardze wniósł m.in. o zwolnienie go z kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata z urzędu.

Pismem z dnia 11 września 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wezwał Skarżącego do nadesłania formularza PPF oraz przedstawienia dodatkowych informacji. W wykonaniu powyższego wezwania Skarżący nadesłał formularz PPF, w którym wskazał, że domaga się zwolnienia od kosztów sądowych.

Postanowieniem z dnia 19 listopada 2007 r., sygn. akt III SA/Wa 1593/07 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił Skarżącemu przyznania prawa pomocy we wnioskowanym zakresie. W wyniku złożonego sprzeciwu, postanowieniem z dnia 28 grudnia 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił stronie skarżącej prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych. Zażalenie na powyższe postanowienie zostało oddalone przez Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 8 kwietnia 2008 r., sygn. akt I FZ 83/08.

Na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału III WSA w Warszawie z dnia 18 kwietnia 2008 r. Skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu od skargi w wysokości 2000 zł. Jednocześnie pouczono Skarżącego, iż nieuiszczenie wpisu w terminie 7 dni spowoduje odrzucenie skargi.

Wezwanie to doręczono Skarżącemu w dniu 23 kwietnia 2008 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru - k. 74 akt sądowych). Zakreślony w wezwaniu siedmiodniowy termin upływał więc w dniu 30 kwietnia 2008 r. (środa). W wyznaczonym terminie Skarżący - pomimo wezwania - nie wpłacił należnej kwoty wpisu, co zostało potwierdzone notatką starszego księgowego (k. 91 akt sądowych).

Z tej przyczyny skargę należało odrzucić na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej: p.p.s.a.), zgodnie z którym odrzuceniu podlega m. in. skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis.

Sąd zważył jednocześnie, iż na podjęte w sprawie rozstrzygnięcie nie mogło mieć wpływu pismo Skarżącego z dnia 30 kwietnia 2008 r., w którym zwrócił się on o reasumpcję postanowienia o odmowie zwolnienia z kosztów sądowych wskazując, że jego sytuacja w żaden sposób się nie zmieniła. Wniosek ten należało uznać za wniosek

Sygn. akt III SA/Wa 1593/07

o ponowne rozpatrzenie wniosku o przyznanie prawa pomocy, a w konsekwencji o zmianę postanowienia z dnia 28 grudnia 2007 r.

W opinii Sądu w niniejszej sprawie nie można tracić z pola widzenia faktu, że powyższy wniosek jest kolejnym wnioskiem złożonym w sytuacji, gdy pierwotny wniosek o przyznanie prawa pomocy został już rozstrzygnięty, a postanowienie w tym przedmiocie stało się prawomocne wskutek oddalenia zażalenia przez Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 8 kwietnia 2008 r.

Skoro zatem - w świetle powyższego - wniosek Skarżącego o przyznanie prawa pomocy został już rozpatrzony, to uznać należy, że rozstrzygnięcie tej kwestii wpadkowej uzyskało przymiot prawomocności, a w konsekwencji moc wiążącą między innymi wobec Sądu, który je wydał. Z tego zaś wypływa obowiązek uiszczenia wymaganych na danym etapie postępowania kosztów sądowych (w tym przypadku wpisu od skargi). W opinii Sądu obowiązku uiszczenia wpisu od skargi nie niweczy samo złożenie przedmiotowego wniosku o zmianę postanowienia z dnia 28 grudnia 2007 r. Dopiero bowiem wydanie przez sąd prawomocnego postanowienia odmiennej treści w przedmiocie udzielenia prawa pomocy, skutkuje utratą mocy pierwszego postanowienia. Jak zauważył Naczelny Sąd Administracyjny (zob. postanowienie z dnia 23 grudnia 2005 r., II FZ 794/05, niepubl.) złożenie kolejnego wniosku o zwolnienie od obowiązku poniesienia kosztów sądowych nie może uchylić skutków prawomocności wydanego wcześniej rozstrzygnięcia. Jedynie wydanie i uprawomocnienie się postanowienia odmiennej treści powoduje utratę mocy pierwszego z nich.

W opinii Sądu orzekającego w niniejszej sprawie analogiczne rozwiązanie należy przyjąć w odniesieniu do wniosku o zmianę prawomocnego postanowienia odmawiającego przyznania prawa pomocy.

Dodatkowo wskazać należy, iż we wniosku o zmianę postanowienia z dnia 28 grudnia 2007 r. Skarżący wyraźnie stwierdził, że jego sytuacja w żaden sposób się nie zmieniła. Zgodnie natomiast z art. 165 p.p.s.a. postanowienia niekończące postępowania w sprawie mogą być uchylane i zmieniane wskutek zmiany okoliczności sprawy. Jak widać sam Skarżący uważa, że zmiana taka w niniejszej sprawie nie nastąpiła.

W tym stanie rzeczy stwierdzić należy, że wniosek o zmianę prawomocnego postanowienia Sądu odmawiającego przyznania Skarżącemu prawa pomocy nie przerwał biegu siedmiodniowego terminu do uiszczenia wpisu od skargi, co oznacza, że jego złożenie nie mogło zniweczyć skutków jego nieuiszczenia. Analogiczne stanowisko w odniesieniu do ponownego wniosku o przyznanie prawa pomocy zajął Naczelny Sąd

3

Administracyjny m.in. w postanowieniu z dnia 10 stycznia 2007 r., I FZ 653/06, niepubi. oraz z dnia 15 listopada 2006 r., I FSK 407/06, niepubi.

Uwzględniając powyższe Sąd, na podstawie art. 220 § 3 oraz art. 58 § 3 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji.

Sygn. akt III SA/Wa 1593/07

UZASADNIENIE

W skardze na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] czerwca 2007 r. w sprawie określenia kwoty zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za okres od stycznia do lipca 2003 r. Skarżący – T. M. wniósł o zwolnienie go z kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata z urzędu.

Pismem z dnia 11 września 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wezwał Skarżącego do nadesłania formularza PPF oraz przedstawienia dodatkowych informacji. W wykonaniu powyższego wezwania Skarżący nadesłał formularz PPF, w którym wskazał, że domaga się zwolnienia od kosztów sądowych.

Postanowieniem z dnia 19 listopada 2007 r., sygn. akt III SA/Wa 1593/07 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił Skarżącemu przyznania prawa pomocy we wnioskowanym zakresie wskazując, iż brak jest podstaw do uznania, że jego sytuacja życiowa nie pozwala mu na poniesienie kosztów związanych z prowadzonym przed Sądem postępowaniem. Sąd stwierdził też, że Skarżący nie podjął żadnych kroków zmierzających do poprawy swojej sytuacji życiowej, nie zgłosił się w szczególności do ośrodka pomocy społecznej, nie podjął prób znalezienia pracy pomimo tego że posiada specjalistyczne kwalifikacje oraz bogate doświadczenie zawodowe. Dodatkowo Sąd podniósł, że Skarżący nie udokumentował w sposób należyty swojej sytuacji materialnej i rodzinnej.

W wyniku złożonego sprzeciwu, postanowieniem z dnia 28 grudnia 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił stronie skarżącej prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych. W uzasadnieniu stwierdził, że Skarżący nie dostarczył dokumentów i oświadczeń, które mogłyby być podstawą oceny, czy jego sytuacja materialna wypełnia przesłanki z art. 246 § 1 pkt 2 ppsa. Na podstawie bardzo ogólnych twierdzeń Skarżącego nie sposób stwierdzić, że uiszczenie pełnych kosztów postępowania, które na obecnym etapie wynoszą 2000 zł, nie jest możliwe bez uszczerbku w jego utrzymaniu koniecznym. Sąd podkreślił także, iż przedstawiona przez Skarżącego sytuacja, wydaje się nieprawdopodobna. Trudno pogodzić z zasadami doświadczenia życiowego twierdzenie Skarżącego o nie uzyskiwaniu dochodów od 21 sierpnia 2003 r. i jednoczesnym ponoszeniu bieżących kosztów wyżywienia i ubrania, w szczególności jeśli uwzględni się specjalistyczne kwalifikacje oraz bogate doświadczenie zawodowe Skarżącego.

Na powyższe postanowienie Skarżący wniósł zażalenie, które zostało następnie oddalone przez Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 8 kwietnia

Sygn. akt III SA/Wa 1593/07

2008 r. sygn. akt I FZ 83/08. W konsekwencji postanowienie WSA w Warszawie z dnia 28 grudnia 2007 r. stało się prawomocne.

Pismem z dnia 30 kwietnia 2008 r. Skarżący zwrócił się do Sądu o reasumpcję postanowienia o odmowie zwolnienia od kosztów sądowych. Wskazał, że jego sytuacja w żaden sposób się nie zmieniła. Do wniosku załączył dokumentację lekarską na dowód tego, że od wielu lat się leczy.

Powyższy wniosek, z uwagi na jego treść należało uznać za wniosek o ponowne rozpatrzenie pierwotnego wniosku o przyznanie prawa pomocy, a w konsekwencji o zmianę postanowienia z dnia 28 grudnia 2007 r.

Zgodnie z art. 165 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm, dalej: p.p.s.a.) postanowienia niekończące postępowania w sprawie mogą być uchylane i zmieniane wskutek zmiany okoliczności sprawy, chociażby były zaskarżone, a nawet prawomocne. Przesłanką zmiany prawomocnego postanowienia jest więc zmiana okoliczności sprawy. Pod tym kątem należy zatem badać złożony przez Skarżącego wniosek.

Sąd stwierdził, iż we wniosku z dnia 30 kwietnia 2008 r. Skarżący nie przedstawił, żadnych okoliczności mogących uzasadnić zmianę postanowienia z dnia 28 grudnia 2007 r. odmawiającego przyznania mu prawa pomocy. Co więcej, sam Skarżący stwierdził, że jego sytuacja w żaden sposób się nie zmieniła. Skoro tak, to w dalszym ciągu aktualna pozostaje argumentacja zawarta w postanowieniu WSA w Warszawie z dnia 28 grudnia 2007 r., w którym Sąd ten dokonał analizy sytuacji finansowej i rodzinnej strony.

Dodatkowo stwierdzić należy, iż na podjęte rozstrzygnięcie nie mogła mieć wpływu dokumentacja lekarska przedłożona przez stronę wraz z wnioskiem z 30 kwietnia 2008 r. Nie stanowi ona bowiem w opinii Sądu wystarczającego potwierdzenia zmiany sytuacji finansowej strony. Tym bardziej, iż jak już zostało to wyżej stwierdzone, sam Skarżący wskazał, iż sytuacja ta nie uległa zmianie.

W tym stanie rzeczy uznając, iż w sprawie brak było podstaw do zmiany postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 grudnia 2007 r., Sąd, działając na podstawie art. 165 p.p.s.a. postanowił jak w sentencji.Powered by SoftProdukt