drukuj    zapisz    Powrót do listy

6039 Inne, o symbolu podstawowym 603, Odrzucenie skargi, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, odrzucono skargę, II SA/Bd 584/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-08-25, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Bd 584/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy

Data orzeczenia
2008-08-25 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-07-23
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Sędziowie
Grażyna Malinowska-Wasik /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6039 Inne, o symbolu podstawowym 603
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 53 par. 1, art. 58 par. 1 pkt 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Grażyna Malinowska - Wasik po rozpoznaniu w dniu 25 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. S. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] marca 2008 r., Nr [...] w przedmiocie uznania skargi na bezczynność za uzasadnioną. postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie

Pismem z dnia [...] czerwca 2008 r. K. S. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] marca 2008 r., Nr [...], w przedmiocie uznania skargi na bezczynność wierzyciela – Wójta Gminy [...] za uzasadnioną.

Skarga podlega odrzuceniu z przyczyn proceduralnych, bez rozpoznawania jej treści merytorycznej.

Zgodnie z art. 3 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270; z późn. zm.) skarga do sądu administracyjnego przysługuje na postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym, na które służy zażalenie. Z art. 6 § 1a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968 z późn. zm) wynika, że zażalenie na postanowienie uwzględniające skargę na bezczynność wierzyciela, co w przypadku niniejszej sprawy miało miejsce, nie przysługuje. Zatem skarga na kwestionowanie postanowienie jest niedopuszczalna (postanowienie SKO zawierało błędne pouczenie)

Ponadto, zgodnie z art. 53 § 1 cyt. ustawy skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie skarżącej rozstrzygnięcia w sprawie.

Jak wynika ze znajdującego się w aktach administracyjnych organu zwrotnego potwierdzenia odbioru kwestionowane postanowienie zostało doręczone skarżącemu w dniu [...] kwietnia 2008 r., termin trzydziestodniowy na wniesienie skargi upływał zatem dla niej z dniem [...] maja 2008r. Tymczasem skarga została wniesiona

przez wyżej wymienionego dopiero w dniu [...] czerwca 2008 r. (data stempla pocztowego na kopercie, k. 3), a więc z uchybieniem ustawowego terminu przewidzianego do jej wniesienia.

Wobec powyższego Sąd, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 i 6 ustawy

z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł, jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt