drukuj    zapisz    Powrót do listy

6037 Transport drogowy i przewozy, Odmowa sporządzenia uzasadnienia Transport, Inspektor Transportu Drogowego, Odmówiono sporządzenia uzasadnienia, VI SA/Wa 651/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-08, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VI SA/Wa 651/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-08-08  
Data wpływu
2008-04-04
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Zbigniew Rudnicki /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6037 Transport drogowy i przewozy
Hasła tematyczne
Odmowa sporządzenia uzasadnienia
Transport
Sygn. powiązane
II GSK 386/09 - Wyrok NSA z 2010-02-17
Skarżony organ
Inspektor Transportu Drogowego
Treść wyniku
Odmówiono sporządzenia uzasadnienia
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 141 par. 3 i art. 166 w zw. z art. 163 par. 2 i art. 194 par. 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia WSA Zbigniew Rudnicki po rozpoznaniu w dniu 8 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku S. Sp. z o.o. z siedzibą w W. o sporządzenie uzasadnienia postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 czerwca 2008 r. odmawiającego zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie ze skargi S. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia [...] sierpnia 2007 r. Nr [...] w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za wykonywanie przewozów okazjonalnych w krajowym transporcie drogowym z naruszeniem zakazu umieszczania lamp lub innych urządzeń technicznych i oznaczeń z nazwą, adresem lub telefonem przedsiębiorcy p o s t a n a w i a: odmówić sporządzenia uzasadnienia postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 czerwca 2008 r.

Uzasadnienie

Postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 czerwca 2008 r. odmówiono zawieszenia postępowania

sądowoadministracyjnego w sprawie ze skargi S. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia [...] sierpnia 2007 r. Nr [...] w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za wykonywanie przewozów okazjonalnych w krajowym transporcie drogowym z naruszeniem zakazu umieszczania lamp lub innych urządzeń technicznych i oznaczeń z nazwą, adresem lub telefonem przedsiębiorcy. Przedmiotowe postanowienie zostało przesłane pełnomocnikowi strony skarżącej bez uzasadnienia.

Pismem z dnia [...] lipca 2008 r. pełnomocnik strony wniósł do Sądu wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia w/w postanowienia. W uzasadnieniu wskazał, że w związku z tym, iż przedmiotowe postanowienie o odmowie

zawieszenia postępowania jest zaskarżalne to należy doręczyć je wraz z uzasadnieniem.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 163 § 2 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm., zwanej dalej

p.p.s.a.) postanowienia wydane na posiedzeniu niejawnym sąd doręcza z urzędu stronom. Gdy stronie przysługuje środek zaskarżenia, postanowienie należy

doręczyć z uzasadnieniem. Doręczając postanowienie należy pouczyć stronę występującą w sprawie bez adwokata lub radcy prawnego o dopuszczalności, terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia.

W myśl art. 194 § 1 p.p.s.a. zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego przysługuje na postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego w

przypadkach przewidzianych w ustawie, a ponadto na postanowienia, których przedmiotem jest:

1. przekazanie sprawy innemu sądowi administracyjnemu;

2. wstrzymanie lub odmowa wstrzymania wykonania decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności, o których mowa w art. 61;

3. zawieszenie postępowania i odmowa podjęcia zawieszonego postępowania;

4. odmowa sporządzenia uzasadnienia wyroku;

5. sprostowanie lub wykładnia orzeczenia albo ich odmowa;

6. oddalenie wniosku o wyłączenie sędziego;

7. odrzucenie skargi kasacyjnej;

8. odrzucenie zażalenia;

9. zwrot kosztów postępowania, jeżeli strona nie wnosi skargi kasacyjnej;

10. ukaranie grzywną.

Należy zauważyć, że z treści art. 194 § 1 pkt 3 p.p.s.a. wynika, że zaskarżalne jest tylko postanowienie dotyczące kwestii zawieszenia postępowania i odmowy podjęcia już zawieszonego postępowania sądowoadministracyjnego.

Zażalenie jest dopuszczalne jedynie w tych przypadkach, kiedy ustawa wyraźnie przewiduje możliwość jego wniesienia. Jeśli ustawa przewiduje wydanie postanowienia czy zarządzenia i jednocześnie nie stanowi, że na takie

postanowienie lub zarządzenie przysługuje prawo wniesienia zażalenia, to

wniesienie tego środka odwoławczego jest niedopuszczalne (tak m. in. H. Knysiak-Molczyk /w:/ T. Woś (red.), H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005, str. 581).

Z uwagi na fakt, iż przedmiotem postanowienia z dnia 18 czerwca 2008 r. jest odmowa zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego, należy stwierdzić, że nie przysługuje na nie środek zaskarżenia. Zatem w myśl przytoczonych powyżej przepisów, postanowienie należało doręczyć stronom bez uzasadnienia.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w postanowieniu Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 lipca 2008 r. sygn. akt II GZ 142/08, w którym sąd wskazał, że nie jest dopuszczalne zażalenie na postanowienie odmawiające zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego. Takie twierdzenie znajduje aprobatę we wcześniejszym postanowieniu Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 maja 2008 r. sygn. akt II OZ 413/08, w którym sąd wskazał, iż ustawa – Prawo

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie przewiduje możliwości wniesienia zażalenia na postanowienie sądu w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie. Kwestia ta może zostać ewentualnie podniesiona przez skarżącego w środku odwoławczym od orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie. Podobnie orzekł również NSA w postanowieniu z dnia 3 czerwca 2008 r., sygn. akt II OZ 554/08. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż także Sąd Najwyższy na gruncie identycznie brzmiących przepisów k.p.c. wyraził stanowisko, że na postanowienie o odmowie zawieszenia postępowania nie przysługuje zażalenie (tak m. in. SN /w:/ orzeczeniu z dnia 28 sierpnia 1951 r., C 463/51, OSNC 1952/2/51).

Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny

w Warszawie na podstawie art. 141 § 3 i art. 166 w zw. z art. 163 § 2 i art. 194 § 1 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji orzeczenia.Powered by SoftProdukt