drukuj    zapisz    Powrót do listy

6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s, Budowlane prawo, Inspektor Nadzoru Budowlanego, Odmówiono przywrócenia terminu, II SA/Lu 135/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-04-28, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Lu 135/08 - Postanowienie WSA w Lublinie

Data orzeczenia
2008-04-28  
Data wpływu
2008-02-22
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Sędziowie
Leszek Leszczyński /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
Hasła tematyczne
Budowlane prawo
Sygn. powiązane
II OSK 1054/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-05
II OZ 764/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-05
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Odmówiono przywrócenia terminu
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 86 par. 1 art. 87 par. 1, par. 2 i par. 4.
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Leszek Leszczyński po rozpoznaniu w dniu 28 kwietnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. i S. małż. K. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [..]. Nr [..] w przedmiocie odmowy wydania nakazu rozbiórki; w zakresie wniosku o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi i uiszczenia wpisu od skargi p o s t a n a w i a odmówić przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi i do uiszczenia wpisu sądowego od skargi.

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 26 marca 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie odrzucił skargę A. i S. małż. K. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z powodu nie uiszczenia wpisu od skargi oraz nie uzupełnienia braków formalnych skargi, poprzez jej podpisanie oraz nadesłanie dwóch odpisów skargi, na podstawie art. 220 § 3 i 58 § pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej p.p.s.a.

W dniu 4 kwietnia 2008 r. organ administracji złożył pisma skarżących (podpisaną skargę i jej odpisy oraz wniosek o przyznanie prawa pomocy), które zostały mu przesłane przez skarżących w dniu 11 marca 2008 r.

Następnie w dniu 21 kwietnia 2008 r. skarżący złożyli wniosek o przywrócenie terminu do usunięcia braków formalnych skargi oraz do uiszczenia wpisu od skargi. W uzasadnieniu pisma wskazali, że nie ze swojej winy uchybili terminowi do uzupełnienia ww. braków skargi. Wysłanie dokumentów tzn. podpisaną skarga i jej odpisy, na niewłaściwy adres przez S. K., spowodowane było tym, iż jest to osoba zniedołężniała, schorowana oraz ma problemy z pamięcią. Kłopoty te bowiem usprawiedliwiają męża skarżącej za błędne zaadresowanie korespondencji na niewłaściwy adres. Ponadto skarżący wskazali, że podpisaną skargę wraz z jej odpisami przesłali w terminie do organu tzn. w dniu 7 marca 2008 r., a to organ uchybił terminowi, bowiem przesłał przedmiotowe dokumenty do sądu dopiero w dniu 4 kwietnia 2008 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 86 § 1 p.p.s.a. jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu (art. 87 §1 i 2 p.p.s.a.).

Podstawą zatem przesłanką upoważniająca Sąd do przywrócenia stronie terminu do dokonaniami danej czynności procesowej jest brak winy w uchybieniu terminowi, co strona musi uprawdopodobnić.

Dla oceny istnienia lub braku winy w uchybieniu terminu przyjąć należy obiektywny miernik staranności, jakiej można wymagać od strony dbającej należycie o swoje interesy (tak Sąd Najwyższy w postanowieniu z 14.1.1972 r., sygn. akt II CRN 448/71, opubl. OSP z 1972 r., Nr 7-8, poz., 144). Zatem brak winy może uzasadniać jedynie szczególna okoliczność o charakterze obiektywnym, która nawet przy wykazaniu należytej staranności uniemożliwiła dokonanie określonej czynności procesowej.

W ocenie Sądu strona skarżąca tej przesłanki nie wykazała. Za taką nie można bowiem uznać okoliczności omyłkowego przesłania dokumentów zawierających podpisaną skargę i jej odpisy na niewłaściwy adres, tzn. do organu administracyjnego, zamiast do sądu. Braki formalne skargi, do których strony zostały wezwane przez sąd, należało uzupełnić i przesłać na adres sądu administracyjnego. Wezwanie takie zostało im doręczone w dniu 3 marca 2008 r. Pomimo prawidłowego pouczenia o terminie i sposobie uzupełnienia braków skargi, to i tak skarżący przesłali przedmiotowe dokumenty na adres organu, który następnie złożył je w sądzie administracyjnym. Nastąpiło to jednak już po upływie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi.

Zatem, wobec nie uprawdopodobnienia braku winy w uchybieniu terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi (poprzez nie podpisanie skargi i nie nadesłanie odpisów w wyznaczonym terminie) należało wniosek o przywrócenie terminu oddalić na podstawie przepisu art. 87 § 2 p.p.s.a.

Brak jest również podstaw do uwzględnienia wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od wniesionej skargi.

Celem instytucji przywrócenia terminu jest zniwelowanie racjonalnych dla strony skutków procesowych związanych z uchybieniem terminu.

Nie uiszczenie w zakreślonym terminie wpisu sądowego od wniesionej skargi uniemożliwia nadanie skardze biegu. Przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od wniesionej skargi umożliwić ma spełnienie ustawowego wymogu umożliwiającego nadanie skardze prawidłowego biegu.

W stanie faktycznym niniejszej sprawy cel instytucji przywrócenia terminu nie może być osiągnięty niezależnie od zasadności argumentów uzasadniających wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od wniesionej skargi.

Nawet bowiem przywrócenie skarżącym terminu do uiszczenia wpisu od niesionej skargi i uiszczenie przez nich tego wpisu, nie uczyni możliwym uwzględnienie ich skargi. Jak wynika, bowiem z części niniejszego uzasadnienia dotyczącego wniosku o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi, wniosek ten nie zasługuje na uwzględnienie. Tym samym niezależnie od oceny wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od wniesionej skargi, skardze w rozpatrywanej sprawie nie będzie mógł być nadany bieg.

Z tego powodu sąd rozpoznał wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od wniesionej skargi łącznie z wnioskiem o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi mimo tego, że pierwszy z tych wniosków nie spełniał wymogów formalnych z art. 84 § 4 p.p.s.a. Sad zatem uznał za niecelowe wzywanie do usunięcia braków formalnych w sytuacji, gdy wniosek ten i tak nie mógłby być uwzględniony.

Nadto należy podnieść, że w sytuacji kiedy strona zna konsekwencje uchybienia terminowi do wniesienia opłaty, to nieuiszczenie jej równocześnie z wniesieniem wniosku o przywrócenie terminu stanowi przyczynę uzasadniającą odmowę jego przywrócenia (por. J. P. Tarno Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Komentarz, Warszawa 2008, str. 540-541).

Z tych względów orzeczono jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt