drukuj    zapisz    Powrót do listy

6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s, Budowlane prawo, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Oddalono skargę, II SA/Bd 851/07 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2008-08-06, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Bd 851/07 - Wyrok WSA w Bydgoszczy

Data orzeczenia
2008-08-06 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2007-10-19
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Sędziowie
Krzysztof Gruszecki
Wiesław Czerwiński /przewodniczący/
Wojciech Jarzembski /sprawozdawca/
Symbol z opisem
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
Hasła tematyczne
Budowlane prawo
Sygn. powiązane
II OZ 290/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-04
Skarżony organ
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Oddalono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2006 nr 156 poz 1118 art. 51 ust. 1 pkt 2 , art. 51 ust. 7
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - tekst jednolity
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia NSA Wiesław Czerwiński Sędziowie: sędzia WSA Krzysztof Gruszecki sędzia WSA Wojciech Jarzembski (spr.) Protokolant Magdalena Tambelli po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 6 sierpnia 2008 r. sprawy ze skargi B. K. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie nakazania wykonania określonych robót budowlanych oddala skargę.

Uzasadnienie

II SA/Bd 851/07

UZASADNIENIE

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w T. decyzją z dnia [...] r. (znak: [...]) na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2 i ust. 7 oraz art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) oraz art. 104 Kpa nałożył na B. K. obowiązek wykonania w terminie do [...] października 2007 r. robót budowlanych skutkujących dostosowaniem schodów drewnianych łączących za pośrednictwem otworu w stropie międzykondygnacyjnym, pomieszczenie kuchenne w lokalu mieszkalnym nr [...] przy ul. [...] w L. G., z przynależną do niego piwnicą, do obowiązujących warunków technicznych określających minimalną szerokość użytkową biegu i maksymalną wysokość stopnia schodowego oraz dotyczących bezpieczeństwa w użytkowaniu, poprzez zaopatrzenie w/w schodów w balustrady.

Uzasadniając swoją decyzję organ wskazał w jej uzasadnieniu, że B.K. dysponująca spółdzielczym lokatorskim prawem do w/w lokalu mieszkalnego dokonała w 2004 r. wykucia w stropie międzykondygnacyjnym, pomiędzy parterem a piwnicą otworu o wymiarach 0,60 m x 1,60 m umożliwiającego zejście wykonanymi w tym otworze schodami drewnianymi do wydzielonej części piwnicy, natomiast w piwnicy wykonała dodatkowo mur podporowy. Te roboty budowlane wykonano bez stosownego zezwolenia właściwego miejscowego organu administracji architektoniczno-budowlanej. Mimo, że była to – w ocenie organu – samowola budowlana zrealizowane w ten sposób przez inwestora, roboty budowlane mogą zostać doprowadzone do stanu zgodnego z prawem i podlegają legalizacji, zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego. Na podstawie tego przepisu można nałożyć obowiązek wykonania czynności faktycznych naprawiających odstępstwa od przepisów technicznych, ponieważ wykonane roboty związane z wykuciem otworu w stropie międzykondygnacyjnym nie powodowały naruszenia ścian konstrukcyjnych budynku. Otwór nie sprowadził zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców lokalu jak i całego budynku. Nie doszło także do naruszenia wymagań ochrony przeciwpożarowej. Zdaniem organu w świetle § 68 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, minimalna szerokość użytkowa biegu schodów do piwnic wynosić winna 0,8 m, zaś maksymalna wysokość stopni schodowych 0,2 m. Wykonane w otworze pomiędzy parterem a piwnicą schody drewniane umożliwiające zejście do wydzielonej części piwnicy, nie spełniają powyższych norm (szerokość biegu schodowego wynosi [...] m a wysokość stopni [...] m). Ponadto wbrew przepisowi § 296 ust. 1 tego rozporządzenia schody nie zostały zaopatrzone w balustrady. Stwierdzone powyżej naruszenia norm budowlanych muszą zostać usunięte, a środkiem prowadzącym do osiągnięcia tego celu jest nakaz zawarty w decyzji.

Od powyższej decyzji B. K. złożyła odwołanie w części dotyczącej obowiązku poprawienia parametrów schodów. Wskazując na § 2 ust. 2 w/w rozporządzenia i ekspertyzę rzeczoznawcy budowlanego z maja 2006 r. Z. Z. wskazała, że przedmiotowe schody spełniają odpowiednie warunki techniczne.

[...] Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w B. decyzją z dnia [...] sierpnia 2007 r. (znak: [...]) na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 Kpa i art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 81 ust. 1 pkt 2 i art. 83 ust. 2 w/w ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję. W jej uzasadnieniu wskazano, że przywołany w podstawie prawnej zaskarżonej decyzji art. 51 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego, uprawnia organ nadzoru budowlanego do nałożenia obowiązku wykonania określonych czynności lub robót budowlanych w celu doprowadzenia wykonywanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem, określając termin ich wykonania. Organ pierwszej instancji w zebranym materiale dowodowym wykazał, że otwór w stropie międzykondygnacyjnym wykonano wprawdzie bez pozwolenia na budowę, lecz w sposób nie powodujący zagrożenia ludzi lub mienia. Jednak schody drewniane do piwnicy wykonano niezgodnie z przepisami i dlatego prawidłowo zaskarżoną decyzją nakazano wykonanie czynności polegających na dostosowaniu schodów do stanu zgodnego z przepisami i bezpiecznego ich użytkowania.

Na powyższą decyzję B. K. złożyła skargę, zarzucając błędną interpretację w/w rozporządzenia z 12 kwietnia 2002 r. w odniesieniu do przedmiotowych schodów, bowiem wymogi stawiane w tym rozporządzeniu zostały spełnione stosownie do wskazywanej w odwołaniu ekspertyzy.

Odpowiadając na skargę organ wniósł o jej oddalenie powołując się na argumentację zawartą w zaskarżonej decyzji. Również o oddalenie skargi wniósł uczestnik postępowania – Spółdzielnia Mieszkaniowa w L.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy zważył, co następuje:

Stosownie do art. 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 z późn. zm.) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności organów administracji publicznej. Kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Oznacza to, iż zadaniem sądu administracyjnego jest zbadanie zgodności zaskarżonej decyzji z przepisami zarówno prawa materialnego jak i procesowego w odniesieniu do stanu faktycznego istniejącego w chwili wydania zaskarżonej decyzji. Odnosząc powyższe stwierdzenie do niniejszej sprawy należy stwierdzić, że rzeczą Sądu było więc zbadanie zgodności zaskarżonej decyzji z treścią ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (dalej Kpa) i ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity z 2006 r. – Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) oraz z wydanym na podstawie delegacji zawartej w art. 7 ust. 2 pkt 1 tej ustawy – rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

Zgodnie z treścią art. 134 § 1 i art. 133 § 1 zd. 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy i wydaje wyrok po zamknięciu rozprawy na podstawie akt sprawy.

Z akt sprawy wynika zaś, że skarżąca posiadająca spółdzielcze lokatorskie prawo do zajmowanego lokalu mieszkalnego w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej w L. przy ul. [...] dokonała w 2004 r. w zajmowanym lokalu mieszkalnym wykucia w stropie międzykondygnacyjnym, pomiędzy parterem a piwnicą otworu o wymiarach [...] m x [...] m, który umożliwia zejście wykonanymi w tym otworze schodami drewnianymi do wydzielonej części piwnicy. W piwnicy pod lokalem mieszkalnym skarżąca wykonała dodatkowo mur podporowy z cegły pełnej ceramicznej o grubości [...] cm, na zaprawie cementowej. Powyższe roboty budowlane wykonano bez wymaganego przepisami Prawa budowlanego zezwolenia właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej. Z akt sprawy – w szczególności zaś – z protokołu oględzin i ekspertyzy rzeczoznawcy budowlanego A. K. – wynika, że wysokość stopni zainstalowanych schodów wynosi [...] m i szerokość – [...] m. Oprócz tej ekspertyzy w aktach sprawy znajdują się: ekspertyza techniczna wykonana przez rzeczoznawcę budowlanego dr inż. Z. Z. na zlecenie skarżącej, dotycząca oceny stanu technicznego stropu międzykondygnacyjnego na parterze budynku mieszkalnego przy ul. [...] w L. G., po wykuciu otworu (wyłącznie stropu, co należy w tym miejscu mocno podkreślić bowiem skarżąca powołuje się na tę opinię) oraz pismo Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w T. z dnia [...] września 2006 r. dotyczące bezpieczeństwa pożarowego po wykuciu w/w otworu, a także wspominany już protokół oględzin oraz prawomocne postanowienie Prokuratora Rejonowego w T. z [...] października 2006 r. – [...], stwierdzającego popełnienie (co istotne!) przez skarżącą w 2004 r. przestępstwa określonego w art. 90 w/w ustawy – Prawo budowlane.

Z dokonanych – przy pełnym według oceny Sądu poszanowaniu przepisów Kpa, w tym również dotyczących postępowania dowodowego – ustaleń wynika jednoznacznie, że skarżąca nie posiadała stosownego tj. wymaganego ustawą – Prawo budowlane pozwolenia.

Zauważyć jednak należało, że z przedłożonych dowodów (opinii rzeczoznawcy A. K. i pisma Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej w T.) wynika, iż nie spowodowało to zagrożenia dla mienia i życia mieszkańców zarówno lokalu zajmowanego przez skarżącą jak i całego budynku mieszkalnego Nr 8 przy ul. [...] w L. G. Jednakże przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) wydanego na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 w/w ustawy z 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane w § 68 jasno i precyzyjnie określają parametry techniczne dotyczące schodów.

W tym stanie rzeczy organ nadzoru technicznego był uprawniony – wręcz zobowiązany – w oparciu o art. 51 ust. 1 pkt 2 i ust. 7 oraz art. 83 ust. 1 ustawy z 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane do wydania decyzji utrzymanej w mocy zaskarżoną decyzją.

Powyższej oceny nie zmieniają znajdujące się w aktach opinie Z. Z. Dotyczą one bowiem wyłącznie wykutego otworu. Na marginesie tylko należy zauważyć, że w opinii wydanej na zlecenie skarżącej w toku postępowania sądowego biegły ten w sposób znaczny przekroczył swe kompetencje dokonując oceny postępowania uczestnika postępowania – Spółdzielni Mieszkaniowej w L. (np. sformułowanie na str. 12), czy też oceny postępowania organu nadzoru budowlanego (np. str. 14).

Chybione jest stwierdzenie zawarte w skardze, że wymogi stawiane przez rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zgodnie z § 2 ust. 2 cytowanego rozporządzenia zostały w sposób jednoznaczny określone, przedstawione oraz spełnione stosownie do całości treści ekspertyzy technicznej z maja 2006 r. przez rzeczoznawcę budowlanego dr inż. Z. Z. Z opinii tej wynika wyraźnie, że przedmiotem ekspertyzy jest budynek mieszkalny wielorodzinny, a dokładniej strop międzykondygnacyjny pomiędzy parterem a piwnicą, w której wykuto otwór o wymiarach [...] m x [...] m i nie dotyczy ona schodów. Z tego względu chybione jest więc powoływanie się w kontekście tej opinii na § 2 ust. 2 rozporządzenia z 12 kwietnia 2002 r. Nadto analiza tego przepisu w powiązaniu z ust. 1 § 2 wskazuje, że § 2 ust. 2 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie dotyczy projektowanej nadbudowy, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku. Nie dotyczy już dokonanej samowolnie przebudowy!

Nie można więc dostrzec jakichkolwiek naruszeń przepisów prawa w zaskarżonej decyzji. To samo należy odnieść do utrzymanej tą decyzją w mocy decyzji organu pierwszej instancji.

W tym stanie rzeczy, uznając skargę w całości za nieuzasadnioną, należało zgodnie z art. 151 w/w ustawy z 30 sierpnia 2002 r. wobec braku przesłanek z art. 145 § 1 tej ustawy skargę oddalić.Powered by SoftProdukt