drukuj    zapisz    Powrót do listy

6531 Dotacje oraz subwencje z budżetu państwa, w tym dla jednostek samorządu terytorialnego 6392 Skargi  na  uchwały rady powiatu  w przedmiocie ...  (art. 87  i  88  ustawy o  samorządzie powiatowym), , Rada Powiatu, Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA, I SA/Po 27/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2007-02-12, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Po 27/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2007-02-12 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2007-01-04
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Karol Pawlicki /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6531 Dotacje oraz subwencje z budżetu państwa, w tym dla jednostek samorządu terytorialnego
6392 Skargi  na  uchwały rady powiatu  w przedmiocie ...  (art. 87  i  88  ustawy o  samorządzie powiatowym)
Skarżony organ
Rada Powiatu
Treść wyniku
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA
Sentencja

Dnia 12 lutego 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu Wydział I w składzie następującym : Przewodniczący asesor sądowy Karol Pawlicki po rozpoznaniu w dniu 12 lutego 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Regionalnej Izby Obrachunkowej na uchwałę nr [...] Rady Powiatu z dnia [...] 2003 r. w sprawie zmiany uchwały o zasadach udzielania dotacji postanawia : umorzyć postępowanie. l-l K. Pawlicki

Uzasadnienie

Regionalna Izba Obrachunkowa zaskarżyła uchwałę Rady Powiatu z dnia 26 listopada 2003 r., którą zmieniono uchwałę z dnia 25 października 2000 r.

Odpowiadając na skargę Rada Powiatu poinformowała, że w dniu 28 grudnia 2006 r. podjęła nową uchwałę regulującą tryb udzielania i rozliczania dotacji. Na podstawie § 8 tej uchwały utraciła moc m.in. zaskarżona uchwała.

Organ nadzoru, odpowiadając na pytanie Sądu, uchwałą z dnia 7 lutego 2007 r. zdecydował o cofnięciu skargi, o czym powiadomił przewodniczący Kolegium RIO pismem z tej samej daty.

Wobec skutecznego cofnięcia skargi Sąd orzekł jak w sentencji na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 w związku z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

Sąd miał przy tym również na uwadze to, że nie może orzekać o nieważności bądź o niezgodności z prawem uchwały organu jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli

uchwała ta została uchylona lub utraciła moc przed wydaniem orzeczenia przez Sąd ( por. wyrok NSA z dnia 24 marca 1992 r., sygn. akt SA/Wr 96/92, opubl. "Orzecznictwo Sądów Polskich" z 1993 r. nr 7, poz. 149; postanowienie NSA z 21 lipca 1992 r. sygn. akt SAAA/r 367/92, opubl. "Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego" z 1993 r. nr 3, poz. 63).

I-I .PawlickiPowered by SoftProdukt