drukuj    zapisz    Powrót do listy

6110 Podatek od towarów i usług, Prawo pomocy, Dyrektor Izby Skarbowej, *Przyznano prawo pomocy w części dotyczącej zwolnienia od kosztów sądowych, I SA/Wr 1/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-07-07, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wr 1/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu

Data orzeczenia
2008-07-07  
Data wpływu
2008-01-02
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Sędziowie
Halina Betta /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6110 Podatek od towarów i usług
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Sygn. powiązane
I FSK 1059/09 - Wyrok NSA z 2010-07-13
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
*Przyznano prawo pomocy w części dotyczącej zwolnienia od kosztów sądowych
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 246 par. 2 pkt 2 i art. 260
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Halina Betta po rozpoznaniu w dniu 7 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych na skutek sprzeciwu od postanowienia referendarza sądowego z dnia 22 kwietnia 2008 r., sygn. akt I SA/Wr 1/08 w sprawie ze skargi "A" Sp. z o. o. w L. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w L. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za październik 2004 r. postanawia 1. przyznać stronie skarżącej prawo pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od wpisu sądowego od skargi; 2. w pozostałym zakresie wniosek oddalić.

Uzasadnienie

W rozpoznawanej sprawie "A" Spółka z o. o. z siedzibą w L. wniosła o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych. Uzasadniając wniosek skarżąca podniosła, iż bardzo trudna sytuacja finansowa spółki uniemożliwia jej poniesienie kosztów sądowych. Ponadto oświadczyła, iż prowadzona przez nią działalność gospodarcza przynosi straty, a spółka posiada zaległości w wysokości [...] z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenie społeczne. Opisując swoją sytuację majątkową skarżąca dodała, iż zajęto rachunek bankowy spółki, zaś posiadane przez nią nieruchomości obciążone zostały hipoteką przymusową na rzecz Skarbu Państwa reprezentowanego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w L. Wobec powyższego strona wyjaśniła, że ma ograniczone możliwości zaciągania zobowiązań, w tym kredytów i pożyczek. Na poparcie wskazanych okoliczności skarżąca przedłożyła informację Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia [...] dotyczącą nieopłaconych składek na ubezpieczenie społeczne oraz zawiadomienia z ksiąg wieczystych.

Kontynuując, strona wskazała, iż wysokość kapitału zakładowego spółki wynosi [...] wartość środków trwałych - [...], natomiast na rachunku bankowym strony (według stanu konta na koniec miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku) nie zgromadzono żadnych środków. W świetle przedłożonych zawiadomień o wpisach w księgach wieczystych środki trwałe należące do spółki obciążone są hipoteką przymusową. Z przedłożonych przez stronę zeznań podatkowych wynika, iż w roku 2006 r. przychód spółki wyniósł [...] koszty jego uzyskania [...], co skutkowało stratą w wysokości [...]. Zaś w 2007 r., zgodnie z przedstawionym zeznaniem podatkowym, strona uzyskała przychód w kwocie [...], poniosła koszty jego uzyskania w kwocie [...] w rezultacie czego poniosła stratę w wysokości [...]. Spółka oświadczyła również, iż w pierwszych dwóch miesiącach 2008 roku nie osiągnęła dochodu.

Postanowieniem referendarza sądowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 22 kwietnia 2008 r. odmówiono skarżącej przyznania prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych. W uzasadnieniu postanowienia stwierdzono, że skarżąca nie uprawdopodobniła, iż nie jest w stanie zgromadzić wystarczających środków na opłacenie kosztów sądowych. Ponadto zwrócono uwagę na rozbieżności w składanych przez stronę oświadczeniach, wskazując na nieujawnienie przez stronę wszystkich posiadanych rachunków bankowych oraz przedłożenie zeznania podatkowego za 2007 r. w następstwie ponownego wezwania Sądu, po wcześniejszych zapewnieniach o jego niezłożeniu.

Od powyższego postanowienia spółka wniosła sprzeciw, wnosząc o przyznanie prawa pomocy zgodnie ze złożonym wnioskiem. W ocenie skarżącej wskazane przez nią okoliczności potwierdzają brak możliwości poniesienia przez spółkę jakichkolwiek kosztów postępowania sądowego. Zarzuciła postanowieniu błędną ocenę stanu faktycznego, poprzez przyjęcie iż spółka nieujawniła posiadanych przez siebie rachunków bankowych. Skarżąca wyjaśniła, iż powszechną praktyką komorników jest zawiadamianie banków o zajęciu prawa majątkowego stanowiącego wierzytelność z rachunku bankowego dłużnika bez wskazywania numeru tego rachunku i bez posiadanych sprawdzonych informacji co do posiadanych przez dłużnika rachunków w danym banku. Odnośnie rozbieżności w oświadczeniach spółki związanych z przedłożeniem zeznania podatkowego za rok 2007 skarżąca podniosła, iż stosowne zeznanie złożyła w dniu [...] stąd w odpowiedzi na wezwanie Sądu z dnia [...] nie miała możliwości przedłożenia go w Sądzie, co uczyniła w odpowiedzi na wezwanie z dnia [...]. Ponadto spółka podniosła, iż drugi z jej wspólników – A. K. – nie posiada środków finansowych wystarczających na pokrycie kosztów sądowych.

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 260 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej p. p. s. a., w razie wniesienia sprzeciwu, który nie został odrzucony, zarządzenie lub postanowienie przeciwko któremu został on wniesiony traci moc, a sprawa będąca przedmiotem sprzeciwu podlega rozpoznaniu przez sąd na posiedzeniu niejawnym.

W świetle powyższego, Sąd mając na uwadze zebrany materiał dowodowy ponownie rozpoznał wniosek strony o przyznanie jej prawa pomocy.

Stosownie do brzmienia art. 245 § 1 p. p. s. a. prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (§ 2), natomiast prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (§ 3).

Z wniosku spółki jednoznacznie wynika, iż wnosi ona o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych.

W przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym - gdy osoba lub jednostka ta wykaże, iż nie ma żadnych środków na poniesienie jakichkolwiek kosztów postępowania (art. 246 § 2 pkt 1) a w zakresie częściowym - gdy osoba ta wykaże, że nie ma dostatecznych środków na poniesienie pełnych kosztów postępowania (pkt 2 cyt. wyżej przepisu).

Regulacja ta stanowi odstępstwo od zasady ustanowionej w art. 199 p. p. s. a., zgodnie z którą strony ponoszą koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. A zatem przytoczone we wniosku okoliczności, jak i przedstawione przez wnioskodawcę dokumenty powinny uzasadniać jego żądanie. Oznacza to, iż na wnioskodawcy spoczywa ciężar dowodu, że znajduje się w sytuacji uprawniającej do skorzystania z tego prawa, przy czym do Sądu należy uznanie tych dowodów za dostateczne do zwolnienia od kosztów.

Należy również podkreślić, iż koszty sądowe zasługują na traktowanie na równi z innymi obciążeniami finansowymi przedsiębiorców. Zwolnienie z kosztów sądowych – będących dochodem budżetu państwa – stanowiłoby swoistą formę kredytowania podmiotów gospodarczych i naruszałoby zasadę równoważnego traktowania powinności finansowych. Orzekając zatem w zakresie przyznania prawa pomocy, powinnością Sądu jest wyważenie zarówno interesu Państwa, a więc ogółu obywateli, jak i skarżącej.

Wobec powyższego Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, iż okoliczności wykazane przez skarżącą uzasadniają przyznanie jej prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od wpisu sądowego od skargi. Nie sposób zaś przyjąć, że spółka, która pomimo trudnej sytuacji finansowej nadal prowadzi działalność gospodarczą, nie będzie mogła w przyszłości partycypować w kosztach postępowania sądowego.

Z tych też względów, na podstawie art. 260 p. p. s. a., Sąd orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt