drukuj    zapisz    Powrót do listy

6181 Zajęcie nieruchomości i wejście na nieruchomość, w tym pod autostradę, Administracyjne postępowanie, Minister Transportu, Oddalono zażalenie, I OZ 601/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-20, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I OZ 601/08 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2008-08-20 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-07-22
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Jolanta Rajewska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6181 Zajęcie nieruchomości i wejście na nieruchomość, w tym pod autostradę
Hasła tematyczne
Administracyjne postępowanie
Sygn. powiązane
I SA/Wa 738/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-10-16
I OZ 175/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-20
I OZ 176/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-20
I OZ 177/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-20
I OZ 602/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-20
Skarżony organ
Minister Transportu
Treść wyniku
Oddalono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 par. 3, art. 184 w zw. z art. 197 par 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Dz.U. 2003 nr 221 poz 2193 par. 2 ust. 1 pkt 7
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Jolanta Rajewska po rozpoznaniu w dniu 20 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia J. L., E. L. i J. L. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 maja 2008 r. sygn. akt I SA/Wa 738/06 o odrzuceniu zażalenia J. L., E. L. i J. L. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2008 r., sygn. akt I SA/Wa 738/06 w sprawie ze skargi J. L., E. L. i J. L., na decyzję Ministra Transportu i Budownictwa z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zajęcia nieruchomości postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie

Prawomocnym zarządzeniem z dnia 25 października 2007 r J. L., E. L. i J. L., zostali wezwani do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia z dnia 3 września 2007 r. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 27 sierpnia 2007 r. o odrzuceniu ich zażalenie na postanowienie z dnia 25 lipca 2007 r., mocą którego odrzucono skargę kasacyjną.

Przewodniczący Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie kolejnym zarządzeniem z dnia 17 kwietnia 2008 r. wezwał J. L., E. L. i J. L. do wykonania powyższego zarządzenia.

Na zarządzenie z dnia 17 kwietnia 2008r strony wniosły zażalenie, które postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 maja 2008 r., sygn. akt I SA/Wa 738/06 zostało odrzucone jako niedopuszczalne.

J. L., E. L. i J. L. złożyli zażalenie na powyższe postanowienie Sądu I instancji, wnosząc o jego zmianę lub uchylenie oraz "wyeliminowanie z obiegu", ewentualnie "o przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania". Wnoszący zażalenie wskazali, iż w ich ocenie brak jest podstaw do ponoszenia przez nich kosztów postępowania sądowego, bowiem w przedmiotowej sprawie " organ państwowy " "ewidentnie naruszył prawa i ustawy ", w związku z tym to on powinien ponosić przedmiotowe koszty. W dalszej części zażalenia podnieśli kwestie związane ze skargą wniesioną na decyzję Ministra Transportu i Budownictwa z dnia [...].

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie ma usprawiedliwionych podstaw.

Zażalenie jest środkiem odwoławczym służącym od wskazanych ustawowo postanowień incydentalnych, niekończących postępowania w sprawie (art. 194 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi -Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm. – dalej powoływanej jako ustawa P.p.s.a.) oraz zarządzeń przewodniczącego, jeżeli ustawa przewiduje wniesienie zażalenia (art. 198 P.p.s.a.).

Stosownie do art.178 w zw. z art.197 § 2 P.p.s.a. Sąd I instancji ma obowiązek odrzucić zażalenie, jeżeli jest ono niedopuszczalne.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie trafnie przyjął w zaskarżonym postanowieniu, że na zarządzenie przewodniczącego wyzywające do wykonania prawomocnego zarządzenia w przedmiocie wpisu sądowego zażalenie nie przysługuje, skoro przepisy ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w takim przypadku możliwości zaskarżenia nie przewidują.

W niniejszej sprawie zażalenie służyło jedynie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie z dnia 25 października 2007 r., którym wezwano skarżących do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia na postanowienie z dnia 27 sierpnia 2007 r. Z takiej możliwości procesowej skarżący skorzystali, ale Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 20 marca 2008 r., sygn. akt I OZ 175/08 wniesione przez nich zażalenie oddalił. W rezultacie zarządzenie z dnia 25 października 2007r stało się prawomocne i podlegało wykonaniu. Dlatego też należy przyjąć, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zasadnie odrzucił zażalenie na zarządzenie z dnia 17 kwietnia 2008 r., a zatem zaskarżone postanowienie z dnia 21 maja 2008r. prawa nie narusza.

W tym stanie rzeczy Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł, jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt