drukuj    zapisz    Powrót do listy

6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę, Wywłaszczanie nieruchomości Wyłączenie sędziego, Minister Budownictwa, Oddalono wniosek o wyłączenie sędziego, I SA/Wa 573/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-07, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wa 573/07 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-04-07  
Data wpływu
2007-04-02
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Maria Tarnowska /przewodniczący sprawozdawca/
Mirosław Gdesz.
Joanna Skiba
Symbol z opisem
6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę
Hasła tematyczne
Wywłaszczanie nieruchomości
Wyłączenie sędziego
Sygn. powiązane
I OZ 711/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-25
I OZ 712/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-25
I OZ 713/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-25
I OZ 714/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-25
I OZ 715/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-25
I OZ 716/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-25
I OZ 717/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-25
I OZ 718/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-25
I OZ 719/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-25
I OZ 720/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-25
I OZ 721/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-25
I OZ 722/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-25
I OZ 723/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-25
I OZ 724/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-25
Skarżony organ
Minister Budownictwa
Treść wyniku
Oddalono wniosek o wyłączenie sędziego
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 18 par. 1 i art. 19 par. 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Maria Tarnowska (spr.) Sędziowie Asesor WSA Mirosław Gdesz Asesor WSA Joanna Skiba po rozpoznaniu w dniu 7 kwietnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku S. W. o wyłączenie sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Gabrieli Nowak od udziału w sprawie ze skargi J. W. na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...] marca 2007 r. nr [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i ustalenia odszkodowania postanawia: oddalić wniosek.

Uzasadnienie

W skierowanym do Sądu piśmie z dnia 23 marca 2008 r., Z. W. wystąpił o wyłączenie sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Gabrieli Nowak od rozpoznania sprawy ze skargi J. W. na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...] marca 2007 r. nr [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i ustalenia odszkodowania.

Wnioskodawca Z. W. nie uzasadnił zgłoszonego wniosku.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Sędzia jest wyłączony od udziału w sprawie z mocy samej ustawy w sprawach określonych w art. 18 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Niezależnie od przyczyn wymienionych w powołanym wyżej przepisie, stosownie do treści art. 19 tej ustawy, sąd wyłącza sędziego na wniosek strony, jeżeli między nim a jedną ze stron zachodzi okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnione wątpliwości co do bezstronności sędziego. Zgodnie z art. 20 § 1 powołanej ustawy wniosek o wyłączenie sędziego strona zgłasza na piśmie lub ustnie do protokołu posiedzenia w sądzie, w którym sprawa się toczy, uprawdopodabniając przyczyny wyłączenia.

Oświadczeniem z dnia 28 marca 2008 r. sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Gabriela Nowak wyjaśniła, że między nią a skarżącym nie zachodzi stosunek osobisty tego rodzaju, że mógłby wywołać wątpliwości co do jej bezstronności.

A zatem w niniejszej sprawie nie zachodzi żadna z przesłanek wymienionych w art. 18 § 1 i art. 19 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, jak również wnioskodawca nie uprawdopodobnił przyczyn wyłączenia, o których mowa w art. 20 § 1 tej ustawy.

Mając powyższe na uwadze, Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt