drukuj    zapisz    Powrót do listy

6119 Inne o symbolu podstawowym 611, Wstrzymanie wykonania aktu, Dyrektor Izby Skarbowej, *Wstrzymano wykonanie decyzji w całości, I SA/Wr 1650/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-02-04, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wr 1650/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu

Data orzeczenia
2008-02-04  
Data wpływu
2007-11-07
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Sędziowie
Henryka Łysikowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6119 Inne o symbolu podstawowym 611
Hasła tematyczne
Wstrzymanie wykonania aktu
Sygn. powiązane
II FSK 2037/08 - Wyrok NSA z 2010-04-28
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
*Wstrzymano wykonanie decyzji w całości
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 61 par. 1, 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Henryka Łysikowska po rozpoznaniu w dniu 4 lutego 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. M. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności P. M. jako członka zarządu B. sp. z o. o. w J.za zaległości podatkowe spółki w podatku od towarów i usług za marzec 2002 r. wraz z odsetkami na skutek z wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji postanawia wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie

W rozpoznawanej sprawie przedmiotem skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu jest decyzja Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia [...] nr [...] utrzymującą w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w J. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności P. M. jako członka zarządu B. sp. z o. o. w J. za zaległości podatkowe spółki w podatku od towarów i usług za marzec 2002 r. w kwocie 66.334 zł wraz z odsetkami.

Pismem z dnia 23 października 2007 r. strona skarżąca wniosła o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji oraz 28 innych rozstrzygnięć w sprawie orzeczenia o odpowiedzialności P. M. jako członka zarządu B. sp. z o. o. w J.za zaległości podatkowe spółki w podatku od towarów i usług za kolejne miesiące roku 2001 i 2002. W uzasadnieniu wniosku wskazano, że aktualny stan majątkowy skarżącego nie pozwala na uiszczenie choćby finalnej części łącznej kwoty wynikającej z wydanych decyzji wynoszącej 6.665.832,51 zł. Podano, że wnioskodawca z pracy wykonywanej w niepełnym wymiarze etatu uzyskuje przychody poniżej progu socjalnego, nie posiada żadnego majątku ruchomego ani praw majątkowych, które mogłyby być przeniesione na własność Skarbu Państwa. W skład jego majątku jest natomiast nieruchomość rolna o powierzchni 1,6 ha oraz udział w domu wiejskim, obciążone hipoteką. Argumentowano, że wykonanie decyzji wyrządzi stronie znaczną szkodę oraz nieodwracalne skutki w jej sytuacji materialnej, ponieważ wskazana w decyzjach kwota abstrahuje od jej przyszłych i obecnych zdolności płatniczych, próba wykonania decyzji w sposób nieodwracalny zniszczy źródło przychodów ze stosunku pracy i pozbawi stronę środków do życia oraz utrzymania rodziny oraz uniemożliwi opłacenie skarg. Nadmieniono także, iż nawet w wyniku późniejszego zwrotu wyegzekwować świadczenia, nie będzie możliwe przywrócenie rzeczy do pierwotnego stanu.

Z załączonego do wniosku oświadczenia majątkowego P. M. wynika, że jedynym majątkiem, jaki kiedykolwiek posiadał, były udziały (po 50%) w B. i B. B. T. sp. z o. o., znajdujące się w stanie upadłości.

W aktach administracyjnych sprawy (teczka 7 poz. 2) znajduje się postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w J. z dnia [...] nr [...] w sprawie wstrzymania wykonania wyżej wskazanej decyzji organu pierwszej instancji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zważył, co następuje:

W myśl przepisu art. 61 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności. Z kolei na podstawie art. 61 § 3 zd. 1 tej samej ustawy po przekazaniu sadowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, o których mowa w § 1, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, przy czym – wedle zd. 3 § 3 art. 61 - dotyczy to także aktów wydanych lub podjętych we wszystkich postępowaniach prowadzonych w granicach tej samej sprawy.

Instytucja wstrzymania wykonania zaskarżonych decyzji unormowana przepisem art. 61 § 3 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi dotyczy tylko takich sytuacji, w których akt organu administracyjnego nakłada na stronę określone obowiązki i kiedy wykonanie rozstrzygnięcia organu może spowodować wystąpienie po stronie skarżącego znacznej szkody lub trudnych do odwrócenia skutków. W ramach postępowania w przedmiocie wstrzymania wykonania zaskarżonego aktu Sąd nie jest władny do przeprowadzenia merytorycznej jego oceny, tj. czy jest on zgodny z prawem (zaskarżona decyzja do momentu jej uchylenia korzysta z domniemania zgodności z prawem). Nadto podkreślenia wymaga, że instytucja przewidziana w art. 61 § 3 powołanej ustawy ma charakter szczególny - jako zasadę przyjmuje się bowiem, iż ostateczna decyzja administracyjna podlega wykonaniu.

Zatem wstrzymanie wykonalności zaskarżonej decyzji pozwala na uniknięcie wywołania po stronie podatnika niekorzystnych skutków decyzji w sytuacji, gdy nie zostało w sprawie wydane orzeczenie kończące postępowanie sądowo-administracyjne. Wyżej powołane uregulowanie uzależnia zastosowanie wobec zaskarżonego rozstrzygnięcia reżimu suspensywności od zaistnienia niebezpieczeństwa wystąpienia ustawowo określonych skutków. W niniejszej sprawie Sąd dostrzegł przesłanki z przytoczonego wyżej przepisu art. 61 § 3 powołanej na wstępie ustawy. Wprawdzie strona skarżąca powołując się na niebezpieczeństwo wyrządzenia – na skutek wykonania zaskarżonego aktu - znacznej szkody nie udowodniła, iż w jej sytuacji materialnej skutek ten może rzeczywiście stronie zaistnieć, to jednak Sąd, kierując się zasadami doświadczenia życiowego oraz logiki, uznał, że takie niebezpieczeństwo rzeczywiście może – w okolicznościach niniejszej sprawy - powstać po stronie P. M. Skarżący nie posiada bowiem wolnych środków pieniężnych ani majątku, z którego sprzedaży mógłby uzyskać pieniądze celem zapłaty zobowiązania podatkowego określonego decyzją Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia [...] nr [...] oraz pozostałymi zaskarżonymi decyzjami.

W świetle powyższego wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji – jako uzasadniony – podlegał uwzględnieniu.

Z tych względów, na podstawie art. 61 § 3 i 5 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu postanowił jak w sentencji.Powered by SoftProdukt