drukuj    zapisz    Powrót do listy

6200 Choroby zawodowe, Prawo pomocy, Inspektor Sanitarny,  , VII SA/Wa 1125/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-12, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VII SA/Wa 1125/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-08-12  
Data wpływu
2008-07-08
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Maciej Majewski /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6200 Choroby zawodowe
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Skarżony organ
Inspektor Sanitarny
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 246 par. 1 pkt 2 w zw. z art. 258 par. 2 pkt 7
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Maciej Majewski referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie: po rozpoznaniu w dniu 12 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku H. M. o przyznanie prawa pomocy w sprawie VII SA/Wa 1124/08 ze skargi H. M. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w [...] z dnia [...] maja 2008 r., nr [...] znak: [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia choroby zawodowej postanawia: przyznać H. M. prawo pomocy poprzez ustanowienie adwokata.

Uzasadnienie

W dniu 25 lipca 2008 r. a następnie po uzupełnieniu w dniu 8 sierpnia 2008 r. do Sądu wpłynął na formularzu PPF wniosek H. M. o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata. Ze względu na ustawowe zwolnienie od obowiązku uiszczania kosztów sądowych w sprawach których przedmiotem są choroby zawodowe wynikające z art. 239 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.) wniosek skarżącego rozpoznano tylko w zakresie ustanowienia adwokata z urzędu.

Z treści złożonego wniosku o przyznanie prawa pomocy wynika, iż H. M. prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z żoną i synem. Rodzina wnioskodawcy utrzymuje się z emerytury oraz renty tymczasowej (płatnej do 1 września 2008 r.) w łącznej wysokości 2273,77 zł., z czego renta tymczasowa wynosi 759,72 zł. Posiadany majątek obejmuje mieszkanie o pow. 71,74 m2. Syn wnioskodawcy studiuje prywatnie na trzecim roku studiów. Opłata miesięczna za studia wynosi 560 zł. Wnioskodawca zaznaczył, że stałe domowe wydatki wynoszą –opłaty za mieszkanie 758, 50 zł, telewizję kablową – 63, 5 zł., prąd 200-250 zł co dwa miesiące, 200-300 zł na leki, telefon 200-250 zł. Wnioskodawca leczy się w [...].

W sprawie zważono, co następuje.

Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi przyznanie osobie fizycznej prawa pomocy w zakresie częściowym następuje, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Zasadą jest, że każdy wnoszący sprawę do Sądu zobowiązany jest ponosić koszty sądowe, a tylko faktyczny brak możliwości finansowych może skutkować zwolnieniem od ich ponoszenia. Należy więc zaznaczyć, że chodzi o taką sytuację finansową, która obiektywnie nie daje możliwości zgromadzenia odpowiednich środków na poniesienie kosztów sądowych. Przyznanie prawa pomocy nastąpić może w przypadku wykazania, że wnioskujący nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek lub pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku w utrzymaniu koniecznym własnym i swojej rodziny pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym.

Biorąc pod uwagę sytuację majątkową H. M. uznać należy, iż uzasadnione jest przychylenie się do wniosku o przyznanie prawa pomocy poprzez ustanowienie adwokata. Wnioskodawca wykazał, że nie jest w stanie ponieść tego wydatku, źródłem utrzymania trzyosobowej rodziny jest emerytura żony wnioskodawcy. Dochód wnioskodawcy jest tymczasowy i od miesiąca września nie będzie go uzyskiwał, co znacznie pogorszy sytuację materialną w rodzinie strony. Z tego względu uznano, że samodzielne opłacenie pełnomocnika naraziłoby wnioskodawcę na pogorszenie się sytuacji życiowej (uszczerbek w utrzymaniu koniecznym).

W związku z powyższym orzeczono, jak w sentencji postanowienia, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 w zw. z art. 258 § 2 pkt 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).Powered by SoftProdukt