drukuj    zapisz    Powrót do listy

6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s, Prawo pomocy, Inspektor Nadzoru Budowlanego, Przyznano adwokatowi/radcy prawnemu/doradcy podatkowemu wynagrodzenie, II SAB/Ke 10/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-09-02, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SAB/Ke 10/08 - Postanowienie WSA w Kielcach

Data orzeczenia
2008-09-02  
Data wpływu
2008-02-25
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
Sędziowie
Małgorzata Długońska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Przyznano adwokatowi/radcy prawnemu/doradcy podatkowemu wynagrodzenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 250, art. 258 par. 2 pkt 8
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Dz.U. 2002 nr 163 poz 1348 § 2 ust. 3, § 18 ust 1 pkt 2 lit. b i z pkt 1 lit. c, § 19
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.
Sentencja

Referendarza sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Kielcach Dnia, 2 września 2008 r. Referendarz sądowy Małgorzata Długońska po rozpoznaniu w dniu 2 września 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. P. na bezczynność Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie legalizacji budynku mieszkalnego postanawia: przyznać od Skarbu Państwa (Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach) na rzecz adwokata G. K. kwotę 219,60 zł (dwieście dziewiętnaście złotych sześćdziesiąt groszy), w tym kwotę 39,60 zł (trzydzieści dziewięć złotych sześćdziesiąt groszy) VAT, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu oraz 17 zł (siedemnaście złotych) złotych tytułem wydatków.

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach postanowieniem z dnia 15 kwietnia 2008 r. umorzył postępowanie sądowe ze skargi Z. P. na bezczynność Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie legalizacji budynku mieszkalnego.

Skarżący wniósł w dniu 29 maja 2008 r. skargę kasacyjną sporządzoną przez niego osobiście, która została odrzucona postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 26 czerwca 2008 r.

Z. P. złożył w dniu 6 czerwca 2008 r. urzędowy formularz PPF, w którym wniósł o ustanowienie adwokata.

Postanowieniem Referendarza sądowego z dnia 10 czerwca 2008 r. ustanowiono dla skarżącego adwokata z urzędu. Na tej podstawie Okręgowa Rada Adwokacka wyznaczyła w dniu 20 czerwca 2008 r. pełnomocnikiem Z. P. adwokata G. K.. Skarżący udzielił mu pełnomocnictwa do prowadzenia sprawy przed sądem administracyjnym.

W dniu 9 lipca 2008 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

w Kielcach wpłynęła opinia prawna pełnomocnika skarżącego o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej oraz braku podstaw do złożenia zażalenia na postanowienie w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej. W opinii adwokat zawarł wniosek o przyznanie wynagrodzenia za udzieloną pomoc prawną świadczoną z urzędu związaną ze sporządzeniem opinii prawnej, oświadczając, iż koszty z tym związane nie zostały w żadnej części uiszczone.

Zgodnie z art. 250 p.p.s.a wyznaczony adwokat, radca prawny, doradca podatkowy albo rzecznik patentowy otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych albo rzeczników patentowych w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków.

Według § 19 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu ( Dz. U. Nr 163, poz. 1348 ze zm.) koszty nieopłaconej pomocy prawnej ponoszone przez Skarb Państwa obejmują:

1) opłatę w wysokości nie wyższej niż 150% stawek minimalnych, o których mowa w rozdziałach 3-5 tego rozporządzenia oraz

2) niezbędne, udokumentowane wydatki adwokata.

Stosownie do treści § 18 ust 1 pkt 2 lit. b w zw. z pkt 1 lit. c cytowanego rozporządzenia, stawka minimalna za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w postępowaniu przed sądami administracyjnymi jeżeli nie prowadził sprawy ten sam adwokat w drugiej instancji wynosi 180 zł. Należną opłatę za te czynności Sąd podwyższa przy tym o stawkę podatku od towarów i usług (§ 2 ust. 3 cytowanego rozporządzenia). W przedmiotowej sprawie ustalono wynagrodzenie adwokata w kwocie 219,60 zł, w tym VAT 39,60 zł.

Jak wynika akt sprawy, adwokat G. K. uiścił od pełnomocnictwa opłatę skarbową w wysokości 17 zł. Kwota ta stanowi więc niezbędny, udokumentowany wydatek adwokata, należny mu wraz z wynagrodzeniem za udzielenie z urzędu pomocy prawnej.

Mając na uwadze powyższe na podstawie art. 258 § 2 pkt 8 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w związku z § 18 ust 1 pkt 2 lit. b cytowanego rozporządzenia postanowiono jak w sentencji.Powered by SoftProdukt