drukuj    zapisz    Powrót do listy

6172 Notariusze i aplikanci notarialni, Prawo pomocy, Minister Sprawiedliwości, Odmówiono ustanowienia adwokata, VI SA/Wa 1717/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-17, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VI SA/Wa 1717/07 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-07-17  
Data wpływu
2007-10-04
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Andrzej Siwek /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6172 Notariusze i aplikanci notarialni
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Skarżony organ
Minister Sprawiedliwości
Treść wyniku
Odmówiono ustanowienia adwokata
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 246 par. 1 pkt 2, art. 258 par. 2 pkt 7
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Andrzej Siwek po rozpoznaniu w dniu 17 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku G. S. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi G. S. na decyzję Ministra Sprawiedliwości z dnia [...] lipca 2007 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu notarialnego p o s t a n a w i a: odmówić przyznania skarżącemu G. S. prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie adwokata

Uzasadnienie

Wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 stycznia 2008 r. oddalono skargę G. S. na decyzję Ministra Sprawiedliwości z dnia [...] lipca 2007 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu notarialnego.

Skarżący G. S. złożył w dniu 20 lutego 2008 r. na urzędowym formularzu wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym

obejmującym ustanowienie adwokata z urzędu w sprawie z ww. skargi.

G. S. podnosił we wniosku o ustanowienie adwokata z urzędu, że chcąc złożyć skargę kasacyjną od ww. wyroku przygotował ją osobiście i poszukiwał adwokata, który by podpisał tą skargę za wynagrodzenie przewidziane w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 z późn. zm.).

Najniższa stawka zaproponowana skarżącemu za sporządzenie omawianej skargi kasacyjnej 10-krotnie przekraczała stawkę minimalną przewidzianą za tą czynność w ww. rozporządzeniu. Skarżący wskazał, iż jest człowiekiem zamożnym, ale płacenie takich kwot za podpis jest sprzeczne z jego zasadami, narusza też zagwarantowane w Konstytucji RP prawo do sądu oraz Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

Z informacji podanych w formularzu wniosku o przyznanie prawa pomocy wynika, iż skarżący samodzielnie prowadzi gospodarstwo domowe. Skarżący jest współwłaścicielem kilku domów oraz kamienicy, ponadto posiada mieszkanie o powierzchni 82 m2 oraz nieruchomość rolną o powierzchni 56 ha. G. S. uzyskuje dochody z tytułu [...]

Ponadto skarżący wskazał, iż posiada środki pieniężne w kwocie [...]

Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie częściowym następuje, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Jak podnosi w swoim orzecznictwie Sąd Najwyższy (II CZ 104/84) ubiegający się o pomoc w postępowaniu przed sądem winien w każdym wypadku poczynić oszczędności we własnych wydatkach, do granic zabezpieczenia koniecznych kosztów utrzymania siebie i rodziny. Dopiero gdyby poczynione w ten sposób oszczędności okazały się niewystarczające - może zwrócić się o pomoc państwa.

W niniejszej sprawie źródłem utrzymania skarżącego jest umowa o pracę, renta, prowadzenie gospodarstwa rolnego, najem oraz działalność na rynku kapitałowym, z których uzyskuje łączny dochód miesięczny w wysokości około [...] zł brutto. Ponadto skarżący wskazał, iż posiada środki pieniężne w kwocie [...] zł. W ocenie rozpoznającego wniosek powyższy dochód skarżącego oraz posiadane środki

pieniężne są wystarczające do pokrycia przez skarżącego kosztów profesjonalnego pełnomocnika.

Nadmienić należy, iż jedyną kwestią braną pod uwagę przy rozpoznawaniu wniosku o przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej jest jej stan majątkowy. Bezpodstawne są wobec powyższego argumenty skarżącego dotyczące wysokich w jego ocenie stawek proponowanych przez adwokatów za sporządzenie skargi kasacyjnej.

W związku z powyższym stwierdzić należy, iż skarżący nie wykazał istnienia przesłanek do przyznania mu w sprawie niniejszej prawa pomocy we wnioskowanym zakresie i tym samym na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 w związku z art. 258 § 2 pkt 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) orzeczono jak w sentencji.Powered by SoftProdukt