drukuj    zapisz    Powrót do listy

6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz, Nadzór budowlany, Inspektor Nadzoru Budowlanego, Oddalono skargę, II SAB/Łd 11/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-05-20, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SAB/Łd 11/08 - Wyrok WSA w Łodzi

Data orzeczenia
2008-05-20 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-03-14
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Sędziowie
Arkadiusz Blewązka /przewodniczący/
Joanna Sekunda-Lenczewska /sprawozdawca/
Jolanta Rosińska
Symbol z opisem
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Hasła tematyczne
Nadzór budowlany
Sygn. powiązane
II OZ 1035/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-10
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Oddalono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 3 par. 2 pkt 8, art. 149, art. 151
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Dz.U. 2000 nr 98 poz 1071 art. 37
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jednolity
Sentencja

Dnia 20 maja 2008 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Arkadiusz Blewązka Sędziowie Sędzia WSA Jolanta Rosińska Sędzia WSA Joanna Sekunda Lenczewska (spr.) Protokolant Sekretarz sądowy Jarosław Moraczewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 maja 2008 roku sprawy ze skargi A. W. na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w P. w przedmiocie zmiany sposobu użytkowania budynku oddala skargę.

Uzasadnienie

W dniu 1 marca 2008 r. A. W. wniósł skargę na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w P. w sprawie dotyczącej zmiany sposobu użytkowania budynku.

W jej uzasadnieniu podał, iż postanowieniem z dnia [...] [...] Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Ł. wyznaczył Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w P. dodatkowy termin do rozpatrzenia sprawy dotyczącej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego do dnia 28 lutego 2008 r. Z uwagi na to, że przedmiotowa sprawa nie została załatwiona w zakreślonym terminie, uzasadnione jest wniesienie skargi. Dodatkowo, skarżący zarzucił organowi naruszenie art. 71a ustawy Prawo budowlane.

W odpowiedzi na skargę Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w P. wniósł o jej oddalenie. Organ wyjaśnił, iż w dniu [...]. wydał decyzję Nr [...] nakazującą właścicielowi budynku - Gminie i Miastu P. wykonanie w terminie do dnia 30 czerwca 2008 r. określonych czynności, celem doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem samowolnej zmiany sposobu użytkowania budynku Ochotniczej Straży Pożarnej tzw. "Domu Strażaka" z przeznaczeniem na działalność usługowo-gastronomiczną (w tym organizowanie imprez okolicznościowych), zlokalizowanego na działce nr ewid. 4627 w P. przy ul. A 9.

W dniu 18 marca 2008 r. Sąd wezwał skarżącego do wypowiedzenia się, czy wobec wydania w dniu [...] przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w P. decyzji nr [...] podtrzymuje swoją skargę na bezczynność tego organu.

W odpowiedzi, A. W. oświadczył, iż podtrzymuje skargę na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w P., z uwagi na to, że nadal w tym budynku prowadzona jest nielegalna działalność gastronomiczna i usługi rozrywkowe.

Na rozprawie w dniu 20 maja 2008 r. skarżący poparł skargę i oświadczył, iż decyzja wydana w przedmiotowej sprawie przez organ I instancji została zaskarżona przez niego odwołaniem, na skutek czego [...] Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Ł. w dniu [...] wydał decyzję nr [...] uchylającą decyzję organu I instancji i przekazującą sprawę do ponownego rozpoznania organowi I instancji. Skarżący oświadczył ponadto, iż oczekuje od Sądu rozstrzygnięcia o wstrzymaniu działalności prowadzonej w Domu Strażaka w P.. Ponadto skarżący złożył wniosek o zwrot kosztów postępowania.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 3 § 2 pkt 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje między innymi orzekanie w sprawach skarg na bezczynność organów w przypadkach określonych w pkt 1-4, tj. w sprawach, gdy organ ma wydać decyzję administracyjną.

Z bezczynnością organu administracji publicznej mamy do czynienia wówczas, gdy w prawnie ustalonym terminie organ ten nie podjął żadnych czynności w sprawie lub wprawdzie prowadził postępowanie w sprawie, ale mimo istnienia ustawowego obowiązku nie zakończył go wydaniem w terminie decyzji, postanowienia lub też innego aktu lub nie podjął stosownej czynności.

Stosownie do treści art. 52 § 1 w/w ustawy, skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, chyba że skargę wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich.

Przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, przewidziany w ustawie (art. 52 § 2), a także wezwanie do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 i 4). W odniesieniu do skarg na bezczynność polegającą na niewydaniu w terminie decyzji skarżący obowiązany jest przed wniesieniem skargi wyczerpać środek prawny przewidziany w art. 37 § 1 kpa, tzn. wnieść zażalenie do organu administracji publicznej wyższego stopnia na niezałatwienie sprawy w terminie. Należy jednocześnie podkreślić, iż w odniesieniu do wszystkich kategorii skarg na bezczynność organów administracji publicznej nie znajdują zastosowania ograniczenia czasowe we wnoszeniu skargi, określone w art. 53 ustawy. Tak więc skargę na bezczynność można wnieść aż do czasu załatwienia przez właściwy organ sprawy przez wydanie decyzji, postanowienia albo innego aktu lub podjęcia czynności (por. T. Woś, H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska: Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005, s. 87-9 ).

Celem skargi na bezczynność jest wymuszenie na organie administracji publicznej zachowań, do których stanowi art. 149 ustawy. Stosownie bowiem do treści tego przepisu sąd uwzględniając skargę na bezczynność organów w sprawach określonych w art. 3 § 2 pkt 1-4 zobowiązuje organ do wydania w określonym terminie aktu lub dokonania czynności lub stwierdzenia albo uznania uprawnienia lub obowiązku wynikających z przepisów prawa. Wyjaśnić przy tym trzeba, że przy założeniu, iż skarga jest zasadna, sąd w wyroku uwzględniającym skargę nie może określić, w jaki sposób powinna być rozpatrzona sprawa w postępowaniu administracyjnym, w której organ pozostaje w bezczynności, a więc nie może nakazywać organowi wydania decyzji, postanowienia lub podjęcia czynności określonej treści (por. wskazane wyżej Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, s. 466).

W przedmiotowej sprawie niespornym jest, że A. W. wyczerpał tryb zażaleniowy określony w art. 37 § 1 kpa. Z akt wynika bowiem, iż na skutek wniesionego zażalenia [...] Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Ł. postanowieniem z dnia [...] na podstawie art. 37 § 2 kpa wyznaczył Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w P. dodatkowy termin do rozpatrzenia sprawy dotyczącej zmiany sposobu użytkowania budynku "Domu Strażaka" zlokalizowanego na działce o nr ewid. 4627 przy ul. A w P. na "Dom Weselny" . B 20a w Ł. - w formie decyzji, zakreślając termin do dnia 28 lutego 2008 r.

Zdaniem Sądu, wbrew stanowisku skarżącego, Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w P. nie można postawić skutecznie zarzutu, że pozostaje on w bezczynności. Z akt sprawy wynika bowiem niespornie, iż w dniu [...] wydał on decyzję administracyjną, którą nałożono na właściciela - Gminę i Miasto P. obowiązek przedłożenia w terminie do dnia 30 czerwca 2008 r. określonej dokumentacji.

W tym stanie rzeczy, skoro przed dniem orzekania w sprawie ze skargi na bezczynność organ administracji publicznej wydał decyzję, choćby z przekroczeniem ustawowych terminów, oznacza to, że organ ten nie pozostaje w bezczynności i sąd nie może uwzględnić skargi stosownie do uprawnień, jakie ma na podstawie art. 149 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

O skuteczności skargi A. W. na bezczynność PINB nie mógł przesądzać fakt, że wydana przez organ decyzja nie jest dla niego satysfakcjonująca. Poza tym, wbrew oczekiwaniom skarżącego Sąd nie mógł ocenić legalności tej decyzji, ani też decyzji wydanej w toku postępowania odwoławczego przez [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł., albowiem w tej sprawie Sąd oceniał, czy organ którego dotyczy skarga faktycznie jest bezczynny.

Biorąc powyższe pod uwagę, Sąd uznał, że przedmiotowa skarga nie zasługuje na uwzględnienie i dlatego też na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) orzekł o jej oddaleniu.

lsPowered by SoftProdukt