drukuj    zapisz    Powrót do listy

6309 Inne o symbolu podstawowym 630, Podatek akcyzowy, Dyrektor Izby Celnej, umorzono postępowanie sądowe, I SA/Sz 710/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-04-15, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Sz 710/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie

Data orzeczenia
2008-04-15 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2007-10-19
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Sędziowie
Kazimiera Sobocińska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6309 Inne o symbolu podstawowym 630
Hasła tematyczne
Podatek akcyzowy
Sygn. powiązane
I FSK 1189/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-28
Skarżony organ
Dyrektor Izby Celnej
Treść wyniku
umorzono postępowanie sądowe
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 161 par. 1 pkt 3 art. 201 par. 1 art. 205 oraz par. 2 ust. 1 pkt 1 lit. g rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2003 r.
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Dnia 15 kwietnia 2008 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w S w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Kazimiera Sobocińska po rozpoznaniu w dniu 15 kwietnia 2008r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M K na decyzję Dyrektora Izby Celnej w S z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiąc luty 2003r. p o s t a n a w i a: I. umorzyć postępowanie sądowe, II. zasądzić od Dyrektora Izby Celnej w S na rzecz skarżącego M K kwotę [...] tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 7 czerwca 2006r., sygn. akt I SA/Sz 896/04, Wojewódzki Sąd Administracyjny, po rozpoznaniu sprawy ze skargi M. K. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...]r. w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiąc [...]r., uchylił zaskarżoną decyzję oraz określił, że nie podlega ona wykonaniu.

W wyniku rozpatrzenia skargi kasacyjnej wniesionej przez pełnomocnika Dyrektora Izby Celnej Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 25 września 2007r., sygn. akt I FSK 1165/06 uchylił w/w wyrok sądu I instancji i przekazał sprawę temu sądowi do ponownego rozpoznania. Sprawa została zarejestrowana WSA pod sygn. akt I SA/Sz 710/07.

Na rozprawie sądowej w dniu 19 grudnia 2007r. Przewodniczący poinformował strony o tym, że Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie I FSK 819/06, postanowieniem z dnia 1 czerwca 2007r. przedstawił do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów NSA, zagadnienie dotyczące zwolnienia podatkowego przewidzianego w § 12 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002r. w sprawie podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 27, poz. 269 ze zm.), w odniesieniu do podatników podatku akcyzowego dokonujących sprzedaży papierosów nieoznaczonych ceną detaliczną. Wobec powyższego Sąd postanowił odroczyć termin rozprawy do czasu otrzymania uchwały NSA w w/w sprawie.

Pismem z dnia [...]r. Dyrektor Izby Skarbowej złożył wniosek o umorzenie postępowania sądowego, albowiem decyzją z dnia [...]r., wydaną w trybie art. 54 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) zwanej dalej - P.p.s.a., uwzględnił w całości skargę M. K.

Z załączonego do w/w pisma odpisu decyzji z dnia [...]r., wynika, że Dyrektor Izby Celnej uchylił w całości decyzję własną z dnia [...]r., określającą stronie należne zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym za miesiąc [...]r. w wysokości [...] zł oraz poprzedzającą ją decyzję Drugiego Urzędu Skarbowego z dnia [...]r., zmienioną decyzją Naczelnika Pierwszego Urzędu Celnego z dnia [...]r. i umorzył postępowanie w sprawie.

Oznacza to, że na skutek uwzględnienia skargi w całości zaskarżona decyzja utraciła byt prawny, a postępowanie sądowe stało się bezprzedmiotowe i podlega umorzeniu na podstawie art.161 § 1 pkt 3 P.p.s.a.

Sytuacji tej nie zmienia, podniesiona w piśmie pełnomocnika skarżącego z dnia [...]r., okoliczność, że decyzja autorewizyjna wydana została z naruszeniem art. 54 § 3 P.p.s.a., bez zachowania wymogu uwzględnienia skargi do dnia rozpoczęcia rozprawy, gdyż zarzut ten dotyczy decyzji autorewizyjnej i może być podniesiony tylko w przypadku zaskarżenia tej decyzji.

O kosztach orzeczono na podstawie art. 201 § 1, art. 205 P.p.s.a. oraz § 2 ust. 1 pkt 1 lit. e rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2003r. w sprawie opłat za czynności doradcy podatkowego postępowaniu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz szczegółowych zasad ponoszenia kosztów pomocy prawnej udzielonej przez doradcę podatkowego z urzędu (Dz. U. Nr 212, poz. 2075 z późn. zm.) postanowił jak w sentencji.Powered by SoftProdukt