drukuj    zapisz    Powrót do listy

6117 Ulgi płatnicze (umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty itp.), Odrzucenie skargi, Dyrektor Izby Skarbowej, *Odrzucono skargę, I SA/Wr 1132/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-03-07, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wr 1132/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu

Data orzeczenia
2005-03-07 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2004-07-26
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Sędziowie
Ryszard Pęk /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6117 Ulgi płatnicze (umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty itp.)
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
*Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA – Ryszard Pęk po rozpoznaniu w dniu 7 marca 2005r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. Z. na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia [...]r. Nr [...] przedmiocie odmowy odroczenia terminu rozpoczęcia ewidencji obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie

W rozpoznawanej sprawie w dniu [...]r. doręczono skarżącemu - w trybie art. 72 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, zwanej dalej u.p.s.a. (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - wezwanie do uzupełnienia w terminie 7 dni braku skargi pod rygorem jej odrzucenia, poprzez uiszczenie wpisu sądowego. Wyznaczony termin upływał w dniu [...]r. Skarżący dotychczas nie uzupełnił braku skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył , co następuje:

Zgodnie z art. 72 u.p.s.a. – jeżeli doręczający nie zastanie adresata w mieszkaniu może doręczyć pismo dorosłemu domownikowi. Z akt sprawy wynika, iż wezwanie odebrał brat skarżącego – W. Z. i dlatego doręczenie wezwania, które nastąpiło w dniu [...]r. należy uznać za skuteczne.

Stosownie do treści art. 220 § 1 u.p.s.a. Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Jeśli skarga dotknięta jest powyższym brakiem strona wzywana jest do jego uzupełnienia, a nie usunięcie braku w wyznaczonym terminie powoduje odrzucenie skargi

( art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 w zw. z art. 220 § 3 u.p.s.a).

Wobec powyższego Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt