drukuj    zapisz    Powrót do listy

6153 Warunki zabudowy  terenu, Prawo pomocy, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Zwolniono od kosztów sądowych
Ustanowiono pełnomocnika, II SA/Po 671/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-08-21, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Po 671/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2008-08-21  
Data wpływu
2008-07-31
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Katarzyna Witkowicz-Dwornicka /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6153 Warunki zabudowy  terenu
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Zwolniono od kosztów sądowych
Ustanowiono pełnomocnika
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 246 par. 1 pkt 1, art. 249
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Katarzyna Witkowicz-Dwornicka – Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 21 sierpnia 2008r. wniosku o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi A.W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie ustalenia warunków zabudowy postanawia 1. zwolnić A.W. od kosztów sądowych. 2. ustanowić dla A.W. adwokata, którego wyznaczy Okręgowa Rada Adwokacka. /-/ K. Witkowicz-Dwornicka

Uzasadnienie

Skarżąca A.W. wniosła o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym.

W uzasadnieniu wniosku wskazała, że znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, która uniemożliwia jej poniesienie kosztów postępowania sądowoadministracyjnego. Oświadczyła, że jest wdową i samodzielnie prowadzi swoje gospodarstwo domowe. Wskazała, że utrzymuje się jedynie z emerytury w wysokości [...] zł brutto miesięcznie. W części wniosku o prawo pomocy dotyczącej posiadanego majątku nieruchomego podała, że jest właścicielką domu o powierzchni [...] m² oraz działki o powierzchni [...] m² położonych w [...], gdzie zamieszkuje.

Oświadczyła, że nie ma żadnych akcji, obligacji, czy oszczędności oraz wartościowych przedmiotów.

Zgodnie z dyspozycją art. 246 §1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie całkowitym następuje, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania. Oznacza to, że prawo pomocy ma charakter szczególny i wyjątkowy, a skorzystać z tego uprawnienia mogą jedynie osoby w rzeczywiście ciężkiej sytuacji finansowej, pozbawione majątku, stałego miesięcznego dochodu lub uzyskujące go w takiej wysokości, że nie są w stanie uiścić nawet najmniejszej należności sądowej (bezrobotni, emeryci, renciści, osoby samotnie wychowujące dzieci).

Z przedłożonego oświadczenia o stanie majątkowym, finansowym i dochodach wynika, że biorąc pod uwagę wysokość miesięcznych dochodów, sytuacja finansowa skarżącej jest rzeczywiście trudna. Jest osobą samotną, w starszym wieku, zobowiązaną do samodzielnego pokrywania wszystkich swoich bieżących wydatków, w tym do utrzymania domu.

Posiada wprawdzie majątek nieruchomy, który co do zasady można wykorzystać jako źródło dodatkowego dochodu, jednak przeznacza go w całości na własne cele mieszkaniowe i realnie nie ma możliwości czerpania z niego dodatkowych środków. Wysokość uzyskiwanego dochodu powoduje, że wnioskodawczyni ma ograniczoną zdolność kredytową.

Biorąc pod uwagę rzeczywiste koszty rynkowego honorarium adwokata, stwierdzić należy, że przestawiona przez wnioskodawczynię kondycja finansowa wskazuje, że nie ma również możliwości zgromadzenia jakichkolwiek środków na pokrycie wynagrodzenia pełnomocnika z wyboru.

Mając powyższe na uwadze uznać należy, że A.W. spełnia przesłanki uprawniające ją do skorzystania z prawa pomocy w całości (art. 246 §1 pkt 1 ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).

Podkreślić jednak należy, że zgodnie z treścią art. 249 cytowanej ustawy przyznanie prawa pomocy może być cofnięte w całości lub w części, jeżeli okaże się, że okoliczności, na podstawie których je przyznano, nie istniały lub przestały istnieć.

Na podstawie art. 258 §1 i 2 pkt 7 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono, jak we wstępie.

/-/ K. Witkowicz-DwornickaPowered by SoftProdukt