drukuj    zapisz    Powrót do listy

6169 Inne o symbolu podstawowym  616, Przywrócenie terminu, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Przywrócono termin, II SA/Bk 667/07 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-04-25, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Bk 667/07 - Postanowienie WSA w Białymstoku

Data orzeczenia
2008-04-25  
Data wpływu
2007-09-10
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Sędziowie
Małgorzata Roleder /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6169 Inne o symbolu podstawowym  616
Hasła tematyczne
Przywrócenie terminu
Sygn. powiązane
I OSK 1459/08 - Wyrok NSA z 2009-10-06
I OZ 429/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-26
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Przywrócono termin
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 86 i 87
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący Asesor WSA Małgorzata Roleder po rozpoznaniu w dniu 25 kwietnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie WSA w B. z dnia [...] stycznia 2008 r., sygn. akt [...] w sprawie ze skargi L. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] czerwca 2007 r. nr [...] w przedmiocie przejęcia na własność Państwa bez odszkodowania gospodarstwa rolnego p o s t a n a w i a: przywrócić L. K. termin do wniesienia zażalenia

Uzasadnienie

Pełnomocnik procesowy L. K. – radca prawny E. J. wniosła zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia [...] stycznia 2008 r. w sprawie sygn. akt [...] w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej.

Przedmiotowe postanowienie wraz z uzasadnieniem skarżący otrzymał w dniu [...] lutego 2008 r. (dowód: potwierdzenie odbioru k. 104). Zażalenie na powyższe postanowienie pełnomocnik skarżącego złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w B. w dniu [...] kwietnia 2008 r. (data nadania pocztowego - k. 159), a zatem z przekroczeniem ustawowego terminu do wniesienia zażalenia tj. 7 dni od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem (art. 178 w zw. z art. 197 § 2 ustawy z 30 sierpnia 2002 roku – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

Jednocześnie w dniu [...] kwietnia 2008 r. (data nadania pocztowego - k. 159) pełnomocnik skarżącego złożyła wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia. W uzasadnieniu tego pisma wskazano, iż postanowieniem z dnia

[...] lutego 2008 r. na wniosek skarżącego złożony w dniu [...] lutego 2008 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w B. przyznał skarżącemu prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych

i ustanowienie radcy prawnego.

Pełnomocnik podkreśliła, iż zażalenie na postanowienie o odrzuceniu skargi kasacyjnej może sporządzić wyłącznie adwokat lub radca prawny. Tymczasem pismo Okręgowej Izby Radców Prawnych w B. z dnia [...] marca 2008 r. o ustanowieniu jej pełnomocnikiem z urzędu w niniejszej sprawie otrzymała w dniu [...] marca 2008 r. Po zapoznaniu się z aktami sprawy, co miało miejsce w dniu

[...] marca 2008 r. (piątek) wystosowała pismo do skarżącego zawiadamiające go o wyznaczeniu jej pełnomocnikiem z urzędu, które to pismo wraz z załączonym pełnomocnictwem wysłała skarżącemu priorytetem w dniu [...] marca 2008 r. (poniedziałek).

Pełnomocnik podała, iż w dniu [...] kwietnia 2008 r. spotkała się ze skarżącym i odebrała od niego podpisane pełnomocnictwo oraz przeprowadziła rozmowę na temat istotnych okoliczności sprawy. Nadto zwróciła się z prośbą o wskazanie przez skarżącego, iż korzystał z pomocy lekarskiej w okresie sprzed rozprawy, jak i w okresie późniejszym. Przedmiotowe zaświadczenie skarżący uzyskał w przychodni w dniu [...] kwietnia 2008 r. i w dniu [...] kwietnia 2008 r. przekazał je wraz z kartą z wizyty u otolaryngologa pełnomocnikowi.

W tym stanie rzeczy pełnomocnik wskazała, iż w ciągu 7 dni od podpisania pełnomocnictwa, które wyznaczony pełnomocnik musi złożyć przy pierwszej czynności, wniosła zażalenie na postanowienie z dnia [...] stycznia 2008 r. wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jego złożenia, gdyż skarżący uchybił terminowi do jego wniesienia bez własnej winy. Pełnomocnik podniosła, iż czas 3 dni od otrzymania zawiadomienia o wyznaczeniu jej pełnomocnikiem z urzędu, po którym zapoznała się z aktami sprawy jest terminem niezwłocznym do zapoznania się z aktami sprawy, zaś sporządzenie zażalenia i jego wniesienie w terminie 7 dni od otrzymania pełnomocnictwa od skarżącego jest wniesieniem zażalenia w imieniu skarżącego w terminie 7 dni od ustania przyczyny uchybienia terminowi.

Dodatkowo wywiodła, iż po rozmowach ze skarżącym doszła do wniosku, iż ma on trudności ze zrozumieniem konieczności podejmowania czynności w zakreślonych terminach, a to może być spowodowane jego stanem zdrowia, opisanym w orzeczeniu o niepełnosprawności, co w połączeniu z jego dolegliwościami bólowymi uniemożliwiło mu terminowe podejmowanie działań w tej sprawie. Są to okoliczności niezależne od skarżącego, co wskazuje, iż nie ponosi on winy za swoje spóźnione działania.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w B. zważył, co następuje.

W ocenie Sądu wniosek jest zasadny i jako taki podlega uwzględnieniu.

Godzi się podkreślić, iż w aspekcie art. 86 i 87 ustawy z 30 sierpnia

2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), warunkiem przywrócenia uchybionego terminu do dokonania określonej czynności jest spełnienie się łącznie trzech przesłanek, a mianowicie: wniesienia przez stronę wniosku o przywrócenie terminu w ciągu 7 dni od ustania przeszkody, która uniemożliwiła jej dochowania terminu, dokonanie jednocześnie czynności, której w zakreślonym terminie nie dokonano, oraz uprawdopodobnienie, iż uchybienie terminu nastąpiło bez winy strony.

Strona nie jest obowiązana w postępowaniu o przywrócenie terminu do udowodnienia braku swej winy, lecz wystarczy uprawdopodobnienie powyższej okoliczności.

W tej sytuacji konieczne stało się rozważenie, czy argumenty pełnomocnika skarżącego oraz przedłożone przez niego dokumenty uprawdopodabniają, że uchybienie terminu do wniesienia zażalenia nastąpiło bez jego winy. Uprawdopodobnienie bowiem jest środkiem zastępczym dowodu o znaczeniu ścisłym, a więc środkiem nie dającym pewności, lecz tylko wiarygodność (prawdopodobieństwo) twierdzenia o jakimś fakcie.

Skoro zatem ustawa dopuszcza uprawdopodobnienie braku winy, stanowiąc więc wyjątek od zasady udowadniania, działa tym samym na korzyść strony pozwalając w określonym wypadku na uprawdopodobnienie, że uchybienie terminu nastąpiło bez winy zainteresowanego, zamiast jego udowodnienia.

W przedmiotowej sprawie pełnomocnik wskazała, iż w zakreślonym terminie skarżący nie mógł złożyć zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w B. z dnia [...] stycznia 2008 r., albowiem powiadomienie Okręgowej Izby Radców Prawnych w B. z dnia [...] marca 2008 r. o ustanowieniu jej pełnomocnikiem z urzędu otrzymała dopiero w dniu

[...] marca 2008 r.

W tym stanie rzeczy, w ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w B., pełnomocnik skarżącego uprawdopodobniła, że niedochowanie terminu do wniesienia zażalenia było przez L. K. niezawinione. Skarżący w sytuacji obligatoryjności przymusu adwokackiego lub radcowskiego do złożenia zażalenia na postanowienie o odrzuceniu skargi kasacyjnej do NSA, do chwili rozpoznania jego wniosku o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego i wykonania w tym zakresie niezbędnych czynności, nie mógł złożyć zażalenia. Skarżący dołożył, zatem należytej staranności w zakresie prowadzonych przez niego spraw, a pełnomocnik w terminie 7 dni od dnia wyrażenia zgody przez skarżącego na udzielenie pełnomocnictwa podjęła czynności procesowe tj. złożyła wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia, jednocześnie składając zażalenie. Tym samym wykazane zostały okoliczności wystarczające dla powzięcia przekonania o prawdopodobieństwie braku winy w uchybieniu terminu.

W tym miejscu godzi się podnieść, że warunkiem dopuszczalności przywrócenia stronie terminu do dokonania czynności procesowej, jest uprawdopodobnienie przez stronę, że mimo całej staranności nie mogła dokonać czynności w terminie, to znaczy, że zachodziły przeszkody od niej niezależne oraz istniejące przez cały czas biegu terminu przewidzianego dla dokonania czynności procesowej (por. wyrok NSA w Warszawie z dnia 13 października 1999 r., sygn. akt IV SA 1656/97, opubl. w bazie orzecznictwa LEX nr 47891). Taka też sytuacja miała miejsce w niniejszej sprawie.

Mając na uwadze powyższe, w oparciu o art. 86 i 87 ustawy z dnia

30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), Wojewódzki Sąd Administracyjny w B. orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt