drukuj    zapisz    Powrót do listy

6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s, , Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Odrzucono zażalenie, II SA/Łd 609/07 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2007-12-07, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Łd 609/07 - Postanowienie WSA w Łodzi

Data orzeczenia
2007-12-07  
Data wpływu
2007-06-22
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Sędziowie
Joanna Sekunda-Lenczewska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
Sygn. powiązane
II OSK 1399/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-17
II OZ 177/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-04
Skarżony organ
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Odrzucono zażalenie
Sentencja

Dnia 7 grudnia 2007 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II w osobie: Sędziego WSA Joanny Sekundy - Lenczewskiej po rozpoznaniu w dniu 7 grudnia 2007 roku na posiedzeniu niejawnym zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 16 listopada 2007 roku o odrzuceniu wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi Z. L. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie samowolnie wykonanych robót budowlanych p o s t a n a w i a: odrzucić zażalenie. AG

Uzasadnienie

II SA/Łd 609/07

U Z A S A D N I E N I E

Z.L. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. z dnia [...] w przedmiocie samowolnie wykonanych robót budowlanych.

Postanowieniem z dnia 20 lipca 2007 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, działając na podstawie art. 220 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi odrzucił skargę Z.L. z uwagi na nieuiszczenie wpisu sądowego.

Postanowieniem z dnia 20 sierpnia 2007 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny, po rozpoznaniu wniosku strony, przyznał skarżącej prawo pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata.

W dniu 3 września 2007 roku Okręgowa Rada Adwokacka w Ł. wyznaczyła do prowadzenia sprawy adwokat K.K., której pełnomocnictwo został udzielone przez skarżącą w dniu 17 września 2007 roku.

W dniu 23 października 2007 roku do tut. Sądu wpłynął wniosek pełnomocnika Z.L. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi. W uzasadnieniu wniosku wskazano, iż skarżąca nie uiściła w zakreślonym terminie wpisu sądowego ani nie złożyła wniosku o przyznanie prawa pomocy. Powodem nieuiszczenia wpisu sądowego był brak środków finansowych, zaś wniosku o prawo pomocy – niezrozumienie pouczenia sądowego.

Postanowieniem z dnia 16 listopada 2007 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił wniosek skarżącej, stwierdzając, iż siedmiodniowy termin do jego złożenia ekspirował w dniu 24 września 2007 roku, zatem wniosek podlega odrzuceniu na podstawie art. 88 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

W dniu 19 listopada 2007 roku Z.L. wniosła o wydanie kserokopii postanowienia tut. Sądu z dnia 16 listopada 2007 roku, która to kserokopia została stronie wydana w tym samym dniu.

W dniu 23 listopada 2007 roku skarżąca złożyła w tut. Sądzie zażalenie na postanowienie z dnia 16 listopada 2007 roku w przedmiocie odrzucenia wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego.

Natomiast, jak to wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru, postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 16 listopada 2007 roku zostało doręczone pełnomocnikowi skarżącej w dniu 26 listopada 2007 roku.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zważył, co następuje.

Zgodnie z treścią art. 88 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U.Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), dalej p.p.s.a. na postanowienie o odrzuceniu wniosku o przywrócenie terminu do dokonania czynności przysługuje zażalenie.

Stosownie zaś do art. 197 § 2 p.p.s.a. do postępowania toczącego się na skutek zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy o skardze kasacyjnej. Z art. 178 p.p.s.a. wynika zaś, iż wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną (a zatem i zażalenie) wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

W rozpoznawanej sprawie nie ulega wątpliwości, iż zażalenie wniesione osobiście przez Z.L. w dniu 23 listopada 2007 roku należy uznać za niedopuszczalne.

Punkt wyjścia dla prowadzonych rozważań stanowić będzie treść art. 194 § 2 p.p.s.a., zgodnie z którym zażalenie wnosi się w terminie siedmiu dni od doręczenia postanowienia.

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, iż postanowieniem z dnia 20 sierpnia 2007 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi przyznał stronie skarżącej prawo pomocy poprzez ustanowienie adwokata. Udzielenie adwokatowi ustanowionemu z urzędu pełnomocnictwa oznacza, iż wszelkie działania podejmowane przez pełnomocnika traktowane są jak działania samego skarżącego i wywołują skutki w sferze praw i obowiązków strony. Ponadto doręczeń pism sądowych oraz orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowoadministracyjnym dokonuje się do rąk tegoż pełnomocnika zgodnie z art. 67 § 5 p.p.s.a. Dopiero zatem doręczenie postanowienia pełnomocnikowi strony wywołuje skutek procesowy i od dnia doręczenia rozpoczyna bieg termin do złożenia odpowiedniego środka zaskarżenia.

W rozpoznawanej sprawie, postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 16 listopada 2007 roku zostało doręczone pełnomocnikowi skarżącej w dniu 26 listopada 2007 roku, o czym świadczy data na zwrotnym potwierdzeniu odbioru. Skoro zatem dopiero od tego dnia biegnie termin do złożenia zażalenia, zażalenie złożone w dniu 13 listopada 2007 roku przez skarżącą należy uznać za przedwczesne, a w konsekwencji niedopuszczalne.

Abstrahując od powyższego, podkreślenia ponadto wymaga, iż nie można uznać za skuteczne doręczenie postanowienia, otrzymanie przez stronę w dniu 19 listopada 2007 roku jedynie kserokopii orzeczenia. Jak już wskazano wcześniej bieg terminu do złożenia środka zaskarżenia biegnie od doręczenia orzeczenia, które zgodnie z art. 75 p.p.s.a. doręcza się w odpisach. Wydanie kserokopii, nie zaś odpisu postanowienia tut. Sądu, w dniu 19 listopada 2007 roku, wywołuje jedynie ten skutek, że strona mogła zapoznać się z treścią orzeczenia, jednakże nie sposób na gruncie przepisów p.p.s.a. uznać, iż we wskazanej dacie nastąpiło skuteczne doręczenie orzeczenia.

Wobec powyższego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, stosownie do treści przepisu art. 178 w związku z art. 197 § 2 p.p.s.a., orzekł jak w postanowieniu.

AGPowered by SoftProdukt